Dokumenty - Škola


Hľadať
Typ Meno Veľkosť Popis Dls Akcie
icon Štatút Rady školy 47.62 Kb Štatút Rady školy schválený 13.9.2004 a opäť potvrdený novou Radou školy 19.11.2008 2119  
icon Správa o kontrole ZŠ s MŠ 134.14 Kb Správa o kontrole hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami, ako aj s majetkom užívaným podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi mestskej časti Bratislava – Rusovce ponechanými v správe Základnej školy s materskou školou so sídlom Vývojová 228, 851 10 Bratislava. Za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012. 1566  
icon Výročná správa 535.55 Kb Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava – Rusovce, za školský rok 2008/2009 7438  
icon Výročná správa 247.30 Kb Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2005/2006 7260  
icon Výročná správa 220.95 Kb Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2007/2008 2311  
icon Monitor 9 22.02 Kb Výsledky žiakov Rusovskej školy v Monitore 9 za roky 2005-2007 (zdroj: internet, výročné správy školy) 1659  
icon Monitor 9 22.53 Kb Výsledky žiakov Rusovskej školy v Monitore 9 za roky 2005-2008 (zdroj: internet, výročné správy školy) 1520  
icon Testovanie 9 31.74 Kb Výsledky žiakov Rusovskej školy v Testovaní 9 za roky 2005-2009 (zdroj: internet, výročné správy školy) 1576  
icon Testovanie 9 25.09 Kb Výsledky žiakov Rusovskej školy v Testovaní 9 za roky 2005-2010 (zdroj: internet, výročné správy školy) 1624  

Stránka: 1/1