Rusovce.info - rusovsky portal : Program zasadnutia MZ 17.12.2019

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Program zasadnutia MZ 17.12.2019
posted by Palm on 16 Dec, 2019 [05:39 UTC]
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 17. 12. 2019 od 17.00 v kultúrnej sále miestneho úradu.
...page... Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 3 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2019
3. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov m. p. Ruseko na rok 2019
4. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov MČ Bratislava - Rusovce na rok 2019
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Rusovce č. .../2019 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území mestskej časti Bratislava - Rusovce
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Rusovce č. .../2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava - Rusovce
7. Predĺženie nájomného vzťahu v zmysle nájomnej zmluvy č. 18160052/2009 k pozemku registra C KN parc. č. 1085/2 – záhrada vo výmere 75 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa (p. Dávidík)
8. Predĺženie nájomného vzťahu v zmysle nájomnej zmluvy č. 18160009/2014 v znení Dodatku č. 1 na časť pozemku registra C KN parc. č. 423/1 – záhrada vo výmere 168 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa
9. Správa č. 1/12/2019 o výsledku finančnej kontroly nakladania s majetkom a súladu vybratých organizačných noriem, vnútorných predpisov a spôsobov ich uplatňovania s platnou legislatívou uplatňovanou na úseku školstva, územnej samosprávy a školskej samosprávy v podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
10. Správa č. 02/12/2019 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií určených pre mestskú časť Bratislava - Rusovce doručených v roku 2019
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce na I. polrok 2020
12. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava - Rusovce za 2. polrok roku 2019
13. Rôzne
14. Interpelácie

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post