Rusovce.info - rusovsky portal : Zasadnutie MZ 5.2.2019

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Zasadnutie MZ 5.2.2019
posted by Palm on 08 Feb, 2019 [09:16 UTC]
- Menovanie zástupcu starostky – R. Kalmára
- Náplne komisií neschválené
- Redakčná rada Rusovských novín neschválená

Správa zo zasadnutia
...page... Program zasadnutia
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov
Video zo zasadnutia

Rokovania sa zúčastnilo 7 poslancov. Ospravedlnení boli p. Lošonský a p. Zjavková. Rokovanie trvalo 1:25.

Na úvod p. starostka predstavila novú prednostku úradu, p. Zuberskú.
Sl. Vandrášeková požiadala o prehodenie bodov 10. a 11.

1. Kontrola plnenia uznesení a informatívny materiál
P. Jenčík si vyžiadal informáciu k uzneseniu o príprave zmien územného plánu pamiatkovej zóny. Tak isto sa zaujímal o stav odkupu pozemku pod školskou jedálňou. Podľa slov starostky sa pripravuje nová zmluva s Aurexom, ktorý vypracúva podklady na zmeny územného plánu a zbierajú sa podklady na zmeny. Odkup pozemku pod jedálňou sa bude riesit v dohľadnej dobe.
Poslanci zobrali materiál na vedomie jednohlasne (7).

2. Menovanie zástupcu starostu
P. starostka uviedla, že na základe výsledku volieb ponúkla post p. Jenčíkovi. Ten to z rodinných dôvodov neprijal. Preto za svojho zástupcu vymenovala p. Kalmára. Poslanci návrh zobrali jednohlasne na vedomie (7).

3. Návrh Úplného znenia rámcovej náplne činností komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava– Rusovce
P. starostka uviedla, že predsedovia komisií dostali za úlohu pripraviť a prípadne novelizovať rámcové náplne komisií. Vzhľadom na to, že členov komisií ešte nedodali všetci predsedovia, tieto ešte nie sú súčasťou tohto schvaľovania.
P. Jenčík sa vo svojom vystúpení zameral na náplň Stavebnej dopravnej a environmentálnej komisie. Návrhu vyčítal, že kompetencie komisie uvádzané v materiáli idú nad rámec kompetencií mestskej časti a zákona. Menoval mnoho oblastí, s ktorými nesúhlasí a ktoré by komisia nemala mať v kompetencii. Mala by len dávať návrhy pre zastupiteľstvo. Odporučil preto stiahnutie a prepracovanie materiálu v súlade so zákonom. P. Mokráň ho upozornil, že komisie sú zo zákona nielen poradným, ale aj iniciatívnym a kontrolným. Okrem toho všetky namietané pasáže boli v náplni komisii aj uplynulé 4 roky a hlasoval za ne aj p. Jenčík pred 4 rokmi.
Starostka navrhla, že materiál nateraz stiahne, bude prepracovaný na základe požiadaviek p. Jenčíka a bude poslaný všetkým poslancom na pripomienkovanie tak, aby na ďalšom zasadnutí mohli byť schválené aj náplne aj členovia všetkých komisií a aby mohli začať naplno pracovať. P. kontrolór Mráz si vyžiadal, aby materiál dostal aj on a mohol posúdiť, či sú všetky formulácie naozaj v súlade so zákonom.

4. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre OZ Slovenský petangový amatérsky klub (SLOPAK)
Poslanci schválili príspevok vo výške 300€ pre petangový klub Slopak jednohlasne bez diskusie (7).

5. Prenájom časti nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove na Balkánskej ul. č. 49, súpis. číslo 279, na pozemku reg. C- KN, parc. č. 985, k. ú. ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 (spoločnosť D 4 R 7 Construction s.r.o.)
Ide o pokračovanie nájomnej zmluvy. Poslanci ho jednohlasne schválili (7).

6. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2018 vypracovaná v súlade so znením ustanovenia §18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Poslanci správu schválili jednohlasne (7).

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce na I. polrok 2019
P. Mráz priblížil ktorým kontrolám sa bude v najbližšom polroku venovať. P. Kalmár požiadal o pridanie kontroly dodržiavania registratúrneho poriadku za predchádzajúci rok. Poslanci upravený návrh jednohlasne schválili (7).

8. Správa č. 01/02/2019 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava – Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností a petícií určených pre mestskú časť Bratislava – Rusovce za II. polrok 2018
P. Mráz uviedol, že evidencia sťažností a petícií nespĺňa zákonné náležitosti a aj vo vybavovaní sťažností odhalil mnoho pochybení. Novej starostke navrhol súbor opatrení na odstránenie nedostatkov. Poslanci správu schválili jednohlasne (7).

9. Kontrola plnenia Opatrení na odstránenie nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo Správy č. 06/11/2017 o výsledkoch kontroly pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami v oblasti preneseného výkonu štátnej správy vykonávanom na úseku územného konania a stavebného poriadku, spoločným stavebným úradom pre mestské časti Bratislava - Rusovce, Jarovce a Čunovo v mestskej časti Bratislava – Rusovce
P. Mráz nenašiel pri tejto kontrole žiadne závažné nedostatky. Ešte odporučil doladiť financovanie spoločného stavebného úradu troma zadunajskými mestskými časťami. Poslanci správu zobrali na vedomie jednohlasne (7).

10a. Informácia o zásadách fungovania Rusovských novín
10b. Schválenie redakčnej rady Rusovských novín
Materiál „Zásady fungovania Rusovských novín” uviedol jeho autor p. Mokráň. Podľa jeho slov Rusovské noviny by mali byť verejnoprávnym, nestranným, otvoreným a vyváženým periodikom. Vedenie obce by nemalo priamo zasahovať do obsahu novín.
K materiálu sa vyjadrila p. Vandrášeková, ktorá pre Rusovské noviny robila skoro 10 rokov (pozn. autora: ako redaktorka od mája 2011, ako členka redakčnej rady od mája 2015). Spomenula aj ocenenie, ktoré noviny dostali v minulosti. Materiálu v zásade nič nevyčítala, ale bola by rada, keby k jeho tvorbe boli prizvaní aj ostatní poslanci. Najväčšie výčitky mala hlavne k navrhovanému zloženiu redakčnej rady spolu aj s p. Jenčíkom. Upozornili, že navrhovaným členom je napr. p. Palo Mokráň, brat poslanca V. Mokráňa (pozn. autora: ide o autora týchto správ), ktorý je podľa nich zaujatý a neobjektívny. Šéfredaktorka p. Vrzgulová nie je Rusovčanka a nemá k Rusovčanom vzťah. Namietané bolo aj, že dvaja zamestnanci úradu sú v rade priveľa. Namietaná bola aj autorka detskej rubriky časopisu Pre Rusovce p. Kmeťová. Najviac bol namietaný p. Urmanič, poradca župana na BSK. Vlado Mokráň obhajoval návrh členov, ide o ľudí, ktorí majú záujem pracovať a predstavujú širšie spektrum názorov – od doterajšej šéfredaktorky Vrzgulovej, cez sekretárku bývalého starostu, dlhoročného tvorcu nezávislého portálu Rusovce.info, až po novú prednostku úradu.
P. Vandrášeková kritizovala p. Kmeťovú aj za organizovanie politickej akcie Susedské trhy tri dni pred voľbami (pozn. autora: tu si p. Vandrášeková pravdepodobne poplietla Susedské trhy, ktoré sa konali 22. septembra, s predvolebnou Halloweenskou párty, ktorá sa konala 27. októbra - 2 týždne pred voľbami).
P. Karácsony navrhol, aby Rusovské noviny boli noviny závislé – závislé od Rusovčanov a tvorené výlučne Rusovčanmi.
Nakoniec poslanci hlasovali o zložení Redakčnej rady RN.
Za navrhnuté zloženie hlasovali Kalmár, Mokráň a Dubovská, proti hlasovali Jenčík, Vandrášeková a Karácsony, zdržal sa Filaga. Redakčná rada nebola schválená.

11. Rôzne
Starostka prečítala poslancom poučenie o spracúvaní a ochrane osobných údajov na základe smernice GDPR.

12. Interpelácie
P. Jenčík podal interpeláciu, vyžiadal si informáciu, aké konkrétne kroky sa vykonali a aké sa plánujú v súvislosti s uznesením o zmenách v územnom pláne pamiatkovej zóny Rusoviec.

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post