Rusovce.info - rusovsky portal : Program zasadnutia MZ 22.6.2021

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Program zasadnutia MZ 22.6.2021
posted by Palm on 17 Jún, 2021 [19:10 UTC]
Pozývame vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Rusovce?, ktoré sa uskutoční dňa 22. 06. 2021 od 17.00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.
...page... Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2021/2022 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
3. Záverečný účet Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce za rok 2020
4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2021
5. Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2020
6. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2020
7. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2021
8. Súhlas na uzatvorenie darovacej zmluvy na pozemok registra C KN parc. číslo 1224/146 – ostatná plocha vo výmere 1 197 m2 a na pozemku vybudovaného detského ihriska (DANAIR, s. r. o.)
9. Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. 63/2011-5 zo dňa 23. 06. 2011 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 27. 09. 2017 k časti pozemku registra C KN parc. č. 89/1 – ostatná plocha vo výmere 3 m2 a časti pozemku registra C KN parc. č. 89/2 – ostatná plocha vo výmere 3 m2, katastrálne územie Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa (SĽUK)
10. Predĺženie prenájmu časti nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte na Balkánskej ul. č. 49, súpis. číslo 279, na pozemku reg. C KN, parc. č. 985, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Revaro s. r. o.)
11. Prenájom časti nebytových priestorov - ambulancií, nachádzajúcich sa v objekte Zdravotného strediska Rusovce, Balkánska ul. č. 53, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa (LekInvest s. r. o.)
12. Prenájom nebytových priestorov - ambulancií, nachádzajúcich sa v objekte Zdravotného strediska Rusovce, Balkánska ul. č. 53, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa (ProFyzio, s. r. o.)
13. Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v Mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2020
14. Správa o stave bytového fondu za rok 2020
15. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
16. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)
17. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k návrhu Zmluvy o spolupráci na zabezpečenie odťahovej služby
18. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce na II. polrok 2021
19. Správa č. 2/06/2021 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce v roku 2020
20. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava - Rusovce za 1. polrok roku 2021
21. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce
22. Rôzne
23. Interpelácie

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post