Marián Šiška - kandidát na starostu č.4, na poslanca MZ č. 24

Spoločný program členov občianskeho združenia Máme radi Rusovce

1.Zachovať vidiecky ráz okolitej krajiny a vidiecky charakter našej mestskej časti v rámci zjednoteného architektonického výrazu stavieb, a to obnovou pôvodných rodinných domov a stavieb, výstavbou nových rodinných domov na miestach určených platným územným plánom, výstavbou nízkopodlažných polyfunkčných objektov v rámci občianskej vybavenosti, vytvorením priestoru so zeleňou, parkovacími možnosťami pre návštevy, chodníkmi pre chodcov i cyklistov, s tradičnými predzáhradkami. Vytvoriť prostredie, v ktorom budú mať príležitosť spoznávať sa navzájom a stretávať dospelí i deti.
2.Zlepšiť dopravnú situáciu v Rusovciach vybudovaním obchvatu s využitím existujúcich možností, čo je významný faktor ovplyvňujúci kvalitu bývania a najmä bezpečnosť, ako aj dopravnú dostupnosť do ostatných mestských častí. Zlepšiť dopravnú situáciu tak, aby naši obyvatelia nemuseli v autách a autobusoch tráviť viac času, ako je nutné, aby cez našu mestskú časť autá netranzitovali, ale ju obchádzali.
3.Sprietočnením Rusovského kanála rozvíjať potenciál mestskej časti v oblasti cestovného ruchu, a to vytvorením možností pre športové vyžitie pri vode nielen pre našich obyvateľov, ale i návštevníkov z Maďarska a Rakúska.
4.Rozšíriť kapacitu, kvalitu i rozmanitosť služieb pre čoraz širšie spektrum obyvateľov a návštevníkov, a to v podobe obchodov s potravinami, lekárne, občianskej vybavenosti, oddychových zón, športovísk a priestorov pre voľnočasové aktivity mládeže.
5.Koncepčne riešiť bezpečnosť obyvateľov Rusoviec komplexným zapojením policajného zboru a mestskej polície, inštalovaním kamerového systému, ako aj formou aktivizácie samotných občanov v podobe občianskych hliadok.
6.Podporovať myšlienku dobrovoľníctva, motivovať a inšpirovať obyvateľov Rusoviec k zapojeniu sa do verejnoprospešných aktivít. Podporovať tradíciu dobrovoľného hasičstva a iných občianskych zoskupení, ako aj ich vzájomnú spoluprácu.
7.Koncepčne riešiť odpadové hospodárstvo, skvalitniť rozsah služieb poskytovaných zberným dvorom, prehodnotiť systém separovaného zberu vrátane umiestnenia kontajnerov, zabezpečiť prísny postih „neporiadnych“ majiteľov psov.
8.Pravidelne zverejňovať plán činnosti a výsledky v rôznych verejných médiách a inou formou priameho kontaktu, aby mali všetci občania informácie o uskutočnených a pripravovaných aktivitách.
9.Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia s cieľom vytvorenia ich tradície.
10.Revitalizácia a pravidelná starostlivosť o časť Rusovského parku a jeho využitie pre obyvateľov a návštevníkov.
11.Zlepšiť harmóniu a toleranciu v spolunažívaní obyvateľov Rusoviec.
12.Financovať riešenie aktuálnych problémov všetkých Rusovčanov formov štrukturálnych a iných rozvojových fondov, organizovaním zbierok a transparentných sponzoringov.
13.Rozvinúť spoluprácu s materskou škôlkou a základnou školou pri výchove detí zameranej na ochranu životného prostredia, bezpečnosť cestnej premávky a budovanie úcty k svojmu domovu. Hľadať riešenia týkajúce sa rekonštrukcie školských zariadení po formálnej i obsahovej stránke a spolupodieľať sa na ich realizácii.
14.Podporovať spoluprácu a spolužitie so seniormi a aktívne ich zapájať do života obce.
15.Umožniť všetkým obyvateľom Rusoviec a priateľom našej mestskej časti aktívne sa zúčastňovať diania občianskeho združenia Máme radi Rusovce.

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?