Rusovce.info - rusovsky portal : Program zasadnutia MZ 12.4.2022

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Program zasadnutia MZ 12.4.2022
posted by Palm on 08 Apr, 2022 [14:48 UTC]
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 12. 04. 2022 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.
...page... Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2022
3. Použitie finančných prostriedkov z fondu BND Pohraničníkov a návrh na zmenu rozpočtu č. 1 mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2022
4. Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 89/1 – ostatná plocha vo výmere 3 m2 a časti pozemku registra C KN parc. č. 89/2 – ostatná plocha vo výmere 3 m2, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (SĽUK)
5. Uzatvorenie nájomného vzťahu k pozemku registra C KN parc. č. 538/8 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 26 m2, zastavaný stavbou – garáž so súpisným číslom 1670, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (p. Medveď)
6. Uzatvorenie nájomného vzťahu k pozemku registra C KN parc. č. 538/5 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2, zastavaný stavbou – garáž so súpisným číslom 1667, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (p. Urban)
7. Uzatvorenie nájomného vzťahu k pozemkom registra C KN parc. č. 538/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2, zastavaný stavbou (garáž), súpisné číslo 1668, parc. č. 538/7 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2, zastavaný stavbou (garáž), súpisné číslo 1669, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (p. Bradáčová)
8. Uzatvorenie nájomného vzťahu k pozemkom registra C KN parc. č. 622/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 123 m2 a pozemku parc. č. 622/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2, k. ú. Rusovce v celkovej výmere 141 m2 v prospech - Jakub Ochaba a spoločnosti MNF INVEST spol. s r. o., v súlade § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel vybudovania príjazdovej komunikácie k pozemkom registra C KN parc. č. 626/6, 626/8 a 628/3
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2022 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Rusovce
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2022 o udržiavaní čistoty na verejných priestranstvách mestskej časti Bratislava - Rusovce
11. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzne nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 18/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
12. Správa č. 01/04/2022/ o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií, sťažností a petícií určených pre mestskú časť Bratislava - Rusovce doručených v roku 2021
13. Správa č. 02/04/2022 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce, a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s majetkom vo vlastníctve a správe mestskej časti v oblasti prenájmov nebytových priestorov v roku 2021
14. Ústna informácia k priebehu Čiastkovej kontroly zúčtovania prijatých dotácií a transferov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na projekt „Voľnočasový priestor, Bratislava - Rusovce“ v roku 2021
15. Rôzne
16. Interpelácie

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post