Rusovce.info - rusovsky portal : Program zasadnutia MZ 19.1.2021

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Program zasadnutia MZ 19.1.2021
posted by Palm on 15 Jan, 2021 [15:17 UTC]
Oznamujeme vám, že zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce, sa uskutoční dňa 19. 01. 2021 od 17.00 hod. v sále Hasičskej zbrojnice.
Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa zasadnutie uskutoční pri dodržaní všetkých hygienických opatrení a bez fyzickej prítomnosti verejnosti. Ďakujeme za pochopenie.
...page... Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228, Bratislava - Rusovce na rok 2021 a prognózy rozpočtu na roky 2022 - 2023
3. Návrh rozpočtu m. p. Ruseko na rok 2021
4. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre Detský folklórny súbor GERULATA; Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce; Jednotu dôchodcov na Slovensku – miestnu organizáciu Rusovce; Materské centrum Kukulienka; Miestny futbalový klub Rusovce; Súkromnú základnú umeleckú školu; OZ VITUS
5. Návrh rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na rok 2021
6. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2020
7. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 182/5 – ostatná plocha vo výmere 71 m2, katastrálne územie Rusovce (p. Jakeš)
8. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 182/5 – ostatná plocha vo výmere 469 m2, katastrálne územie Rusovce (spoločnosť H & A, spol. s r . o.)
9. Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 (spoločnosť HMnet, s. r. o.)
10. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020 vypracovaná v súlade so znením ustanovenia §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce na I. polrok 2021
12. Návrh na schválenie výšky príspevku snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu
13. Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2021
14. Rôzne
15. Interpelácie

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post