Mimoriadne zasadnutie MZ 28.6.2021

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia

Materiály na rokovanie

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Záznam zo zasadnutia – 1. časť
Záznam zo zasadnutia – 2. časť
Záznam zo zasadnutia – 3. časť
Záznam zo zasadnutia – 4. časť

Rokovania sa zúčastnili piati poslanci. Ospravedlnení boli Filaga, Mokráň, Dubovská a Karácsony. Rokovanie trvalo do 19:15.

1. Kontrola plnenia uznesení
Poslanci zobrali správu na vedomie bez diskusie jednohlasne (5).

2. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2021/2022 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
Správu predniesol p. riaditeľ Kunst.
P. Jenčík navrhol rozšíriť uznesenie k tomuto bodu o žiadosť, aby starostka vymenovala súčasného riaditeľa aj na nasledujúce obdobie.
Za tento pozmeňovací návrh hlasovali traja poslanci (Jenčík, Lošonský, Vandrášeková). Proti boli Kalmár a Zjavková. Pozmeňovací návrh bol schválený.
Hlasovanie o celom návrhu: ZA: Jenčík, Lošonský, Vandrášeková, PROTI: Zjavková, ZDRŽAL SA: Kalmár. Návrh bol schválený.

3. Záverečný účet Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce za rok 2020
Správu predniesol p. riaditeľ Kunst.
Poslanci materiál schválili jednohlasne bez diskusie (5)

4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2021
Správu predniesol p. riaditeľ Kunst.
Poslanci rozpočet schválili jednohlasne bez diskusie (5)

4A. Zmluva o výpožičke gastrozariadení medzi Mestskou časťou Bratislava - Rusovce a Základnou školou s materskou školu Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
Starostka k tomuto bodu uviedla, že materiálne vybavenie jedálne by malo byť správe užívateľa. Jedným z dôvodov je navrhovaná zmena dodávateľa stravy pre školskú jedáleň. Potom, ako štát zrušil dotáciu na obedy (tzv. „obedy zadarmo“) začala obec zisťovať, ako nezvýšiť rodičom poplatky za obedy. Z dotazníkovej akcie, ktorej sa zúčastnilo veľké množstvo rodičov vyplynulo, že väčšina nie je spokojná s kvalitou stravy a uprednostnila by výber z viacerých jedál. Komisia pre stravovanie situáciu vyhodnotila odporúčaním prejsť na externého dodávateľa.
S týmto riešením nesúhlasil p. Jenčík. Podľa neho nebola vyhodnotená cenotvorba a za súčasnú cenu externý dodávateľ nedokáže dodať kvalitnú stravu. S týmto jeho názorom nesúhlasila ani starostka ani p. Zjavková. Podľa ich slov, keby p. Jenčík chodil na zasadnutia komisie, ktorej bol členom, dozvedel by sa, že oslovení štyria potenciálni dodávatelia garantovali, že sa do danej ceny dokážu zmestiť. Zasadnutia komisie sa zúčastňovali aj riaditeľ školy, vedúca školskej jedálne, predseda Rady školy a zhodli sa na tom, že externý dodávateľ by bol správnym riešením.
P. Jenčík napriek tomu nesúhlasil, že by externí dodávatelia mohli dodávať stravu za túto cenu.
Po dlhšej diskusii starostka, vzhľadom na postoje p. Jenčíka, materiál stiahla z rokovania.

19. Správa č. 2/06/2021 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce v roku 2020
Správu predniesol kontrolór p. Mráz. Uviedol, že kvôli Covidu išla školská jedáleň v poslednom období iba na polovičný výkon, čiastočne bola aj zatvorená. Vyhodnotiť cenotvorbu na základe týchto údajov by bolo nepresné, porovnania s inými rokmi nie sú možné. Na záver správy odporučil aj on prejsť na externého dodávateľa.
Správu kritizovali poslanci Jenčík a Lošonský, pretože očakávali čísla, ktoré by porovnávali cenotvorbu a vyhodnotili, či je cena za obedy stanovená správne. P. Mráz aj miestny ekonóm Holúbek sa im márne snažili vysvetliť, že z matematického hľadiska sa nedá urobiť relevantné porovnanie medzi pandemickými rokmi a predchádzajúcim obdobím.
P. Jenčík ešte uviedol, že počet vydávaných obedov klesol, lebo kvôli vysokej cene obedov sa rodičia odhlasujú zo stravy. Starostka na to reagovala, že ide o klamstvo, počet vydaných obedov klesol kvôli pandémii Covid-19.
Hlasovanie: ZA: Kalmár, Zjavková, ZDRŽALI SA: Lošonský, Jenčík, Vandrášeková. Správa nebola zobratá na vedomie.

5. Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2020
Správu predniesol p. Straka.
P. Jenčík ho požiadal o vypracovanie sumy, koľko stála výsadba kvitnúcej lúky na Irkutskej.
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (5).

6. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2020
Materiál uviedol miestny ekonóm Holúbek.
Poslanci zobrali správu na vedomie: ZA Kalmár, Zjavková, Vandrášeková, ZDRŽALI SA Lošonský, Jenčík.

7. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2021
Návrh uviedol p. Holúbek.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (5).

7A. Návrh na schválenie súhlasu na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia a dostavba objektu jedálne ZŠ Rusovce s rozšírením účelu“
Poslanci návrh schválili jednohlasne (5).

8. Súhlas na uzatvorenie darovacej zmluvy na pozemok registra C KN parc. číslo 1224/146 – ostatná plocha vo výmere 1 197 m2 a na pozemku vybudovaného detského ihriska (DANAIR, s. r. o.)
Poslanci návrh schválili bez diskusie jednohlasne (5).

13. Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v Mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2020
Poslanci návrh zobrali na vedomie bez diskusie jednohlasne (5).

14. Správa o stave bytového fondu za rok 2020
Poslanci návrh zobrali na vedomie bez diskusie jednohlasne (5).

15. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Poslanci návrh schválili štyrmi hlasmi, zdržal sa Jenčík.

16. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)
Poslanci návrh schválili bez diskusie jednohlasne (5).

17. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k návrhu Zmluvy o spolupráci na zabezpečenie odťahovej služby
P. Jenčík upozornil, že sa tu nerieši aj parkovanie. Starostka uviedla, že máme pripravené projekty pre parkovanie na Irkutskej a Longobardskej, ale mesto nás nezaradilo do tejto fázy spúšťania parkovacej politiky. Jenčík namietal, že Rusovce treba zaradiť do parkovacej politiky celé. Starostka namietala, že na to bude treba vo veľkej miere preorganizovať dopravu, čo bude pomerne drahé na projektovú dokumentáciu. Jenčík upozornil, že veľkú časť mesto preplatí.
Poslanci návrh schválili jednohlasne.

18. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce na II. polrok 2021
Poslanci návrh schválili bez diskusie jednohlasne (5).

20. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava - Rusovce za 1. polrok roku 2021
Poslanci návrh na odmenu vo výške 30% schválili: ZA Kalmár, Zjavková, Vandrášeková, ZDRŽALI SA Lošonský a Jenčík.

21. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce
Poslanci návrh schválili jednohlasne (5).

22. Rôzne
Do tohto bodu sa nikto neprihlásil.

23. Interpelácie
Interpeláciu nikto nepodal.

9. Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. 63/2011-5 zo dňa 23. 06. 2011 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 27. 09. 2017 k časti pozemku registra C KN parc. č. 89/1 – ostatná plocha vo výmere 3 m2 a časti pozemku registra C KN parc. č. 89/2 – ostatná plocha vo výmere 3 m2, katastrálne územie Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa (SĽUK)
10. Predĺženie prenájmu časti nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte na Balkánskej ul. č. 49, súpis. číslo 279, na pozemku reg. C KN, parc. č. 985, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Revaro s. r. o.)
11. Prenájom časti nebytových priestorov - ambulancií, nachádzajúcich sa v objekte Zdravotného strediska Rusovce, Balkánska ul. č. 53, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa (LekInvest s. r. o.)
12. Prenájom nebytových priestorov - ambulancií, nachádzajúcich sa v objekte Zdravotného strediska Rusovce, Balkánska ul. č. 53, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa (ProFyzio, s. r. o.)
Tieto body starostka stiahla z rokovania z dôvodu, že na ich prijatie treba aspoň 6 hlasov a prítomných bolo 5 poslancov.

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 02 Jul, 2021 [17:44 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?