Rusovce.info - rusovsky portal : Zápis detí do materskej školy

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Zápis detí do materskej školy
posted by Palm on 05 Feb, 2011 [08:21 UTC]
Oznámenie o zápise detí na predprimárne vzdelávanie detí pre školský rok 2011/2012
Zápis detí na predprimárne vzdelávanie v mestskej časti Bratislava – Rusovce sa uskutoční v ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
od 15. februára 2011 – do 15. marca 2011
    • zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom
    • zákonný zástupca predloží občiansky preukaz
    • zákonný zástupca predloží rodný list dieťaťa
    • zákonný zástupca pri zápise obdrží žiadosť o prijatie dieťaťa.
Vyplnenú žiadosť s odporučením od všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa predkladá zákonný zástupca zástupkyni riaditeľky v budove materskej školy.
...page... Ďalšie informácie:
Informácie o úradnom postupe zápisu detí mladších ako 3 roky dostane zákonný zástupca dieťaťa v čase zápisu.
Bližšie informácie o činnosti základnej školy, materskej školy, o školských obvodoch a k zápisu detí podá rodičom ZŠ s MŠ, internetová stránka školy www.zsrusovce.sk

Kritériá pre prijatie detí do materskej školy ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava – Rusovce:
Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, sa prednostne prijímajú :

1.deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
2.deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku ,
3.deti, ktorých zákonný zástupca má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Rusovce?,
4.mladší súrodenci už prijatých detí,
5.deti, ktoré k l. septembru 2011 dovŕšili tri roky veku,
6.v prípade voľnej kapacity môžu byť prijaté deti mladšie ako tri roky

Mgr. Marta Bičanová
riaditeľka

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post