Program zasadnutia MZ 15.2.2022

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Žiadosť o odkúpenie pozemku registra C KN parc. č. 783/10 – ostatná plocha vo výmere 172 m2, k. ú. Rusovce, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (p. Dostál)
3. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy č. 18 16 00 87/2011 k pozemku registra C KN parc. č. 191/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 58 m2 a uzatvorenie nájomného vzťahu k pozemku registra C KN parc. č. 190/22 – ostatná plocha vo výmere 35 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (p. Šinka)
4. Uzatvorenie nájomného vzťahu k časti pozemku registra C KN parc. č. 221/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (Pekane s. r. o.)
5. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 1287/206 – ostatná plocha vo výmere 47 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (IONITY GmbH)
6. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 91/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5,0 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí (Packeta Slovakia s. r. o.)
7. Predĺženie prenájmu nebytového priestoru v objekte bývalého Domu záhradkárov a časti priľahlého pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa (SLOPAK)
8. Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o spoločnej činnosti pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného konania a stavebného poriadku mestskými časťami Bratislava - Rusovce, Bratislava-Jarovce? a Bratislava - Čunovo
9. Návrh na schválenie termínov sobášnych dní určených na uzavretie manželstva snúbencov v mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2023
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2022 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava - Rusovce
11. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (prevádzkové poriadky pohrebísk a podmienky OVS)
12. Správa č. 01/02/2022 z vykonanej priebežnej kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2021
13. Správa č. 02/02/2022 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2021
14. Rôzne
15. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 14 Feb, 2022 [05:35 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?