Program zasadnutia MZ 12.4.2022

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2022
3. Použitie finančných prostriedkov z fondu BND Pohraničníkov a návrh na zmenu rozpočtu č. 1 mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2022
4. Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 89/1 – ostatná plocha vo výmere 3 m2 a časti pozemku registra C KN parc. č. 89/2 – ostatná plocha vo výmere 3 m2, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (SĽUK)
5. Uzatvorenie nájomného vzťahu k pozemku registra C KN parc. č. 538/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2, zastavaný stavbou – garáž so súpisným číslom 1670, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (p. Medveď)
6. Uzatvorenie nájomného vzťahu k pozemku registra C KN parc. č. 538/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2, zastavaný stavbou – garáž so súpisným číslom 1667, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (p. Urban)
7. Uzatvorenie nájomného vzťahu k pozemkom registra C KN parc. č. 538/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2, zastavaný stavbou (garáž), súpisné číslo 1668, parc. č. 538/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2, zastavaný stavbou (garáž), súpisné číslo 1669, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (p. Bradáčová)
8. Uzatvorenie nájomného vzťahu k pozemkom registra C KN parc. č. 622/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 123 m2 a pozemku parc. č. 622/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k. ú. Rusovce v celkovej výmere 141 m2 v prospech - Jakub Ochaba a spoločnosti MNF INVEST spol. s r. o., v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel vybudovania príjazdovej komunikácie k pozemkom registra C KN parc. č. 626/6, 626/8 a 628/3
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2022 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Rusovce
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2022 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava - Rusovce
11. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzne nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. Správa č. 01/04/2022/ o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií, sťažností a petícií určených pre mestskú časť Bratislava - Rusovce doručených v roku 2021
13. Správa č. 02/04/2022 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce, a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s majetkom vo vlastníctve a správe mestskej časti v oblasti prenájmov nebytových priestorov v roku 2021
14. Ústna informácia k priebehu Čiastkovej kontroly zúčtovania prijatých dotácií a transferov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na projekt „Voľnočasový priestor, Bratislava - Rusovce“ v roku 2021
15. Rôzne
16. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 08 Apr, 2022 [14:48 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?