Miestne zastupiteľstvo
Miestne zastupiteľstvo tvoria poslanci, ktorí sa schádzajú na zasadnutiach približne jeden krát za mesiac.
Prítomnosť poslancov na zasadnutiach a správy z jednotlivých zasadnutí nájdete na stránke zasadnutí MZ.
Pri miestnom zastupiteľstve pracujú aj komisie MZ, ktorých člnmi sú poslanci a aktivisti z radov občanov.
RSS feed

Zasadnutie MZ 16. 4. 2019

22 Apr, 2019, pridal: Palm
- Určenie konateľa ROT-u za MČ neschválené
- Zmena rozpočtu schválená

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 16.4.2019 od 17:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 12.3.2019

24 Mar, 2019, pridal: Palm
- Komisie schválené
- Zmena členov Rady školy neprešla
- Redakčná rada Rusovských novín schválená

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 12.3.2019 od 17:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 5.2.2019

08 Feb, 2019, pridal: Palm
- Menovanie zástupcu starostky – R. Kalmára
- Náplne komisií neschválené
- Redakčná rada Rusovských novín neschválená

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava– Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 5.2.2019 od 17:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)

Zasadnutie MZ 20.12.2018

06 Jan, 2019, pridal: Palm
- Rozpočet na rok 2019 prijatý
- Poslanci ani v roku 2019 nebudú poberať odmeny
- Komisia pre strategické plánovanie zamietnutá

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční 20. decembra 2018 od 17:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

čítajte ďalej (2 strany)
- Nová starostka a poslanci sa ujali svojich funkcií
- Bolo zriadených 5 komisií

Správa zo zasadnutia

čítajte ďalej (2 strany)
Pozývame Vás na ustanovujúce zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2018 o 14:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.

Program:
Bod č. 1 Otvorenie
Bod č. 2 Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Bod č. 3 Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do miestneho zastupiteľstva a odovzdanie svedčení o zvolení
Bod č. 4 Zloženie sľubu novozvolenej starostky, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvolenou starostkou
Bod č. 5 Zloženie sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva
Bod č. 6 Vystúpenie starostky
Bod č. 7 Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutie
Bod č. 8 Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva
Bod č. 9 Zriadenie miestnej rady a voľba jej členov
Bod č. 10 Zriadenie komisií a voľba ich predsedov
Bod č. 11 Určenie sobášiacich poslancov
Bod č. 12 Určenie platu starostky
Bod č. 13 Schválenie vianočného príspevku pre dôchodcov
Bod č. 14 Záver

[prev] Stránka: 2/28 [next]