Rusovce.info - rusovsky portal : Program zasadnutia MZ 24. 11. 2020

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Program zasadnutia MZ 24. 11. 2020
posted by Palm on 23 Nov, 2020 [19:40 UTC]
Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce,
ktoré sa uskutoční dňa 24. 11. 2020 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.
...page... Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správa o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30. 06. 2020
3. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 2 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2020
4. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2020
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce za školský rok 2019/2020
6. Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2020
7. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov m. p. Ruseko
8. Čiastková správa č. 02/10/2020 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri rozpočtovom hospodárení a čerpaní vybratých položiek
schváleného rozpočtu mestskej časti k 30. 06. 2020
9. Plnenie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2020 k 30. 06. 2020 a monitorovacia správa
10. Návrh na úpravu rozpočtu č. 2 mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2020
11. Poskytnutie vianočného finančného príspevku pre dôchodcov nad 70 rokov
12. Predaj pozemku registra C KN parc. č. 191/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 69 m2, katastrálne územie Rusovce (p. Vaškor)
13. Predaj pozemku registra C KN parc. č. 423/1 – záhrada s výmerou 213 m2, katastrálne územie Rusovce (manž. Mlynarčíkoví)
14. Žiadosť o kúpu pozemkov registra C KN parc. č. 1180/97 – záhrada vo výmere 262 m2, parc. č. 1180/75 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, katastrálne územie Rusovce (p. Berrettiniová)
15. Žiadosť o predĺženie doby nájmu časti pozemku registra C KN parc. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 183 m2, katastrálne územie Rusovce (p. Vitálošová)
16. Prenájom pozemku registra C KN parc. č. 545/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1043 m2, katastrálne územie Rusovce pre nájomcu Mestská časť BratislavaRusovce? (prenajímateľ p. Ferenc)
17. Predĺženie prenájmu nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 (p. Zrneková – HEARTREE)
18. Návrh na úpravu výšky nájomného v nebytových priestoroch nachádzajúcich sa v administratívnej budove na Balkánskej ul. č. 102 (spoločnosti RAFTOvanie, s. r. o. a Raftovanie Plus, s. r. o.)
19. Návrh na vymenovanie členov Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, 851 10 BratislavaRusovce? za zriaďovateľa
20. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
21. Správa č. 01/10/2020 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava -Rusovce v súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s majetkom vo vlastníctve a správe mestskej časti v oblasti prenájmov a odpredajov nehnuteľností (pozemky a nebytové priestory) v roku 2019
22. Správa č. 03/10/2020 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri prijímaní dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
23. Správa č. 04/10/2020 o výsledku následnej kontroly nakladania s majetkom a súladu vybratých organizačných noriem, vnútorných predpisov a spôsobov ich uplatňovania s platnou a účinnou legislatívou na úseku školstva, územnej samosprávy a školskej samosprávy v podmienkach ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce yplývajúcich z prerokovanej Správy z finančnej kontroly č. 01/12/2019 a 01/06/2020
24. Správa č. 02/09/2020 o výsledku finančnej kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou -
stavebné práce „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Bratislava - Rusovce“ v roku 2019
25. Návrh na schválenie zapojenia sa mestskej časti Bratislava - Rusovce do medzinárodného projektu s názvom „Gerulata – Carnuntum – Geschichte lebt. / Gerulata – Carnuntum – Zažite históriu“ v rámci programu Interreg V – A Slovensko - Rakúsko (2014 – 2020) a súhlas so zabezpečením spolufinancovania projektu
26. Rôzne
27. Interpelácie

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post