Rusovce.info - rusovsky portal : Zber odpadu s obsahom škodlivín

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Zber odpadu s obsahom škodlivín
posted by Palm on 16 Apr, 2021 [18:57 UTC]
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti a spoločnosti ARGUSS, s.r.o. uskutoční pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov zber odpadu s obsahom škodlivín.
Zbierať sa budú tieto odpady:
Staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)
Termín zberu:
24.04.2021 10.30 – 12.30 h, Vývojová ulica, RUSEKO - zberný dvor

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post