Program zasadnutia MZ 24. 11. 2020

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Správa o čerpaní rozpočtu ZŠ s MŠ k 30. 06. 2020
3. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 2 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2020
4. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2020
5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce za školský rok 2019/2020
6. Správa o čerpaní rozpočtu m. p. Ruseko k 30. 06. 2020
7. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov m. p. Ruseko
8. Čiastková správa č. 02/10/2020 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri rozpočtovom hospodárení a čerpaní vybratých položiek
schváleného rozpočtu mestskej časti k 30. 06. 2020
9. Plnenie rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2020 k 30. 06. 2020 a monitorovacia správa
10. Návrh na úpravu rozpočtu č. 2 mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2020
11. Poskytnutie vianočného finančného príspevku pre dôchodcov nad 70 rokov
12. Predaj pozemku registra C KN parc. č. 191/3 – zastavané plochy a nádvoria s výmerou 69 m2, katastrálne územie Rusovce (p. Vaškor)
13. Predaj pozemku registra C KN parc. č. 423/1 – záhrada s výmerou 213 m2, katastrálne územie Rusovce (manž. Mlynarčíkoví)
14. Žiadosť o kúpu pozemkov registra C KN parc. č. 1180/97 – záhrada vo výmere 262 m2, parc. č. 1180/75 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 23 m2, katastrálne územie Rusovce (p. Berrettiniová)
15. Žiadosť o predĺženie doby nájmu časti pozemku registra C KN parc. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 183 m2, katastrálne územie Rusovce (p. Vitálošová)
16. Prenájom pozemku registra C KN parc. č. 545/20 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1043 m2, katastrálne územie Rusovce pre nájomcu Mestská časť BratislavaRusovce? (prenajímateľ p. Ferenc)
17. Predĺženie prenájmu nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 (p. Zrneková – HEARTREE)
18. Návrh na úpravu výšky nájomného v nebytových priestoroch nachádzajúcich sa v administratívnej budove na Balkánskej ul. č. 102 (spoločnosti RAFTOvanie, s. r. o. a Raftovanie Plus, s. r. o.)
19. Návrh na vymenovanie členov Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, 851 10 BratislavaRusovce? za zriaďovateľa
20. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k návrhu dodatku štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
21. Správa č. 01/10/2020 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava -Rusovce v súlade s ustanovením § 18d ods. 2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s majetkom vo vlastníctve a správe mestskej časti v oblasti prenájmov a odpredajov nehnuteľností (pozemky a nebytové priestory) v roku 2019
22. Správa č. 03/10/2020 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri prijímaní dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
23. Správa č. 04/10/2020 o výsledku následnej kontroly nakladania s majetkom a súladu vybratých organizačných noriem, vnútorných predpisov a spôsobov ich uplatňovania s platnou a účinnou legislatívou na úseku školstva, územnej samosprávy a školskej samosprávy v podmienkach ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce yplývajúcich z prerokovanej Správy z finančnej kontroly č. 01/12/2019 a 01/06/2020
24. Správa č. 02/09/2020 o výsledku finančnej kontroly nakladania s verejnými prostriedkami pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou -
stavebné práce „Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Bratislava - Rusovce“ v roku 2019
25. Návrh na schválenie zapojenia sa mestskej časti Bratislava - Rusovce do medzinárodného projektu s názvom „Gerulata – Carnuntum – Geschichte lebt. / Gerulata – Carnuntum – Zažite históriu“ v rámci programu Interreg V – A Slovensko - Rakúsko (2014 – 2020) a súhlas so zabezpečením spolufinancovania projektu
26. Rôzne
27. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 23 Nov, 2020 [19:40 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?