Miestny úrad
Miestny úrad
 • Miestny úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Miestny úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom.
 • Miestny úrad najmä:
  • a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  • b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,
  • c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,
  • d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
 • Prácu obecného úradu organizuje starosta. Viac informácií na stránkach miestneho úradu.

  Dokumenty:
  Dokumenty týkajúce sa miestneho úradu
  Povinne zverejňované dokumenty miestneho úradu
 • RSS feed

  Pozvánka na jarnú brigádu

  05 Apr, 2018, pridal: Palm
  Tak ako každý rok pozýva starosta MČ Bratislava - Rusovce Dušan Antoš obyvateľov
  našej mestskej časti na jarnú brigádu, ktorá sa uskutoční v utorok 10. apríla 2018.
  Stretávame sa o 8 hod. na konci Irkutskej ul. pri rampe. Rukavice, vrecia a odvoz vyzbieraného odpadu zabezpečí m.p. Ruseko.
  V prípade nepriaznivého počasia bude určený iný dátum.
  Priložte aj vy ruku k dielu a prispejte k tomu, aby sme tu všetci cítili dobre, veď Rusovce sú naším domovom a zaslúžia si byť čisté!
  Vážení občania Rusoviec,
  aj tento rok máte opäť možnosť aktívne sa zapojiť do rozhodovania kde a ako bude použitá časť financií z rusovského rozpočtu. Umožňuje to tzv. participatívny rozpočet („ďalej len PR“), prostredníctvom ktorého môžete aj Vy obyvatelia vybrať prioritné projekty financované mestskou časťou.

  Pre rok 2018 bola na realizáciu projektov PR vyčlenená v rozpočte MČ čiastka vo výške 5.700,- €, z toho 2.700,- € na výdavky bežné (napr. služby, drobný materiál) a 3.000,- € na výdavky kapitálové (napr. výstavby, rekonštrukcie). Čiastka je zložená z odmien poslancov MČ, ktorí sa ich vzdali v prospech tejto aktivity a financií vyčlenených v rozpočte MČ na tento účel. Oproti minulému roku 2017 je čiastka vyššia o 3.000,- €.

  Všetky Vaše nápady a návrhy ako spríjemniť a skvalitniť nažívanie všetkých nás, môžete spracovať do projektov, ktoré zašlete poštou alebo osobne doručíte na MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava do 6.4.2018 (piatok). Projekty musia spĺňať pravidlá a podmienky schválené uznesením miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce č. 404 zo dňa 15.2.2018.
  Od 1.3.2018 budú stránkové hodiny v stredu predĺžené do 16.00 hod.

  Stránkové hodiny:
  Pondelok 8.00-12.00, 13.30-17.00
  Streda 8.00-12.00, 13.00-16.00
  Piatok 8.00-12.00

  Miestna knižnica

  15 Feb, 2018, pridal: Palm
  Oznamujeme Vám, že Miestna knižnica je opäť otvorená. Knižnica sa nachádza v budove zdravotného strediska, Balkánska 53, v Rusovciach. Tešíme sa na Vašu návštevu!

  Vianočné trhy 2017

  06 Dec, 2017, pridal: Palm
  V piatok 15.12. sa stretneme na námestí, kde spoločne zahájime tohtoročné Vianočné trhy! Začiatok akcie je naplánovaný na 17:00 hod.

  Stretnutie s Mikulášom

  04 Dec, 2017, pridal: Palm
  Všetky dobré detičky čujte – čujte čo sa bude diať.
  Zavíta k nám dobrý dedko, vraj sa volá Mikuláš.
  Za pesničku, za básničku z batoha bude balíčky rozdávať.
  Zavítajte preto medzi nás.
  Mikuláš má všetky deti veľmi rád!
  6. decembra 2017 o 17:00 v sále Miestneho úradu
  Vážení občania,  Bratislavská integrovaná doprava sa obrátila na miestny úrad v súvislosti s prípravou nových cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy.  Tieto cestovné poriadky budú v rámci možností rešpektovať zásady pravidelnej taktovej dopravy a budú v maximálnej miere nadväzovať na vlaky. Jedným z užitočných podkladov pre tvorbu nových cestovných poriadkov budú práve podklady získané od obcí. Preto si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie Vašich postrehov a pripomienok k tvorbe nových cestovných poriadkov do 20.10.2017 na adresu sekretariat@bratislava-rusovce.sk.
  Vážení obyvatelia,
  po prvý krát sa môžete  zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdelení finančných prostriedkov MČ Bratislava - Rusovce vo výške 2.700 €, ktoré miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo na projekty z participatívneho rozpočtu. Do hlasovania sa môžu zapojiť občania s trvalým pobytom v Rusovciach.
  Každý občan môže dať hlas jednému projektu. Hlasuje sa jedným z troch spôsobov:
  • pomocou hlasovacieho lístka na miestnom úrade.
  • na verejnom prerokovaní projektov, ktoré sa uskutoční dňa 21.9.2017 v kultúrnej sále MÚ.
  • cez internet na tejto webovej stránke. Pozor - internetové hlasovanie má iba polovičnú váhu hlasu oproti prvým dvom možnostiam.
  Hlasovanie nie je anonymné. Hlasujúci je povinný uviesť v hlasovacom lístku svoje meno, priezvisko a bydlisko. V prípade nevyplnenia povinných údajov bude hlasovací lístok neplatný.
  Hlasovanie končí: 29.9.2017 23:59

  Projekty, za ktoré je možno hlasovať sú tu:

  Vyhliadkové lety

  24 Aug, 2017, pridal: Palm
  V rámci podujatia Deň Rusoviec 26.8. pozývame všetkých milovníkov lietadiel a záujemcov pozrieť si Rusovce „z neba“ na prehliadku lietadla AN-2 a následné vzlietnutie nad Rusovce a okolie.
  Z lúky pri kaštieli , kde sa podujatie koná, bude zabezpečená kyvadlová doprava na Rusovské letisko a späť.
  Prihlasovanie bude prebiehať v stánku O.Z. Rusovčan. Príspevok na pohonné hmoty je 20,- € /osoba.

  Lietať sa bude od 14.00 cca do 18.00 hod
  Vyzývame občanov MČ Bratislava - Rusovce na predkladanie projektov do participatívneho rozpočtu na rok 2017 v zmysle podmienok odsúhlasených na mimoriadnom MZ MČ Bratislava - Rusovce dňa 27.7.2017. Občania, skupiny občanov Rusoviec alebo občianske združenia so sídlom na území Rusoviec sa môžu zapojiť svojimi návrhmi, ktoré budú riadne doručené do podateľne MÚ MČ Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce do 8.9.2017

  čítajte ďalej (2 strany)

  [prev] Stránka: 2/17 [next]