Rusovce.info - rusovsky portal : Zasadnutie MZ 17.12.2019

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Zasadnutie MZ 17.12.2019
posted by Palm on 22 Dec, 2019 [13:59 UTC]
- VZN o podmienkach držania zvierat a ich chovu schválené

Správa zo zasadnutia
...page... Program zasadnutia

Materiály na rokovanie

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Záznam zo zasadnutia – 1. časť
Záznam zo zasadnutia – 2. časť
Záznam zo zasadnutia – 3. časť
Záznam zo zasadnutia – 4. časť

Rokovania sa zúčastnili ôsmi poslanci, ospravedlnený bol p. Lošonský. P. Dubovská meškala asi 15 minút.


1. Kontrola plnenia uznesení
Poslanci zobrali dokument na vedomie jednohlasne bez diskusie (7).

2. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2019
Návrh uviedol p. riaditeľ Kunst. Zmeny sa týkali zosúladenia príjmov a výdavkov na základe reálnych platieb z Ministerstva školstva.
Poslanci návrh schválili po zodpovedaní niekoľkých otázok jednohlasne (8).

3. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov m. p. Ruseko na rok 2019
Návrh uviedol p. riaditeľ Straka.
Poslanci návrh schválili po krátkej jednohlasne (8).

4. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov MČ Bratislava - Rusovce na rok 2019
Materiál uviedol Miestny ekonóm, p. Holúbek. Zmena sa týkala vzdania sa odmien v prospech nákupov materiálu.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (8).

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Rusovce č. .../2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území mestskej časti Bratislava – Rusovce
VZN sa týka chovu a držania zvierat na území mestskej časti a vychádza z návrhov miestneho kontrolóra a zákonných požiadaviek. Cieľom návrhu VZN je aj vytvorenie podmienok na predchádzanie vzniku susedských sporov vyplývajúcich z chovu hospodárskych zvierat v zastavanej časti mestskej časti obce.
P. Mokráň predniesol stanovisko Stavebnej komisie. Vzhľadom na to, že požadované regulatívy na existujúce hospodárske stavby bude náročné splniť, komisia navrhuje neuplatňovať ich na už existujúce objekty. V Tomto zmysle podal pozmeňujúci návrh.
Podľa slov starostky sa susedské spory často týkajú práve týchto stavieb, preto sa s takouto zmenou nestotožnila.
P. Jenčík je proti reštrikciám a zaujímal sa o to, či budú pokutovaní tí, ktorý regulatívy nedodržia a nedostanú súhlas susedov. Starostka ho uistila, že sa to nebude riešiť pokutami, ale individuálne podľa potreby. Zároveň si myslí, že týchto prípadov bude veľmi málo.
Za pozmeňovací návrh p. Mokráňa hlasovalo 6 poslancov, zdržali sa Jenčík a Vandrášeková. Bol teda prijatý.
Hlasovanie o celom VZN: ZA: 6 poslanci, ZDRŽALI SA: Jenčík, Vandrášeková. VZN bolo schválené.

6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Rusovce č. .../2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava – Rusovce
Návrh upravuje a upresňuje pojmy vo VZN. Sadzby poplatku v návrhu zostávajú bez zmeny.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (8).

7. Predĺženie nájomného vzťahu v zmysle nájomnej zmluvy č. 18160052/2009 k pozemku registra C KN parc. č. 1085/2 – záhrada vo výmere 75 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa (p. Dávidík)
Poslanci návrh schválili jednohlasne (8).

8. Predĺženie nájomného vzťahu v zmysle nájomnej zmluvy č. 18160009/2014 v znení Dodatku č. 1 na časť pozemku registra C KN parc. č. 423/1 – záhrada vo výmere 168 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa
P. Mokráň za Stavebnú komisiu upozornil, že o odkúpenie pozemku má záujem sused cez ulicu, preto navrhol verejnú obchodnú súťaž. P. Jenčík upozornil, že pozemok, ktorý tvorí prístup k predmetnému pozemku bude ešte 2 roky v prenájme, preto je predmetný pozemok v súčasnosti neprístupný, čo by znižovalo jeho cenu. Verejnú obchodnú súťaž odporúča až o dva roky. Namiesto toho navrhol prenájom schváliť iba do tohto dátumu. S tým ostatní poslanci súhlasili jednohlasne.
Prenájom do 1.5.2021 poslanci schválili jednohlasne (8).

9. Správa č. 1/12/2019 o výsledku finančnej kontroly nakladania s majetkom a súladu vybratých organizačných noriem, vnútorných predpisov a spôsobov ich uplatňovania s platnou legislatívou uplatňovanou na úseku školstva, územnej samosprávy a školskej samosprávy v podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
Kontrolu vykonal miestny kontrolór Mráz v rámci plánu práce. Našiel niektoré pochybenia a nedostatky, ktoré prejednal s riaditeľom školy a ktorý ich odstráni.
Poslanci materiál zobrali na vedomie jednohlasne (8).

10. Správa č. 02/12/2019 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií určených pre mestskú časť Bratislava - Rusovce doručených v roku 2019
Kontrolór pochybenia nenašiel.
Poslanci materiál zobrali na vedomie jednohlasne (8).

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce na I. polrok 2020
Miestny kontrolór Mráz predložil návrh svojej práce na prvý polrok roku 2020. Na návrh p. Kalmára ho rozšíril o jednu kontrolu v Ruseku.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (8).

12. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava - Rusovce za 2. polrok roku 2019
Poslanci kontrolórovi schválili odmenu vo výške 30% z platu.

13. Rôzne
Na úvod vystúpil riaditeľ spoločnosti Czech Sport Aircraft Kunovice s prezentáciou zámeru vybudovať Letecké, vývojové a školiace centrum v priestore rusovského letiska. Centrum by bolo zamerané na vývoj nových modelov športových lietadiel, trenažéry, výcvik, ako aj na prácu s mládežou formou rôznych krúžkov a štúdia letectva.

P. Vandrášeková sa zaujímala o protest prokurátora, ktorý bol doručený obci v súvislosti s VZN o poplatkoch v školskej jedálni. Starostka uviedla, že prokurátor namietal údaje v informatívnej tabuľke rozdelenia poplatkov medzi rodičov a zriaďovateľa. Oprava preto bude predložená na januárové zasadnutie.

P. Jenčík kritizoval miestneho právnika, že dlho mešká so správou o výsledku auditu vo firme ROT. Právnik uviedol, že bol na dlhodobom pobyte v USA a preto ju nestihol dokončiť. Predloží ju v januári.

14. Interpelácie
P. Jenčík predniesol ústnu interpeláciu, v ktorej sa pýtal starostky na základe čoho súhlasila s enormným navýšením dane z nehnuteľností. Starostka sa proti formulácii otázky ohradila, nakoľko patrila medzi tých niekoľko starostov, ktorí za zvýšenie nehlasovali. K tomuto bodu sa strhla asi 10 minútová emotívna diskusia. Starostka sľúbila písomne odpovedať na otázku v zákonnej lehote.


Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post