Zasadnutie MZ 24.11.2020

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Materiály na rokovanie

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Záznam zo zasadnutia

Rokovania sa zúčastnili všetci deviati poslanci. Rokovanie trvalo do 19:40.

1. Kontrola plnenia uznesení
Poslanci zobrali dokument na vedomie jednohlasne bez diskusie (9).

2. Správa o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30. 06. 2020
Správu uviedol riaditeľ školy p. Kunst.
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (9).

3. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 2 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2020
Návrh uviedol riaditeľ školy p. Kunst.
Poslanci materiál schválili jednohlasne (9).


4. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2020
Návrh uviedol riaditeľ školy p. Kunst.
Poslanci materiál schválili jednohlasne (9).

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce za školský rok 2019/2020
Správu uviedol riaditeľ školy p. Kunst.
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (9).

6. Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2020
Správu uviedol riaditeľ Ruseka p. Straka.
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (9).

7. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov m. p. Ruseko
Správu uviedol riaditeľ Ruseka p. Straka.
P. Kalmár sa zaujímal o výrazné zníženie výdavkov na servis kotolne a prípadnú potrebu toto kompenzovať v nasledujúcom roku. Toto p. Straka potvrdil.
Poslanci materiál schválili ôsmymi hlasmi, zdržal sa Karácsony.

8. Čiastková správa č. 02/10/2020 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri rozpočtovom hospodárení a čerpaní vybratých položiek schváleného rozpočtu mestskej časti k 30. 06. 2020
Správu uviedol kontrolór p. Mráz. Uviedol, že kvôli posunom niektorých termínov kvôli pandémii nebolo možné urobiť úplnú kontrolu. Predložil preto iba čiastkové výsledky. Pri kontrole zistil, že k prekročeniu čerpania položiek rozpočtu došlo spolu šesťkrát, ale v žiadnom z týchto prípadov neprišlo k porušeniu finančnej disciplíny a žiadne pochybenia neboli nájdené.
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (9).

9. Plnenie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2020 k 30. 06. 2020 a monitorovacia správa
Správu uviedol ekonóm MČ p. Holúbek.
Správu zobrali poslanci na vedomie šiestimi hlasmi, zdržali sa Vandrášeková, Lošonský a Jenčík.

10. Návrh na úpravu rozpočtu č. 2 mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2020
Správu uviedol ekonóm MČ p. Holúbek.
P. Lošonský kritizoval, že za posledného pol roka počúvame o poklese príjmov o 30 percent, nakoniec v úpravách rozpočtu vidí pokles o 24 000 €, čiže iba 2,75%. P. Holúbek reagoval, že prognózy vychádzali zo správ Ministerstva financií, ktoré sa ukazujú ako prehnané, ale napriek tomu stále nevieme, ako dopadne rozpočet na konci roka. Preto treba byť stále zodpovedný.
P. Lošonský sa zaujímal aj o stav fondov obce. Nakoľko je v nich čiastka vyše milióna eur, dokladoval tým, že nové vedenie MČ nenašlo po voľbách prázdnu kasu.
P. Jenčík sa zaujímal, prečo je v rozpočte stále hodnota 20 000 € z mesta na jeho poslaneckú prioritu, ktorá sa už tento rok nevyčerpá. Podľa slov starostky bude táto položka vyriešená až v nasledujúcej zmene rozpočtu.
P. Jenčík kritizoval aj nákup nábytku a klimatizácie v čase krízy. Starostka reagovala, že k nákupu nábytku prišlo ešte pred koronakrízou. Nákup klimatizácie je potrebný z dôvodu každoročných strát, keď kvôli vysokým teplotám musí byť miestny úrad pravidelne zatváraný.
Poslanci zmeny rozpočtu schválili siedmymi hlasmi, zdržali sa Lošonský a Vandrášeková.

11. Poskytnutie vianočného finančného príspevku pre dôchodcov nad 70 rokov
Poslanci schválili vianočný príspevok 14€ pre dôchodcov nad 70 rokov jednohlasne (9).

12. Predaj pozemku registra C KN parc. č. 191/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 69 m2, katastrálne územie Rusovce (p. Vaškor)
Poslanci schválili predaj pozemku za 13 400€ jednohlasne (8), nehlasoval Lošonský.

13. Predaj pozemku registra C KN parc. č. 423/1 – záhrada s výmerou 213 m2, katastrálne územie Rusovce (manž. Mlynarčíkoví)
P. Jenčík sa zaujímal na dôvody písomnej výzvy p. Mlynarčíkovej pre poslancov. Tiež ho zaujímalo prečo od žiadosti z januára prešla taká doba, kým sa dostal na rokovanie. Podľa slov starostky list bol napísaný preto, lebo o pozemok sa zaujímal aj iný záujemca, ktorý na pozemok nemá prístup a obávala sa, že by mohol byť ponúknutý do súťaže. Neskoré prerokovanie vysvetlila postupným spracúvaním takýchto žiadostí aj čakaním na súhlas magistrátu.
Poslanci predaj pozemku za 39 300€ schválili jednohlasne (9).

14. Žiadosť o kúpu pozemkov registra C KN parc. č. 1180/97 – záhrada vo výmere 262 m2, parc. č. 1180/75 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, katastrálne územie Rusovce (p. Berrettiniová)
Ide o pozemok v záhradkárskej osade. Primátor vo svojom stanovisku odporučil prehodnotiť cenu pozemku ohodnotenú na 113€/m2. P. Mokráň za stavebnú komisiu uviedol, že pozemok bol ohodnotený na základe toho, že v katastri je označený ako záhrada, v územnom pláne zóny je ale vo funkcii stavebného pozemku. Odporučil preto vypracovanie nového posudku. P. Kalmár uviedol, že finančná komisia navrhuje cenu zvýšiť na 200€/m2. S touto navýšenou cenou sa stotožnili všetci poslanci a pozemok predali jednohlasne za celkovú cenu 5 700€.

15. Žiadosť o predĺženie doby nájmu časti pozemku registra C KN parc. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 183 m2, katastrálne územie Rusovce (p. Vitálošová)
Poslanci schválili predĺženie nájmu jednohlasne (9).

16. Prenájom pozemku registra C KN parc. č. 545/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1043 m2, katastrálne územie Rusovce pre nájomcu Mestská časť Bratislava - Rusovce (prenajímateľ p. Ferenc)
Ide o pozemok v areáli školy, za ktorý jeho majiteľ žiada nájom 2€/m2/rok od mestskej časti. Predkladateľka materiálu p. Stuparinová upozornila, že stále platí uznesenie, že takéto pozemky sa prenajímajú za 0,33€/m2/rok.
P. Lošonský navrhol vytvoriť tabuľku takýchto pozemkov vlastnených inými majiteľmi a prehľadom, koľko by nás nájom celkovo stál.
P. Kalmár uviedol, že finančná komisia navrhuje rešpektovať uznesenie o cene 0,33€. Za tento návrh hlasovali siedmi poslanci, zdržali sa Lošonský a Vandrášeková.
Upravený návrh poslanci schválili šiestimi hlasmi, proti bol Lošonský, zdržali sa Jenčík a Vandrášeková.

17. Predĺženie prenájmu nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 (p. Zrneková – HEARTREE)
Poslanci schválili predĺženie nájmu jednohlasne (9).

18. Návrh na úpravu výšky nájomného v nebytových priestoroch nachádzajúcich sa v administratívnej budove na Balkánskej ul. č. 102 (spoločnosti RAFTOvanie, s. r. o. a Raftovanie Plus, s. r. o.)
Spoločnosť RAFTovanie požiadala MČ o odpustenie nájomného a platieb za energie na pol roka z dôvodu výpadku príjmov v súvislosti s pandémiou Covidu. V opačnom prípade bude musieť nájom ukončiť.
P. Kalmár uviedol, že finančná komisia navrhla odklad splátok, nie ich odpustenie.
P. Lošonský uviedol, že ak má spoločnosť výpadok príjmov, má možnosť žiadať o príspevok od štátu. Je proti znižovaniu nájomného.
P. Dubovská navrhla odpustiť nájom, ale nie energie.
Za návrh p. Dubovskej hlasovala iba ona sama, proti boli Lošonský a Kalmár, ostatní sa zdržali.
Za návrh odkladu splátok hlasovali Kalmár, Mokráň, Zjavková a Filaga, proti bol Lošonský, štyria sa zdržali.
Žiaden návrh nebol schválený.

19. Návrh na vymenovanie členov Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, 851 10 Bratislava - Rusovce za zriaďovateľa
Miestny úrad navrhol za členov Rady školy za zriaďovateľa kandidátov z volieb, ktorí skončili tesne pod čiarou: p. Ing. Ľubicu Farkasovú, p. Janette Michlík Litvovú a p. Daniela Šarišského, BSBA.
P. Lošonský navrhol zachovať tradíciu, že členmi sú poslanci a navrhol p. Zjavkovú, Jenčíka a Vandrášekovú. P. Zjavková upozornila, že už dvakrát proti jej vymenovaniu hlasoval a udivilo ju, že ju teraz navrhuje.
P. starostka uviedla, že v prípade Rady školy zástupcov deleguje úrad a nie je možné podávať pozmeňujúce návrhy. Vzhľadom na to, že nevidí vôľu zvoliť navrhovaných členov tento bod stiahla z rokovania.

20. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Poslanci návrh neschválili, za hlasovali Mokráň, Zjavková, Dubovská a Kalmár, zdržali sa Lošonský, Vandrášeková, Jenčík, Filaga a Karácsony.

21. Správa č. 01/10/2020 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava -Rusovce v súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s majetkom vo vlastníctve a správe mestskej časti v oblasti prenájmov a odpredajov nehnuteľností (pozemky a nebytové priestory) v roku 2019
Správu kontrolóra Mráza zobrali poslanci na vedomie jednohlasne (9).

22. Správa č. 03/10/2020 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri prijímaní dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
Správu vypracoval kontrolór Mráz na žiadosť starostky. Zistil že VZN je už v súčasnosti protiprávne, aj keď v čase prijatia nebolo a navrhol ho do 6 mesiacov opraviť.
Poslanci zobrali správu siedmimi hlasmi na vedomie, zdržal sa Lošonský, nehlasoval Jenčík.

23. Správa č. 04/10/2020 o výsledku následnej kontroly nakladania s majetkom a súladu vybratých organizačných noriem, vnútorných predpisov a spôsobov ich uplatňovania s platnou a účinnou legislatívou na úseku školstva, územnej samosprávy a školskej samosprávy v podmienkach ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce yplývajúcich z prerokovanej Správy z finančnej kontroly č. 01/12/2019 a 01/06/2020
Poslanci zobrali správu na vedomie šiestimi hlasmi, zdržali sa Lošonský, Filaga a Vandrášeková.

24. Správa č. 02/09/2020 o výsledku finančnej kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou - stavebné práce „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Bratislava - Rusovce“ v roku 2019
Kontrolór pri kontrole nenašiel žiadne pochybenia pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice.
Poslanci zobrali správu na vedomie siedmimi hlasmi, zdržali sa Lošonský a Vandrášeková.

25. Návrh na schválenie zapojenia sa mestskej časti Bratislava - Rusovce do medzinárodného projektu s názvom „Gerulata – Carnuntum – Geschichte lebt. / Gerulata – Carnuntum – Zažite históriu“ v rámci programu Interreg V – A Slovensko - Rakúsko (2014 – 2020) a súhlas so zabezpečením spolufinancovania projektu
Starostka predstavila cezhraničný projekt Gerulata – Carnuntum. V rámci projektu by v Rusovciach bolo preinvestovaných 450 000€, vznikol by nový chodník na Irkutskej ulici a asfaltová cesta na ulici Laury Henckel, cyklostojany, informačné tabule a panely, hotspoty a QR kódy. Zorganizovaný by bol letný „rímsky“ tábor pre školu a rôzne ďalšie aktivity. Rusovce by prispeli iba 5%, čiže maximálne 22 500€.
Poslanci tento návrh ocenili a po krátkej debate jednohlasne schválili (9).

26. Rôzne
Starostka navrhla pracovné stretnutie k rozpočtu na ďalší rok.
P. Jenčík upozornil, že na zastupiteľstve musí byť štátna vlajka a erb, prednostka to sľúbila doriešiť.

27. Interpelácie
P. Jenčík si vyžiadal rozpočet kvitnúcej lúky na Irkutskej ulici, vrátane prác Ruseka.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 26 Nov, 2020 [19:42 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?