Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku
Občianske združenie vzniklo v roku 1990 a jeho hlavným poslaním je pomáhať v duchu humanizmu a lásky k blížnemu ľuďom s mentálnym postihnutím pri plnohodnotnom prežívaní života a pri ich začlenení do spoločnosti. Združuje odborníkov z oblasti sociálnej práce, občanov s mentálnym postihnutím, rodičov a ostatných občanov ochotných aktívne sa podieľať na pomoci ľuďom s mentálnym postihnutím.

V roku 1994 zriadilo v budove Humanitného centra na Kovácsovej 85 v Rusovciach Chránené bývanie GERULATA pre osem ľudí s mentálnym postihnutím. V súčasnosti prevádzkuje zariadenie podporovaného bývania, ktoré má sedem stálych obyvateľov.

V spolupráci s odborníkmi z Belgicka boli úspešne realizované 4 medzinárodné projekty zamerané predovšetkým na zaradenie hendikepovaných do pracovnej činnosti. Pre ich pracovnú a sociálnu integráciu bola zriadená chránená dielňa, v ktorej zhotovovali darčekové predmety z glazovanej keramiky, ručného papiera a parafínové sviečky. Z dôvodu zmeny financovania zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, nastali problémy s pokrytím prevádzkových nákladov, preto činnosť chránenej dielne bola k 31. 12. 2013 ukončená. V súčasnosti vykonávajú obyvatelia podporovaného bývania kreatívne činnosti v rehabilitačno-terapeutickej dielni.

V budove Humanitného centra sa raz týždenne stretávajú členovia Klubu dôchodcov, zriadeného pri MÚ MČ Bratislava – Rusovce. V rámci dobrovoľníckej činnosti obyvatelia zariadenia podporovaného bývania zabezpečujú upratovanie priestorov a obsluhu v klube.

Medzi významné zámery občianskeho združenia patrí presadzovanie myšlienky integrácie prostredníctvom športu. Od roku 1999 organizuje v spolupráci so ZŠ Rusovce, pod záštitou primátora Hl. mesta SR Bratislavy a starostu Mestskej časti Bratislava - Rusovce integrované športové hry v stolnom tenise – GERULATA CUP RUSOVCE, ktorého sa pravidelne zúčastňujú športovci zo základných škôl z Rusoviec, Jaroviec a Rajky (Maďarsko), z bratislavských špeciálnych škôl, domovov sociálnych služieb a zariadení podporovaného bývania.

Myšlienku integrácie zdravotne postihnutých s ostatnou populáciou presadzuje občianske združenia aj prostredníctvom aktivít v oblasti kultúry. Pod záštitou Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku bolo zorganizovaných niekoľko integrovaných výstav výtvarných prác ľudí s mentálnym postihnutím spolu s ich rovesníkmi so základných škôl.

Občianske združenie patrí k najvýznamnejším podporovateľom Folklórneho súboru Javorček, ktorý tvoria ľudia s mentálnym postihnutím. Integrované choreografie prezentovali spolu s Folklórnym súborom Lipa po celom Slovensku, i v zahraničí. S veľkou odozvou u divákov sa stretli na mnohých folklórnych festivaloch, vrátane najstaršieho a najznámejšieho vo Východnej.

Presadzovanie myšlienky integrácie je mottom celej činnosti občianskeho združenia.

Sídlo : Kovácsova 85, Rusovce
Vedúca zariadenia podporovaného bývania: Mgr. Ingrid Iványová
Mobil: 0911 947 335
Telefón: 02 / 62859545, 02/ 62859544
IČO: 00682004
RSS feed

Plamienok nádeje

08 Aug, 2011, pridal: Palm
Projektom pod týmto názvom sa podarilo zabezpečiť kreatívne aktivity pri výrobe sviečok pre ľudí s mentálnym postihnutím z Podporovaného bývania Gerulata. Tento projekt bol spolufinancovaný z grantového programu „Pre nádej“ Nadácie VÚB.

čítajte ďalej (2 strany)
Už po tretíkrát počas svojej existencie sa na Folklórnom festivale Východná predstavil Folklórny súbor JAVORČEK, ktorý tvoria deviati tanečníci s mentálnym postihnutím z domovov sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK na Javorinskej ul. a Lipského ul. v Bratislave a traja z Podporovaného bývania Gerulata v Rusovciach.

čítajte ďalej (2 strany)

Fotky z vystúpenia MORE

17 Jún, 2011, pridal: Palm
Fotky z vystúpenia hercov s mentálnym postihnutím z Domova sociálnych služieb Merema z Modry v Kresťanskej lige pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku si môžete pozrieť v našej fotogalérii.
Srdečne Vás pozývame na divadelné predstavenie MORE, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2011, t.j. v stredu o 17. 00 hod. v Humanitnom centre Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku, Kovácsova 85.
Účinkujú herci s mentálnym postihnutím z Domova sociálnych služieb Merema z Modry – Harmónie. Dĺžka predstavenia je cca 30 minút.
Dobrovoľné vstupné bude použité na rozvoj divadelníctva ľudí s mentálnym postihnutím.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Predstavenstvo Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku

Náš oslávenec

04 Mar, 2011, pridal: Palm
PhDr. JÁN ŠKOTT, 7. 2. 1951, Vranov nad Topľou
Pán Škott nedávno oslávil významné životné jubileum. Pri tejto príležitosti prinášame krátke obzretie sa za jeho doterajšími činmi a úspechmi.

čítajte ďalej (2 strany)
Plán akcií na rok 2011 poriadaných alebo spoluporiadaných Kresťanskou ligou pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku sme pridali do spoločného kalendára kultúrnych a športových akcií.
Už po 11-ty krát sa v telocvični Základnej školy v dňoch 11. – 12. novembra 2010 uskutočnili integrované športové hry v stolnom tenise Gerulata cup Rusovce 2010. Hlavným organizátorom bola Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci so ZŠ Rusovce.

čítajte ďalej (2 strany)
Pod týmto názvom zorganizovala Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku integrovanú výstavu výtvarných prác a keramiky v rímskokatolíckom kostole sv. Márie Magdalény z roku 1662 v Rusovciach pri príležitosti Roku kresťanskej kultúry 2010 na Slovensku.

čítajte ďalej (2 strany)
Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku, ktorá spravuje Humanitné centrum na Kovácsovej 85 už vyše 15 rokov sa intenzívne zapája do komunitných aktivít a prispieva tak k skvalitneniu života občanov v Rusovciach. Aj tentoraz sa jej zástupcovia rozhodli, že zvýšia kvalitu životných podmienok obyvateľov Podporovaného bývania Gerulata a tak zrekonštruovali a debarierizovali kúpeľne a sociálne zariadenia.

čítajte ďalej (2 strany)
Jeden z obyvateľov Podporovaného bývania Gerulata na Kovácsovej 85, Mirko Vagunda, o športových úspechoch ktorého písali aj Rusovské noviny, bol znovu úspešný na Národných pretekoch špeciálnych olympiád v bežeckom a zjazdovom lyžovaní, ktoré sa uskutočnili 12. - 13. marca 2010 v Lyžiarskom stredisku Skalka pri Kremnici.

čítajte ďalej (2 strany)

[prev] Stránka: 3/5 [next]