Rusovce.info - rusovsky portal : Zasadnutie MZ 25. 6. 2019

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Zasadnutie MZ 25. 6. 2019
posted by Palm on 27 Jún, 2019 [18:00 UTC]
- VZN o poplatkoch za stravu v ZŠ s MŠ stále neschválené
- Rozsiahla rekonštrukcia požiarnej zbrojnice schválená

Správa zo zasadnutia
...page... Program zasadnutia
Materiály na rokovanie
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov
Záznam zo zasadnutia – 1. časť
Záznam zo zasadnutia – 2. časť
Záznam zo zasadnutia – 3. časť

Rokovania sa zúčastnili všetci poslanci.
Rokovanie trvalo od 17:00 do 20:20.

1. Kontrola plnenia uznesení a informatívny materiál
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (9).

8. Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy č. 18160064/2009 na prenajatie časti pozemku registra C KN parc. č. 1077/1 – záhrada vo výmere 37 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (p. Suran)
Materiál sa vrátil po mesiaci do zastupiteľstva po premeraní parcel. Poslanci materiál schválili jednohlasne (9).

9. Zmena veľkosti prenajatej plochy v nájomnej zmluve č. NP/002/2016, pozemok registra C KN parc. č. 1077/1 – záhrada, časť vo výmere 40 m2 sa bude meniť na časť vo výmere 43 m2, katastrálne územie Rusovce, v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa (p. Patašiová)
Poslanci materiál schválili jednohlasne bez diskusie (9).

10. Predaj pozemku registra C KN parc. č. 388/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (manž. Jaroňoví)
Poslanci materiál schválili jednohlasne bez diskusie (9).

11. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť pozemku registra C KN parc. č. 88/2 – ostatná plocha vo výmere119 m2, katastrálne územie v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom miestne zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov (ÚV SR)
Úrad vlády v súvislosti s rekonštrukciou kaštieľa, vstupnej brány a budovania nového vstupu požiadal o prenájom priestranstva. Ide o časti chodníka pri vstupe do areálu kaštieľa.
P. Jenčík upozornil, že budovanie vstupu do kaštieľa nie je v súlade s Územným plánom zóny a prirovnal tento prenájom s prenájmom jedlého sadu na konci Gaštanovej aleje. Avizoval, že za takýto materiál nemôže hlasovať.
S týmto záverom po nahliadnutí do Územného plánu zóny nesúhlasil p. V. Mokráň. Podľa jeho slov tam o žiaden rozpor nejde. V tomto názore ho podporila aj p. Dubovská.
P. Karácsony sa zaujímal o termín zabratia priestranstva. Obával sa o priechodnosť chodníka pre chodcov. P. starostka uviedla, že v tejto súvislosti požiadali o rekonštrukciu chodníka na druhej strane tak, aby ten bol použiteľný v čase zabratia a rozkopávky chodníka pred vstupom do kaštieľa.
Hlasovanie: ZA 6 poslanci, ZDRŽALI SA: Jenčík, Lošonský, Vandrášeková
Návrh bol schválený.

2. Správa o čerpaní rozpočtu za rok 2018 miestneho podniku Ruseko
Materiál uviedol riaditeľ Ruseka, p. Straka.
Poslanci zobrali po krátkej diskusii materiál na vedomie jednohlasne (9).

3. Správa o inventarizácii majetku mestskej časti Bratislava - Rusovce k 31. 12. 2018
Materiál uviedla p. Kubicová. Podľa jej slov pri inventarizácii neboli zistené žiadne nezrovnalosti. Poslanci zobrali návrh na vedomie jednohlasne (9).

4. Správa o stave bytového fondu za rok 2018
Materiál uviedol p. Holúbek. Poslanci zobrali po krátkej diskusii materiál na vedomie jednohlasne (9).

5. Pedagogicko - organizačné zabezpečenie školského roka 2019/2020 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
Materiál uviedol p. riaditeľ Kunst. Poslanci zobrali materiál na vedomie jednohlasne (9).

6. Záverečný účet Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce za rok 2018
Materiál uviedol p. riaditeľ Kunst. Na otázku p. Karácsonyho na stav pokazeného tepelného čerpadla uviedol, že momentálne sa hľadá firma, ktorá ho bude vedieť do septembra spojazdniť.
Poslanci zobrali materiál na vedomie jednohlasne (9).

7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
Návrh uviedol p. Holúbek. Ide v ňom o zvyšovanie cien príspevku na stravu v ZŠ a MŠ na základe dlhoročného zvyšovania výdavkov na prípravu stravy pre stravníkov. Celková réžia na prípravu stravy vrátane miezd kuchárok bola vyčíslená ročne na cca 60 tisíc €. Časť nákladov na nákup potravín uhrádza štát (ide o takzvané obedy zadarmo). Napriek tomu MČ zvyšnú časť nákupu potravín dopláca.
Navrhnuté bolo preto nasledovné navýšenie poplatkov za stravu:
Desiata, obed a olovrant v MŠ o 73 centov na 2,37 €.
Obed v ZŠ pre žiakov 1. - 4. ročníka o 5 centov na 1,41 €.
Obed v ZŠ pre žiakov 5. - 9. ročníka o 8 centov na 1,50 €.
Doplnkové jedlo pre žiakov 1. - 4. ročníka o 22 centov na 0,78 €.
Doplnkové jedlo pre žiakov 5. - 9. ročníka o 13 centov na 0,84 €.
Obed pre cudzích stravníkov o 74 centov na 3,84 €.
K bodu sa rozpútala široká diskusia. P. Lošonskému chýbala podrobná tabuľka nákladov. Podľa jeho názoru jedlo v materskej škole je výrazne stratové, v škole by mohlo byť oveľa menej. Podľa jeho vlastných prepočtov by poplatky mohli byť oveľa nižšie, navrhol preto nasledovné ceny:
Desiata, obed a olovrant v MŠ zvýšiť o 16 centov na 1,80 €.
Obed v ZŠ pre žiakov 1. - 4. ročníka znížiť o 36 centov na 1,00 €.
Obed v ZŠ pre žiakov 5. - 9. ročníka znížiť o 42 centov na 1,00 €.
Doplnkové jedlo pre žiakov 1. - 4. ročníka ponechať na 0,56 €.
Doplnkové jedlo pre žiakov 5. - 9. ročníka ponechať na 0,61 €.
Obed pre cudzích stravníkov o 74 centov na 3,84 €.
Starostka aj ekonóm Holúbek upozornili p. Lošonského, že vychádza z nesprávnych čísel. Došlo k výraznému nárastu platov, nákladov na vykurovanie jedálne aj ďalšie režijné náklady. Návrh p. Lošonského bude znamenať veľký výpadok financií a bude naň treba hľadať iné zdroje. Navyše hrozí, že neprijatím nových zamestnancov zostane neprimerané zaťaženie súčasných a hrozia ich výpovede. P. starostka dodala, že materiál bol prerokovaný na viacerých fórach a považuje za neštandardné predkladať zásadnú zmenu priamo na zastupiteľstve.
Podľa slov p. Lošonského vždy bude treba dotovať školskú jedáleň a spolu s p. Jenčíkom si stoja za svojimi výpočtami. V tomto názore ich podporil aj p. Karácsony.
P. Kalmár kritizoval, že o návrhu p. Lošonského nie je možné hlasovať bez prepočtov. Pred hlasovaním by rád k tomu videl analýzu miestneho ekonóma.
P. Vandrášeková poukázala na to, že v Jarovciach sa ceny za stravu nezvýšili. Oponovala jej p. Dubovská, v Jarovciach sa namiesto toho výrazne zvýšil poplatok za školskú družinu.
P. riaditeľ Kunst poslancov upozornil, že k 1. septembru musí byť VZN zo zákona v platnosti. Apeloval na nich, aby dospeli k nejakej dohode.
Starostka navrhla v rámci rokovacieho poriadku prestávku pred hlasovaním, aby si poslanci mohli na spoločnom grémiu prepočítať jednotlivé návrhy a ich dopad na rozpočet Rusoviec.
P. Jenčík kontroval procedurálnym návrhom, aby sa prestávka nekonala a prešlo sa priamo k hlasovaniu. Ďalšie rokovania považoval za zbytočné.
Hlasovanie o návrhu, aby sa nerobila prestávka a priamo sa hlasovalo:
ZA: Lošonský, Jenčík, Karácsony, Vandrášeková, Filaga, PROTI: Mokráň, Kalmár, Zjavková ZDRŽALA SA: Dubovská.
Prešlo sa priamo k hlasovaniu o návrhu p. Lošonského:
ZA: Lošonský, Jenčík, Karácsony, Vandrášeková, Filaga, ZDRŽALI SA: Mokráň, Kalmár, Zjavková, Dubovská. Návrh nezískal potrebnú dvojtretinovú väčšinu.
Následne sa hlasovalo o pôvodnom návrhu:
ZA: Mokráň, Kalmár, Zjavková, Dubovská, PROTI: Lošonský, Jenčík, ZDRŽALI SA: Karácsony, Vandrášeková, Filaga. Návrh nezískal potrebnú dvojtretinovú väčšinu.
Výsledok hlasovania znamená, že sa poslanci budú musieť k návrhu vrátiť ešte raz počas leta.

12. Prenájom nebytových priestorov Balkánska 49 (Revaro s.r.o. a Mgr. art. Šimon Szabo)
O prenájom priestorov bývalej predajne potravín pri Dome záhradkárov prejavili na základe inzerátu MČ 3 záujemcovia. Dvaja z nich sa spojili a sú ochotní si prenajať celý objekt za cenu 49,80 €/m2/rok. P. Jenčík ocenil, že sa ušetrilo na základe iniciatívy p. Lošonského na minulom zasadnutí.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

13. Správa č. 03/06/2019 z následnej finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce, pri plnení povinností povinnej osoby a pri uplatňovaní postupov základnej a administratívnej vnútornej kontroly v hotovostnom a bezhotovostnom platobnom styku, a pri uzatváraní obchodných vzťahov s mestskou časťou Bratislava - Rusovce v roku 2018
Materiál uviedol p. Mráz. Konštatoval, že kontrola prebehla v poriadku, nenašiel žiadne pochybenia.
Poslanci zobrali materiál na vedomie jednohlasne (9).

14. Správa č. 04/06/2019 o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce v ZŠ s MŠ Vývojová 228, pri hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri procesoch verejného obstarávania tovarov, prác a služieb realizovaných v rozpočtovom roku 2018
Materiál uviedol p. Mráz. Pochybenia nenašiel.
Poslanci zobrali materiál na vedomie jednohlasne (9).

15. Správa č. 05/06/2019 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri dodržiavaní Registratúrneho poriadku mestskej časti Bratislava – Rusovce
Materiál uviedol p. Mráz. Na základe drobných pochybení navrhol vykonať preškolenie zamestnancov.
Poslanci zobrali materiál na vedomie jednohlasne (9).

15. a Plán kontrol na II. polrok 2019
Na návrh starostky boli do plánu kontrol zaradené tri finančné kontroly: kontrola nakladania s majetkom v hasičskej zbrojnici, kontrola súladu vybratých organizačných noriem, vnútorných predpisov a spôsobov ich uplatňovania s platnou legislatívou v podmienkach Základnej školy s materskou školou a kontrola využitia finančných prostriedkov viazaných na náhradnú výsadbu zelene.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

16. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi za prvý polrok 2019
Prácu kontrolóra ocenila ako starostka, tak aj p. Jenčík. Poslanci mu odsúhlasili maximálnu odmenu vo výške 30% jednohlasne (9).

17. Prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov – Zmeny a doplnky 06“
Materiál podľa slov p. Mokráňa neobsahoval žiadne podstatné alebo kontroverzné zmeny týkajúce sa Rusoviec. P. Jenčík namietal niekoľko technických pochybení v materiáli, tie boli preto zaradené do pripomienok. Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

18. Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2018
Poslanci materiál vzali na vedomie jednohlasne (9).

19. Zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rusovce v roku 2019
Hlavnou zmenou rozpočtu bolo presmerovanie finančných prostriedkov na spolufinancovanie rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. Rekonštrukcia priestorov by podľa p. Kitanoviča mala byť komplexná tak, aby nedochádzalo v budúcnosti k havarijným situáciám. Mala by byť opravená strecha, steny, podlahy, bleskozvody, elektroinštalácie, hygiena, zateplenie, vykurovanie a rozvody vody a kanalizácie. Vznikne aj sklad pre Ruseko a šatňa pre hasičov.
P. Lošonský konštatoval, že na túto rekonštrukciu boli presunuté prostriedky z projektu otočiska autobusov a cyklochodníka na Gaštanovej aleji. Projekt cyklochodníka totiž nebol podporený ministerstvom. Poslanec je v zásade proti využitiu týchto prostriedkov na budovanie kultúrnej sály v požiarnej zbrojnici.
P. Jenčík tiež namietal vynaloženie toľko peňazí na tento objekt, podľa neho máme veľa objektov v zlom stave, navrhoval by robiť požiarnu zbrojnicu na etapy a vyčleniť na ňu podstatne menej peňazí. P. Lošonský navrhol dať časť peňazí do rezervného fondu.
Starostka mu oponovala, podľa jej slov stratégiou úradu je zhodnocovať majetok obce tak, aby prinášal do budúcnosti úžitok obyvateľom aj generoval príjmy do rozpočtu. Zároveň bude náhradou za sálu na úrade, ktorá bude využívaná na stravovanie. Tento názor zdieľal aj p. Mokráň.
P. Filaga upozornil, že aj ďalšie časti požiarnej zbrojnice bude treba postupne zrekonštruovať.
P. Karácsony upozornil aj na zlý stav zdravotného strediska. Komplexnú opravu hasičskej zbrojnice víta, lebo od poslednej rekonštrukcie uplynulo už 21 rokov.
Hlasovanie: ZA 6, PROTI: Lošonský, ZDRŽALI SA: Jenčík, Vandrášeková.
Návrh bol prijatý.

20. Rôzne
Starostka uviedla, že farár prosí občanov o príspevky na vybavenie kostolíka sv. Víta. Každý podporený kus bude označený menom sponzora.
P. Dubovská informovala o pláne vyrobiť a zverejniť formulár na zber nápadov na tvorbu a organizáciu kultúrnych a športových podujatí.
P. Jenčík sa zaujímal o stav auditu ROT-u. Podľa slov starostky ešte sa získavajú posledné informácie. Nasledovať bude spoločné stretnutie k výsledkom.
P. Vandrášeková sa zaujímala o stav prípravy pravidiel pre Facebookovú stránku Mestskej časti. Podľa slov starostky je materiál v pripomienkovom konaní.

21. Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal.


Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post