Rusovce.info - rusovsky portal : Zasadnutie MZ 12. 11. 2019

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Zasadnutie MZ 12. 11. 2019
posted by Palm on 15 Nov, 2019 [16:56 UTC]
- Spolufinancovanie projektu „Revitalizácia autobusového otočiska“ schválené
- Prenájom miesta na vybudovanie nabíjacích staníc pre elektromobily neschválený

Správa zo zasadnutia
...page... Program zasadnutia

Materiály na rokovanie

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Záznam zo zasadnutia

Rokovania sa zúčastnili ôsmi poslanci. Ospravedlnený bol p. Kalmár.
Rokovanie trvalo od 17:00 do 18:40.
Poslanci na úvod hlasmi Lošonského, Jenčíka, Karácsonyho, Filagu a Vandrášekovej vyradili z programu bod č. 4 (Zmena rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na rok 2019) z dôvodu, že prišiel až 48 hodín pred zasadnutím. Mal sa týkať hlavne použitia peňazí na náhradné výsadby, ktoré došli z úradu vlády.

1. Kontrola plnenia uznesení
P. Vlado Mokráň sa poďakoval za vypracovanie strategického Dokumentu starostlivosti o zeleň v Rusovciach. Vďaka nemu máme zmapované miesta na nové výsadby, ktoré budeme môcť zafinancovať z rozpočtu mesta. Takto komplexný dokument je unikátny na Slovensku.
Poslanci zobrali materiál na vedomie jednohlasne (8).

2. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce za školský rok 2018/2019
Materiál uviedol riaditeľ školy p. Kunst.
Poslanci schválili materiál jednohlasne (8).

3. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 2 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2019
Materiál uviedol riaditeľ školy p. Kunst.
Poslanci schválili materiál jednohlasne (8).

5. Schválenie zapojenia sa mestskej časti Bratislava - Rusovce do výzvy IROP-PO1-SC121-2019-48 a predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy pre projekt „Revitalizácia autobusového otočiska”
Obec má pripravený projekt na revitalizáciu autobusového otočiska, na ktorý existuje aj platné stavebné povolenie, ale tento projekt nebol v minulosti finančne podporený. Preto sa teraz obec chce zapojiť do tejto výzvy. Cena diela by bola 471 tisíc € so spolufinancovaním vo výške 26 tisíc €.
P. Jenčík sa zaujímal o to, či sa bude v budúcnosti realizovať aj cyklotrasa cez Gaštanovú aleju ku hrádzi, ktorá bola v minulosti súčasťou tohto projektu. Starostka to nevylúčila, bude to závisieť od financií a grantových výziev.
Starostka ešte dodala, že na otočisku sa plánuje osadiť kamera, wifi a elektronická informačná tabuľa aj v spolupráci so železnicou.
P. Karácsony vyjadril nádej, že nám medzitým nezrušia otočisko.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (8).

6. Schválenie splátkového kalendára (p. Véghová)
Splátkový kalendár na sumu 780€ (pokuta v priestupkovom konaní) v 39 splátkach po 20€ poslanci schválili siedmimi hlasmi, zdržal sa Lošonský.

7. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku registra C KN parc. č. 191/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Vaškor)
P. Vaškor odkúpil dom od p. Košku vrátane garáže, ktorá stojí na obecnom pozemku, preto žiada o predĺženie tohto nájmu na 5 rokov. Stavebná komisia odporúča v budúcnosti tento pozemok predať, preto považuje nájom na jeden rok ako dostatočný. P. Jenčík uviedol, že aj v prípade dlhšieho nájmu nie je problém tento nájom zrušiť, keď príde k odkupu.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (8).

8. Predĺženie nájomných zmlúv na pozemok registra E KN parc. č. 288 – orná pôda vo výmere 856 m2, katastrálne územie Rusovce, v podiele 11/20 k celku a podielu 6/20 k celku, nachádzajúceho sa v areáli Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce (p. Krenn a p. Krenn)
Poslanci schválili materiál jednohlasne (8).

9. Predĺženie prenájmu nebytových priestorov v administratívnej budove Balkánska 102 (p. Zrneková - HEARTREE)
Poslanci schválili materiál jednohlasne (8).

10. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku registra C KN parc. č. 162/5 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 50 m2 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (ZSE a. s.)
Ide o materiál stiahnutý z predchádzajúceho rokovania. ZSE by na parkovisku pred poštou chcela vybudovať dve nabíjacie stanice na elektromobily a prenajať si k nim štyri parkovacie miesta. Očakáva sa, že by tu v budúcnosti bolo miesto na zdieľané elektromobily.
P. Mokráň za stavebnú komisiu menoval pozitíva aj negatíva tohto riešenia. Podpora elektromobility je správna, miesto pred Krajom ale nie je miesto, kde by ľudia parkovali dlhodobo, lebo ide o malý supermarket, kde ľudia trávia iba krátky čas. Komisia preto odporúča hľadať iné miesta.
Starostka uviedla, že výzva, na základe ktorej sa tieto miesta budujú, musí byť na mestských alebo miestnych pozemkoch, tomu treba prispôsobiť hľadanie nových pozemkov. Išlo by o infraštruktúru pre návštevníkov Rusoviec.
P. Jenčík miesto pred Krajom považuje za príliš lukratívne na takýto prenájom. Preferuje tam vybudovať miesta pre invalidov.
Hlasovanie: ZA: nikto, PROTI: Lošonský, Karácsony, ZDRŽALI SA: šiesti. Materiál nebol schválený.

11. Súhlas na zriadenie vecného bremena na pozemku reg. C KN parc. č. 583/16 o výmere 15 m² pre Západoslovenskú distribučnú, a. s.
P. Kitanovič uviedol, že z dôvodu, že potrebujeme zvýšiť kapacitu prípojky na miestny úrad primárne z dôvodu napájania zariadení v kuchyni, ktorá je dočasne na miestnom úrade, ako aj z dôvodu budúceho plánu na budovanie klimatizácie na úrade.
P. Lošonský navrhol namiesto prípojky dať na strechu úradu fotovoltatiku.
Podľa slov starostky prebiehajú rokovania aj ohľadom fotovoltatiky, ale vzhľadom na stav strechy úradu toto nie je možné inštalovať v dohľadnej dobe a problém v kuchyni je súrnejší.
Hlasovanie: ZA: Mokráň, Zjavková, Dubovská, Karácsony, ZDRŽALI SA: Lošonský, Jenčík, Vandrášeková, Filaga. Návrh nebol schválený.

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Rusovce č. 2/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Rusovce
Ide o metodické usmernenie pre spracovanie žiadostí o dotácie.
Poslanci návrh schválili siedmimi hlasmi, zdržal sa Jenčík.

13. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2019
Ide valorizáciu miezd a poplatkov.
Poslanci návrh schválili piatimi hlasmi, zdržali sa Vandrášeková, Lošonský a Jenčík.

14. Návrh na doplnenie rámcovej náplne práce pre Komisiu mandátovú a ochrany verejného záujmu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Rusovce
Ide o opravu náplne práce komisie, aby mohla fungovať podľa zákona.
Poslanci návrh schválili piatimi hlasmi, zdržali sa Vandrášeková, Lošonský a Jenčík.

15. Správa č. 01/11/2019 z následnej kontroly plnenia nápravných opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri správe miestneho poplatku za rozvoj v rozpočtovom roku 2017, vyplývajúcich z kontrolnej správy č. 01/09/2018 a kontroly správnosti výšky vyrúbených poplatkov za rozvoj vykonanej z vlastného podnetu
P. kontrolór Mráz našiel pochybenia v zaokrúhľovaní platobných výmerov a navrhol opatrenia na nápravu. Poslanci tento návrh schválili jednohlasne (8).

16. Plán zasadnutí miestneho zastupiteľstva na rok 2020
Poslanci schválili nasledovný plán zasadnutí jednohlasne (8):
21. januára, 25. februára, 31. marca, 12. mája, 23. júna, 8. septembra, 27. októbra, 15. decembra

17. Rôzne
P. Jenčík sa zaujímal o výsledok poslaneckého prieskumu firmy ROT. Právnik sľúbil správu v decembri.
P. Jenčík informoval o rokovaní s jedným z majiteľov firmy Lotus design. Ten podľa jeho slov prejavil ochotu rokovať ďalej a uznal aj svoje povinnosti voči MČ. P. Jenčík preto navrhol uznesenie, ktoré žiada starostku o vyvolanie nového rokovania. Poslanci tento návrh podporili siedmimi hlasmi, zdržala sa Dubovská.
Občan p. Turk informoval o svojom liste mestským poslancom, kde ich žiadal o riešenie problému strelnice. Očakával, že poslanci zareagujú a odpovedajú mu. Kritizoval poslanca za Rusovce p. Jenčíka, že mu nestál za odpoveď. P. Jenčík uviedol, že pri štýle komunikácie p. Turka nepovažoval za potrebné s ním komunikovať. P. Turk s takýmto postojom poslanca zvoleného občanmi nesúhlasil.

18. Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal.


Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post