Rusovce.info - rusovsky portal : Zasadnutie MZ 9.3.2021

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Zasadnutie MZ 9.3.2021
posted by Palm on 12 Mar, 2021 [05:27 UTC]
- Škola kúpi novú modulárnu triedu
- Rozpočet Rusoviec poslanci na druhýkrát schválili

Správa zo zasadnutia
...page... Program zasadnutia
Materiály na rokovanie

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Záznam zo zasadnutia

Rokovania sa zúčastnili všetci deviati poslanci. Rokovanie trvalo necelé dve hodiny do 18:50.

1. Kontrola plnenia uznesení
Správu zobrali poslanci na vedomie bez diskusie jednohlasne (9).

2. Počet tried pre I. ročník školského roka 2021/2022 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Rusovce
Riaditeľ ZŠ s MŠ upozornil na fakt, že budúci školský rok bude treba otvoriť dve predškolské triedy v MŠ. Priestory v ZŠ s MŠ to ale neumožňujú, preto navrhol riešenie v podobe vybudovania novej kontajnerovej triedy na najbližšie dva roky. Unimobunky na toto riešenie by sa dali buď prenajať, alebo kúpiť.
P. Karácsony upozornil, že stále máme priestory v budove Kresťanskej ligy. P. Jenčík vyjadril poľutovanie nad tým, že nadstavba materskej školy bola zrušená.
K otázke, či unimobunky kúpiť alebo si prenajať, by väčšina prítomných preferovala zakúpenie. Cena za dva roky je veľmi podobná a do budúcnosti budú použiteľné napríklad ako skladové priestory.
Poslanci schválili otvorenie dvoch tried a poverili starostku organizáciou nákupu unimobuniek jednohlasne (9).

3. Návrh rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na rok 2021
Materiál uviedla starostka. Od posledného zasadnutia, keď poslanci návrh neschválili, poslali pripomienky na zmenu rozpočtu poslanci Filaga a Jenčík. Tieto pripomienky boli zapracované, k upravenému rozpočtu vypracoval správu kontrolór obce a takto upravený rozpočet bol zverejnený na stránke obce. K zverejnenému rozpočtu neboli v zákonnej lehote doručené žiadne ďalšie pripomienky. P. kontrolór Mráz sa vyjadril, že návrh spĺňa všetky zákonné požiadavky, je prebytkový a celkovo konzervatívny a opatrný. Odporučil ho schváliť. Finančná komisia k návrhu tiež nemala pripomienky.
P. Jenčík poďakoval kontrolórovi za vypracovanie správy a starostke za akceptovanie jeho požiadaviek.
Následne sa o slovo prihlásil p. Lošonský a predložil pozmeňujúci návrh, v ktorom navrhoval krátiť výdavky v mnohých položkách (nákup územného plánu, dopravné značenie, rekonštrukcie komunikácií, rekonštrukciu bývalej sobášnej sály, ...). Celkovo navrhol zoškrtať z výdavkov 49 tisíc €. Ďalej navrhol, aby starostka mohla operatívne meniť výšku jednotlivých položiek do výšky 1 000€ namiesto navrhovaných 3 000€.
Tento návrh vyvolal búrlivú diskusiu. Starostka p. Lošonskému vyčítala, že pozmeňujúce návrhy neposlal v čase, keď sa zbierali a vyhodnocovali pripomienky, ale predložil ich až na zastupiteľstve a tak sabotuje schvaľovanie rozpočtu. Od prvého predloženia rozpočtu v novembri neposlal ani jednu pripomienku, ale v čase, keď už rozpočet prešiel celým procesom, predkladá na zastupiteľstve výraznú zmenu. Miestny ekonóm upozornil, že takéto závažné zmeny treba analyzovať a prerokovať predtým, ako sa zapracujú. P. Jenčík považuje za normálne, že sa takáto poslanecká zmena predkladá priamo na zastupiteľstve.
P. Kalmár tento prístup tiež kritizoval a navrhol dve možné riešenia. Buď sa návrh rozpočtu stiahne z rokovania a prejde opätovne celým procesom, alebo sa rokovanie preruší na niekoľko hodín a prerokuje sa v prestávke s ekonómom. P. Dubovská vyčítala opozičným poslancom, že na jednej strane nechodia na pracovné rokovania, požadujú analytické správy od kontrolóra, ktoré návrh rozpočtu hodnotia a na druhej strane predkladajú priamo na zasadnutí výrazné zmeny rozpočtu, ktoré neboli zhodnotené ani ekonómom ani kontrolórom. Považuje to za dvojaký meter a zásadne nesúhlasí s takýmto neserióznym a neférovým prístupom.
Starostka pred tým, ako sa rozhodne, či materiál stiahne, vyzvala zvyšných opozičných poslancov, aby sa vyjadrili, či návrh rozpočtu upravený na základe pripomienok zaslaných p. Jenčíkom je pre nich akceptovateľný. Sl. Vandrášeková sa vyjadrila, že sa stotožňuje ako s pripomienkami p. Jenčíka, tak aj s pripomienkami p. Lošonského. P. Filaga a p. Karácsony sa vyjadrili podobne.
Nakoniec p. Lošonský takmer celý svoj pozmeňujúci návrh stiahol a žiadal iba obmedzenie výšky možných zmien rozpočtu.
Za túto zmenu hlasovalo 8 poslancov, zdržal sa Mokráň.
Za návrh rozpočtu ako celok hlasovalo tiež 8 poslancov, zdržala sa Zjavková. Rozpočet obce bol prijatý.

4. Správa č. 02/03/2021/ o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností, petícií za II. polrok 2020 a žiadostí o sprístupnenie informácií určených pre mestskú časť Bratislava - Rusovce doručených v roku 2020
Materiál uviedol kontrolór obce p. Mráz. Poslanci k správe nemali pripomienky, len p. Jenčík podal pozmeňujúci návrh, aby boli zverejnené všetky odpovede na žiadosti o sprístupnenie informácií.
Za návrh p. Jenčíka hlasovalo 5 poslancov, zdržali sa Mokráň, Dubovská, Zjavková a Kalmár.
Za materiál ako celok hlasovalo 7 poslancov, zdržali sa Kalmár a Zjavková.

5. Správa č. 3/03/2021 z kontroly hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou ROT, s. r. o. a ROT Oproti Kaštieľu, s. r. o. za rok 2020 a kontroly plnenia uznesenia vedúceho k rozdeleniu majetku firiem medzi spoločníkov a k likvidácii firmy ROT, s. r. o. v roku 2021
Materiál uviedol kontrolór obce p. Mráz. Poslanci si od starostky vyžiadali dokument, ktorý hodnotí možné riešenia zániku a vysporiadania majetku firmy ROT.
Správu zobrali poslanci na vedomie jednohlasne (9).

6. Rôzne
Starostka požiadala poslancov, aby poslali svoje pripomienky ku zmenám štatútu mesta v zákonnej lehote.

7. Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal.

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post