Program zasadnutia MZ 15.12.2020

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228, Bratislava-Rusovce? na rok 2021 a prognózy rozpočtu na roky 2022 - 2023
3. Návrh rozpočtu m. p. Ruseko na rok 2021
4. Návrh na úpravu rozpočtu č. 3 mestskej časti Bratislava-Rusovce? za rok 2020
5. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre Detský folklórny súbor GERULATA; Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce; Jednotu dôchodcov na Slovensku – miestnu organizáciu Rusovce; Materské centrum Kukulienka; Miestny futbalový klub Rusovce; Súkromnú základnú umeleckú školu; OZ VITUS
6. Návrh rozpočtu MČ Bratislava-Rusovce? na rok 2021
7. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Rusovce? za rok 2020
8. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 182/5 – ostatná plocha vo výmere 71 m2, katastrálne územie Rusovce (p. Jakeš)
9. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 182/5 – ostatná plocha vo výmere 469 m2, katastrálne územie Rusovce (spoločnosť H & A, spol. s r . o.)
10. Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 (spoločnosť HMnet, s. r. o.)
11. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020 vypracovaná v súlade so znením ustanovenia §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
12. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Rusovce? na I. polrok 2021
13. Návrh na schválenie výšky príspevku snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu
14. Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rusovce? na rok 2021
15. Rôzne
16. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 12 Dec, 2020 [19:29 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?