Program zasadnutia MZ 14.12.2021

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2021
3. Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2022
4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 Ruseko m. p. na rok 2021
5. Návrh rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2022
6. Návrh na zmenu rozpočtu č. 4 mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2021
7. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre Jednotu dôchodcov na Slovensku – miestnu organizáciu Rusovce; Miestny futbalový klub Rusovce a OZ VITUS
8. Návrh rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na rok 2022
9. Prenájom nebytových priestorov – ambulancie v budove Zdravotného strediska Rusovce, stojacej na pozemku parc. č. 965/2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa (PRAKTIKMED, spol. s r. o.)
10. Prenájom nebytového priestoru v objekte bývalého Domu záhradkárov a časti priľahlého pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa (OZ SLOPAK)
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku registra C KN parc. č. 904 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, k. ú. Rusovce, v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (M. Tulek)
12. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m2, k. ú. Rusovce v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (BHR medical, s. r. o.)
13. Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva na rok 2022
14. Správa č. 02/11/2021 z kontroly vymožiteľnosti pohľadávok a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri vymáhaní pohľadávok spojených so správou bytového fondu v mestskej časti Bratislava - Rusovce za zdaňovacie obdobie roka 2020
15. Správa č. 01/12/2021 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce s dôrazom na vynakladanie verejných prostriedkov a dodržiavanie postupov verejného obstarávania a dodržiavania rozpočtových pravidiel pri výkone základnej a administratívnej finančnej kontroly pri čerpaní vybratých výdavkových položiek kapitálového a bežného rozpočtu v 3. štvrťroku 2021
16. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2021
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce na I. polrok 2022
18. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava - Rusovce za II. polrok 2021
19. Rôzne
20. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 11 Dec, 2021 [19:58 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?