Rusovce.info - rusovsky portal : Program zasadnutia MZ 11.5.2021

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Program zasadnutia MZ 11.5.2021
posted by Palm on 07 Máj, 2021 [05:25 UTC]
Dňa 11. 05. 2021 sa uskutoční zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce od 17.00 hod. v kultúrnej sále miestneho úradu.
V záujme ochrany zdravia poslankýň a poslancov, ako aj všetkých zúčastnených, prijíma mestská časť nasledujúce opatrenia:
− zasadnutie miestneho zastupiteľstva bude prezenčné a neverejné (požiadavka verejnosti bude zabezpečená ako doteraz prostredníctvom online prenosu) a na jeho zasadnutí sa zúčastní len nevyhnutný počet osôb,
− zabezpečenie pravidla rúško - odstup - ruky.
...page... Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ..., ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o podmienkach prijatia dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
3. Informatívny materiál o podmienkach a spôsobe poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole v Bratislave-Rusovciach?
4. Návrh na vymenovanie nových členov Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava za zriaďovateľa
5. Prenájom pozemku registra C KN parc. č. 622/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 123 m2 a pozemku registra C KN parc. č. 622/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rusovce v celkovej výmere 141 m2 z majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel vybudovania príjazdovej komunikácie k pozemku registra C KN parc. č. 628/3 (MNF INVEST spol. s r. o.)
6. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 182/5 – ostatná plocha vo výmere 162 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (p. Jakeš)
7. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 91/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5,0 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Alza.sk s. r. o.)
8. Správa o inventarizácii majetku mestskej časti Bratislava - Rusovce k 31. 12. 2020
9. Informácia o schválení účtovnej závierky spoločnosti ROT, s. r. o. za rok 2020
10. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s. r. o. za rok 2020
11. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
12. Správa č. 1/04/2021 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom mestskej časti pri správe bytového fondu vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Rusovce v rokoch 2019-2020
13. Správa č. 01/06/2021 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2020
14. Návrh na podporu petície za záchranu rusovského kaštieľa
15. Rôzne
16. Interpelácie

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post