Rusovce.info - rusovsky portal : Program zasadnutia MZ 14.12.2021

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Program zasadnutia MZ 14.12.2021
posted by Palm on 11 Dec, 2021 [19:58 UTC]
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 14. 12. 2021 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.
...page... Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh na zmenu rozpočtu č. 3 Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2021
3. Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2022
4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 Ruseko m. p. na rok 2021
5. Návrh rozpočtu Ruseko m. p. na rok 2022
6. Návrh na zmenu rozpočtu č. 4 mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2021
7. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2022 pre Jednotu dôchodcov na Slovensku – miestnu organizáciu Rusovce; Miestny futbalový klub Rusovce a OZ VITUS
8. Návrh rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na rok 2022
9. Prenájom nebytových priestorov – ambulancie v budove Zdravotného strediska Rusovce, stojacej na pozemku parc. č. 965/2, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa (PRAKTIKMED, spol. s r. o.)
10. Prenájom nebytového priestoru v objekte bývalého Domu záhradkárov a časti priľahlého pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa (OZ SLOPAK)
11. Žiadosť o odkúpenie pozemku registra C KN parc. č. 904 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, k. ú. Rusovce, v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (M. Tulek)
12. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 45 m2, k. ú. Rusovce v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (BHR medical, s. r. o.)
13. Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva na rok 2022
14. Správa č. 02/11/2021 z kontroly vymožiteľnosti pohľadávok a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri vymáhaní pohľadávok spojených so správou bytového fondu v mestskej časti Bratislava - Rusovce za zdaňovacie obdobie roka 2020
15. Správa č. 01/12/2021 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce s dôrazom na vynakladanie verejných prostriedkov a dodržiavanie postupov verejného obstarávania a dodržiavania rozpočtových pravidiel pri výkone základnej a administratívnej finančnej kontroly pri čerpaní vybratých výdavkových položiek kapitálového a bežného rozpočtu v 3. štvrťroku 2021
16. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2021
17. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce na I. polrok 2022
18. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava - Rusovce za II. polrok 2021
19. Rôzne
20. Interpelácie

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post