Rusovce.info - rusovsky portal : Zasadnutie MZ 16. 4. 2019

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Zasadnutie MZ 16. 4. 2019
posted by Palm on 22 Apr, 2019 [12:36 UTC]
- Určenie konateľa ROT-u za MČ neschválené
- Zmena rozpočtu schválená

Správa zo zasadnutia
...page... Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov
Video zo zasadnutia

Rokovania sa zúčastnilo 8 poslancov. Ospravedlnená bola p. Zjavková.
Rokovanie trvalo od 17:00 do 18:45.

1. Kontrola plnenia uznesení a informatívny materiál
Materiál zobrali poslanci na vedomie jednohlasne bez diskusie (8).

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
Materiál bol stiahnutý z dôvodu vydania novej vyhlášky Ministerstva školstva a novej tarify, ktora musí byť zapracovaná do VZN.

3. Informácia o schválení účtovnej závierky spoločnosti ROT, s. r. o. za rok 2018
Správu predniesol p. Polakovič zo spoločnosti ROT. Poslanci informáciu zobrali na vedomie jednohlasne (8).

4. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s. r. o. za rok 2018
Správu predniesol p. Polakovič zo spoločnosti ROT. Po krátkej diskusii p. Kalmára, p. Polakoviča a právnika MČ o podlžnostiach spoločnosti voči materskej spoločnosti ROT, poslanci schválili predložený návrh jednohlasne (8).

5. Návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti ROT, s. r. o. za mestskú časť Bratislava – Rusovce
Návrh uviedol právnik MČ, p. Peter Chrašč. Mestskú časť v minulosti zastupoval starosta Dušan Antoš. Nakoľko sa tejto funkcie vzdal, navrhnutá je nová starostka, p. Lucia Tuleková Henčelová.
P. Jenčík nemá problém so samotným návrhom, súhlasí s tým, aby konateľom bol vždy starosta obce, chýbala mu ale diskusia o budúcnosti ROT-u pred podaním tohto návrhu. Podľa slov p. Mokráňa diskusia bude mať zmysel až po vymenovaní nového konateľa, ktorý bude mať prístup ku všetkým materiálom, ktoré budú podkladom pre diskusiu. Chýbajúca diskusia vadila aj p. Karácsonymu.
Hlasovanie: ZA: Kalmár, Mokráň, Dubovská, PROTI: Vandrášeková, Lošonský, ZDRŽALI SA: Jenčík, Filaga, Karácsony.
Návrh nebol schválený.

6. Návrh na vymenovanie konateľa spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s. r. o. za mestskú časť Bratislava – Rusovce
P. Jenčík zopakoval svoje stanovisko, chýbala mu k tomuto bodu diskusia.
Hlasovanie: ZA: Kalmár, Mokráň, Dubovská, PROTI: Vandrášeková, Lošonský, ZDRŽALI SA: Jenčík, Filaga, Karácsony.
Návrh nebol schválený.

7. Prenájom nebytového priestoru (Lamikra TO, s. r. o.) v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 ako prípad hodný osobitného zreteľa – zrušenie uznesenia č. 47 zo dňa 12. 03. 2019
Súčasný nájomca požiadal o zrušenie nájmu. Poslanci zrušenie jednohlasne schválili (8).

8. Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v Mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2018
Materiál uviedol miestny ekonóm p. Holúbek.
Poslanci materiál zobrali na vedomie jednohlasne (8).

9. Zmena rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2019
Materiál uviedol miestny ekonóm p. Holúbek. Krátka diskusia prebehla k výhľadovému predaju pozemkov na Lónayovej. P Karácsony upozorňoval, že predajom budú ohrozené vzácne platany a hniezda havranov. Navrhuje na danom mieste spraviť parčík.
Poslanci návrh uznesenia schválili jednohlasne (8).

10. Rôzne
Facebooková stránka MČ
P. Jenčík navrhol, aby obecná FB stránka mala podobné pravidlá a štatút, ako Rusovské noviny, aby bola nestranná a nikto za ňu nemohol anonymne vystupovať. Vyžiadal si aj odpoveď, kto stránku zriadil a kto za ňu vystupuje.
Parčík na konci Gaštanovej aleje
P. Jenčík uviedol, že p. starostka nepodpísala uznesenia žiadajúce začatie zmien územného plánu zóny v danej oblasti a o obnove prenájmu daného pozemku. K téme sa vyjadril právnik MČ. Konštatoval, že prokuratúra namietala 5 násobné porušenie zákona pri predošlom uzavretí nájomnej zmluvy na tento pozemok, Neodstúpenie od nej by mohlo viesť k finančným sankciám pre MČ. P. Jenčík s tým nesúhlasil a argumentoval predošlými uzneseniami zastupiteľstva. P Kalmár uviedol, že právny stav, že na danom pozemku je plánovaná cestná komunikácia, trvá už pomerne dlho a bol viackrát potvrdený aj hlasovaním miestneho zastupiteľstva. Jeho následná zmena spôsobuje právnu neistotu a bola napadnutá troma rôznymi orgánmi. Preto sa prikláňa k ich názoru a nie k osobnému názoru p. Jenčíka. P. Mokráň zopakoval genézu daného pozemku, uviedol, že on by bol najradšej keby tam bola naďalej zeleň, ale právny stav je bohužiaľ iný a cesta k jeho zmene už nie je možná. Právnik MČ zároveň upozornil na to, že bývalé vedenie obce dávalo výnimky na zastavanie plôch určených na zeleň v danej lokalite a teraz chceme, aby územie, ktoré je určené na komunikáciu, bolo zmenené na zeleň. Táto snaha sa mu nezdá úprimná.
Parkovacia politika Bratislavy
Starostka navrhla pracovné stretnutie poslancov k parkovacej politike, ktorá sa momentálne rieši na celomestskej úrovni.
Audit ROT-u
Právnik MČ navrhol, aby sa právno-ekonomického auditu spoločnosti zúčastnili aj poslanci. Prihlásili sa Jenčík, Kalmár, Lošonský, Mokráň a Vandrášeková.
Zóny bez pesticídov
P. Mokráň informoval o príprave zóny bez pesticídov. Plánuje sa odstúpiť od používania pesticídov na verejných priestranstvách s výnimkou futbalového ihriska, kde by to spôsobilo problém futbalistom.
Kvitnúce lúky
P. Mokráň informoval o zámere obce zriadiť tzv. kvitnúce lúky. Zúčastnil sa seminára, ktorý sa zaoberal odbornou stránkou tejto záležitosti.
Participatívny rozpočet
P. Mokráň navrhol pracovné stretnutie poslancov k príprave participatívneho rozpočtu na rok 2019.

11. Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal


Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post