Rusovce.info - rusovsky portal : Mimoriadne zasadnutie MZ 6.8.2019

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Mimoriadne zasadnutie MZ 6.8.2019
posted by Palm on 07 Aug, 2019 [14:36 UTC]
- Kompromisný návrh na úpravu poplatkov za stravu v jedálni ZŠ s MŠ schválený

Správa zo zasadnutia
...page... Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov
Materiály na rokovanie
Záznam zo zasadnutia – 1. časť
Záznam zo zasadnutia – 2. časť

Rokovania sa zúčastnili všetci poslanci.

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
Návrh uviedol miestny ekonóm p. Holúbek.
Riaditeľ školy apeloval na poslancov, aby sa na nejakom kompromisnom návrhu dohodli, aby bol naplnený zákon a od septembra platili nové finančné pásma.
P. Jenčík zopakoval opozičný návrh z predchádzajúceho zastupiteľstva. P. Lošonský v diskusii navrhol mierny kompromis, ktorý zmiernil niektoré sumy.
P. Kalmár navrhol tiež kompromisné riešenie oproti predchádzajúcemu návrhu úradu s tým, že by sa po roku prehodnotil. Navrhol nasledujúce zmeny:
Desiata, obed a olovrant v MŠ zdražie o 25 centov na 1,89 €.
Obed v ZŠ pre žiakov 1. - 4. ročníka zlacnie o 1 cent na 1,35 €.
Obed v ZŠ pre žiakov 5. - 9. ročníka zdražie o 2 centy na 1,50 €.
Doplnkové jedlo pre žiakov 1. - 4. ročníka zdražie o 2 centy na 0,58 €.
Doplnkové jedlo pre žiakov 5. - 9. ročníka zdražie o 2 centy na 0,64 €.
Obed pre cudzích stravníkov zdražie o 74 centov na 3,84 €.
P. Kalmár uviedol, že jeho návrh bude mať dopad na rozpočet obce v sume cca 20 tisíc €, ktorý by sa vykryl tým, že by zatiaľ neboli prijaté nové kuchárky (s ktorými sa rátalo), ale kuchyňa by pokračovala v súčasnom personálnom obsadení.
Návrh p. Jenčíka by mal dopad cca 40 tisíc €. P. Mokráň ho žiadal o návrh, ako tento výpadok vykryť.
P. Lošonský uviedol, že aj v minulosti bolo úradu odporúčané, aby našiel vlastné zdroje, platí to aj teraz.
P. starostka navrhla pracovnú prestávku, ktorú poslanci odsúhlasili.
Po prestávke p. Jenčík svoj návrh stiahol. V záverečnom hlasovaní o kompromisnom návrhu p. Kalmára hlasovali poslanci nasledovne: ZA: Mokráň, Zjavková, Dubovská, Karácsony, Kalmár, Filaga, PROTI: Lošonský, Vandrášeková, ZDRŽAL SA: Jenčík.
Návrh bol prijatý.


Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post