Rusovce.info - rusovsky portal : Participatívny rozpočet Bratislavskej župy

Send blog post

Send post to this addresses

List of email addresses separated by commas

Post

Return to blog

Participatívny rozpočet Bratislavskej župy
posted by Palm on 05 Jún, 2018 [05:11 UTC]
Máte nápad na malý komunitný projekt a chýbajú vám peniaze? Do 2. 7. je možné podať žiadosť o dotáciu do sumy 5 000 € od Bratislavského samosprávneho kraja.
...page... Bratislavský samosprávny kraj po prvýkrát vo svojej histórii prichádza s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov, prostredníctvom poskytovania dotácií z participatívneho rozpočtu môžu obyvatelia BSK podporiť malé komunitné projekty.
Bratislavský samosprávny kraj vyčlenil pre túto časť rozpočtu 250 000 €, pričom maximálna výška dotácie na jeden projekt je stanovená na 5 000 €.
Dovoľte mi dať Vám do pozornosti informáciu, že žiadosti je možné podávať do 02.07.2018. Na jeden projekt je žiadateľ oprávnený žiadať maximálne 5 000 EUR, pričom každý žiadateľ (fyzická osoba, organizácia, občianske združenie) môže podať najviac jednu žiadosť. Predkladané projekty nemôžu byť spolufinancované z iných prostriedkov rozpočtu BSK, z prostriedkov štátneho rozpočtu a fondov Európskej únie. Súkromné zdroje môžu byť súčasťou spolufinancovania predkladaných projektov.
Žiadateľ podáva žiadosť elektronicky cez www.rozhodni-bsk.sk, kde sa zaregistruje a vyplní elektronický formulár. Následne je potrebné vyplnenú žiadosť vytlačiť a spolu s povinnými prílohami doručiť do podateľne Úradu BSK osobne alebo poštou.
Bratislavský samosprávny kraj, pre ktorý je najväčšou prioritou transparentnosť verejného rozhodovania, otvorenosť a efektívnosť samosprávy, sa rozhodol zapojiť do projektu participatívneho rozpočtu širokú verejnosť, a tým umožniť občanom prostredníctvom hlasovania priamo sa zapájať do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu BSK a napĺňať tak našu predstavu: Bratislavský samosprávny kraj – najlepšie miesto pre život.

Juraj Droba
Predseda
Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, P. 0. BOX 106
820 05 Bratislava 25

Permalink (referenced by: 0 posts references: 0 posts) print email this post