Rusovce.info - rusovsky portal : Program zasadnutia MZ 9.3.2021

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Program zasadnutia MZ 9.3.2021
posted by Palm on 06 Mar, 2021 [16:16 UTC]
Pozývame vás na zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 09. 03. 2021 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice. V záujme ochrany zdravia vás, poslankýň a poslancov, ako aj všetkých zúčastnených, prijíma mestská časť nasledujúce opatrenia:
    • zasadnutie miestneho zastupiteľstva bude prezenčné a neverejné (požiadavka verejnosti bude zabezpečená ako doteraz prostredníctvom online prenosu) a na jeho zasadnutí sa zúčastní len nevyhnutný počet osôb (bez predkladateľov materiálov),
    • všetci zúčastnení budú pred zasadnutím miestneho zastupiteľstva otestovaní na prítomnosť protilátok na COVID-19 antigénovými testami. Testovanie zabezpečuje mestská časť a bude prebiehať v klubovni Hasičskej zbrojnice o 16:30 hod.
    • zabezpečenie pravidla rúško - odstup - ruky.
...page... Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Počet tried pre I. ročník školského roka 2021/2022 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Rusovce
3. Návrh rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na rok 2021
4. Správa č. 02/03/2021/ o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností, petícií za II. polrok 2020 a žiadostí o sprístupnenie informácií určených pre mestskú časť Bratislava - Rusovce doručených v roku 2020
5. Správa č. 3/03/2021 z kontroly hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou ROT, s. r. o. a ROT Oproti Kaštieľu, s. r. o. za rok 2020 a kontroly plnenia uznesenia vedúceho k rozdeleniu majetku firiem medzi spoločníkov a k likvidácii firmy ROT, s. r. o. v roku 2021
6. Rôzne
7. Interpelácie


Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post