Rusovce.info - rusovsky portal : Program zasadnutia MZ 5.2.2019

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Program zasadnutia MZ 5.2.2019
posted by Palm on 31 Jan, 2019 [06:47 UTC]
Pozývame Vás na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava– Rusovce, ktoré sa uskutoční dňa 5.2.2019 od 17:00 v kultúrnej sále miestneho úradu.
...page... Program:
1. Kontrola plnenia uznesení a informatívny materiál
2. Menovanie zástupcu starostu
3. Návrh Úplného znenia rámcovej náplne činností komisií miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava– Rusovce
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2019 pre OZ Slovenský petangový amatérsky klub (SLOPAK)
5. Prenájom časti nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v budove na Balkánskej ul. č. 49, súpis. číslo 279, na pozemku reg. C- KN, parc. č. 985, k. ú. ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle zákona č. 138/1991 (spoločnosť D4R7? Construction s.r.o.)
6. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2018 vypracovaná v súlade so znením ustanovenia §18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce na I. polrok 2019
8. Správa č. 01/02/2019 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava–Rusovce? a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností a petícií určených pre mestskú časť Bratislava–Rusovce? za II. polrok 2018
9. Kontrola plnenia Opatrení na odstránenie nedostatkov ku kontrolným zisteniam vyplývajúcich zo Správy č. 06/11/2017 o výsledkoch kontroly pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami v oblasti preneseného výkonu štátnej správy vykonávanom na úseku územného konania a stavebného poriadku, spoločným stavebným úradom pre mestské časti Bratislava - Rusovce, Jarovce a Čunovo v mestskej časti Bratislava - Rusovce
10. Schválenie redakčnej rady Rusovských novín
11. Rôzne - Informácia o zásadách fungovania Rusovských novín
12. Interpelácie

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post