Odpovede kandidátov na poslancov MZ - 2. časť

Samospráva, služby

5. Ktoré služby by Rusovčania podľa vás potrebovali?
6. Ktoré služby pre seniorov potrebujú väčšiu podporu zo strany MČ?
7. Aká je najlepšia forma zapojenia verejnosti do rozhodovania?
8. Čo je podľa vás najdôležitejším kritériom pri prideľovaní príspevku občianskym združeniam?
9. Myslíte si, že je správne zverejňovať na internete všetky zmluvy, ktoré MČ uzavrie?
10. Obyvatelia Rusoviec delia sami seba na pôvodných a tzv. novousadlíkov. Vnímate to aj vy? Je to téma, ktorej sa chcete venovať?
11. Ktoré športové aktivity v Rusovciach by ste prioritne podporili z rozpočtu MČ?

5. Ktoré služby by Rusovčania podľa vás potrebovali? (vymenujte max.3)

Badalová K.: Potraviny v odľahlých častiach Rusoviec, lepšia dostupnosť liekov, ďalšie malé prevádzky (drogéria)
Baranec R.: Ihrisko pre deti – viacúčelové, ale aj pre menšie deti. Obchod so službami pre ľudí.
Berkovič A.: Polyfunkčné priestory, supermarket a doplnkové služby.
Bošková J.: Chýba nám tu obuvník, potraviny smerom k novým Rusovciam a železiarstvo.
Bugár I.: Rozšírenie verejných služieb (holič, ...) a vytvorenie podmienok pre služby ako také.
Danihel P.: Viac malých nákupných stredísk zahŕňajúce cukráreň, pekáreň, minisupermarket, detské ihriská...
Fajta Ľ.: Špecialisti v zdravotníctve, drobné obchodíky, dúfajme že budú v novom komplexe pri zdravotnom stredisku.
Golej P.: Druhý supermarket
Horváth P.: Viac-menej máme všetko, ešte jedni potraviny.
Hrubá H.: Treba priťahovať podnikateľov. Ako poslankyňa by som dala spraviť prieskum, na ktorom by som sa sama podieľala. Chýba tu koncepcia, ktorú by sme mali v novom volebnom období spraviť.
Jamborová J.: Remeselné služby ako obuvník.
Jenčík R.: Určite denný stacionár. Potraviny s drogériou. Banka.
Kalmár R.: Obchod (supermarket), kaviareň/priestor pre spoločenský život.
Karácsony J.: Obchodné stredisko primerané našej MČ, drobnejšie služby - obuvník, krajčír - možnosti pre miestnych ľudí. Spracovanie bio-materiálu.
Lovász A.: Kompletný servis - kvalitnejší obchod s potravinami, lepšie kaderníctvo, kvetinárstvo - na jednom mieste.
Mančík M.: Ďalší supermarket, športovisko pre tínedžerov, záchytné parkovisko pre návštevníkov.
Mede A.: Spoločnosť starne, takže nejaký domov pre seniorov, či už pod patronátom MČ, alebo VÚC. Ostatné služby sa tu nachádzajú v dostatočnej miere.
Papánková E.: Chýba mi tu nejaké zariadenie na pritiahnutie mládeže, kde by trávili čas.
Šiška M.: Momentálne sa neviem vyjadriť.
Straka T.: Supermarket, zdravotné stredisko - väčšiu budovu a viac odborných lekárov (chýba ortopéd a oftanológ), obchvat Rusoviec + chodníky.
Tulek M.: Voľnočasové aktivity, nákupné stredisko.
Vandrášeková V.: Klub pre mladých.
Vojtko P.: Supermarket alebo nákupné stredisko. Sociálne služby - starostlivosť o odkázaných (rozvoz stravy, stacionár.)
Winter K.: Drobné služby - čistiareň, pekáreň...


6. Ktoré služby pre seniorov potrebujú väčšiu podporu zo strany MČ?

  • Dovoz jedla
  • Finančná pomoc
  • Opatrovateľské služby
  • Podpora klubov dôchodcov
  • Sociálna (finančná) výpomoc
  • Zdravotnícke služby
  • Iné ....
Badalová K.: Dovoz jedla. Denný stacionár.
Baranec R.: Dovoz jedla. Opatrovateľské služby. Zdravotnícke služby.
Berkovič A.: Finančná pomoc. Zdravotnícke služby.
Bošková J.: Opatrovateľské služby. Sociálna (finančná) výpomoc.
Bugár I.: Dovoz jedla. Podpora klubov dôchodcov.
Danihel P.: Podpora klubov dôchodcov. Iné - z úcty k seniorom by sa mala podporovať snaha o hľadanie riešení ich všetkých problémov. Z osobnej skúsenosti mojich rodičov viem, akým neprekonateľným problémom môžu byť schody na úrady, poštu, zlé chodníky, prechody bez semaforov a podobne.
Fajta Ľ.: Finančná pomoc. Opatrovateľské služby.
Golej P.: Opatrovateľské služby.
Horváth P.: Dovoz jedla. Opatrovateľské služby.
Hrubá H.: Iné - Dala by som spraviť sociálnej komisii prieskum a rozhodnúť sa na základe výsledku.
Jamborová J.: Podpora klubov dôchodcov. Denný stacionár.
Jenčík R.: Dovoz jedla. Denný stacionár.
Kalmár R.: Opatrovateľské služby. Denný stacionár.
Karácsony J.: Dovoz jedla. Opatrovateľské služby. Denný stacionár
Lovász A.: Dovoz jedla. Opatrovateľské služby. Zdravotnícke služby.
Mančík M.: Dovoz jedla. Sociálna (finančná) výpomoc.
Mede A.: Opatrovateľské služby. Podpora klubov dôchodcov.
Papánková E.: Podpora klubov dôchodcov. Zdravotnícke služby.
Šiška M.: Opatrovateľské služby. Sociálna (finančná) výpomoc.
Straka T.: Dovoz jedla. Opatrovateľské služby. Zdravotnícke služby.
Tulek M.: Opatrovateľské služby. Zdravotnícke služby.
Vandrášeková V.: Dovoz jedla. Opatrovateľské služby.
Vojtko P.: Dovoz jedla. Denný stacionár
Winter K.: Dovoz jedla. Opatrovateľské služby.

7. Aká je najlepšia forma zapojenia verejnosti do rozhodovania? Vyberte jednu

  • Anketa
  • Miestne referendum
  • Možnosť pripomienkovania zverejnených zámerov
  • Verejné zhromaždenia
  • Iné, .....
Badalová K.: Možnosť pripomienkovania zverejnených zámerov.
Baranec R.: Možnosť pripomienkovania zverejnených zámerov.
Berkovič A.: Anketa.
Bošková J.: Anketa.
Bugár I.: Anketa.
Danihel P.: Možnosť pripomienkovania zverejnených zámerov.
Fajta Ľ.: Miestne referendum.
Golej P.: Verejné zhromaždenia.
Horváth P.: Možnosť pripomienkovania zverejnených zámerov.
Hrubá H.: Miestne referendum – k závažným veciam
Jamborová J.: Častejšie stretnutia občanov MČ
Jenčík R.: Verejné zhromaždenia.
Kalmár R.: Možnosť pripomienkovania zverejnených zámerov.
Karácsony J.: Anketa.
Lovász A.: Možnosť pripomienkovania zverejnených zámerov.
Mančík M.: Možnosť pripomienkovania zverejnených zámerov.
Mede A.: Anketa - menovitá.
Papánková E.: Miestne referendum.
Šiška M.: Anketa.
Straka T.: Anketa.
Tulek M.: Verejné zhromaždenia.
Vandrášeková V.: Miestne referendum.
Vojtko P.: Možnosť pripomienkovania zverejnených zámerov.
Winter K.: Verejné zhromaždenia.

8. Čo je podľa vás najdôležitejším kritériom pri prideľovaní príspevku občianskym združeniam?

Badalová K.: Program združenia
Baranec R.: Program, efektívnosť a prínos pre ľudí.
Berkovič A.: Zameranie ich činnosti, počet členov a prospešnosť vo vzťahu k záujmom MČ.
Bošková J.: Riešila by som to na základe zistenia toho, čo ktorá organizácia robí pre MČ a aký je z nej osoh.
Bugár I.: Konkrétny cieľ použitia financií.
Danihel P.: Predchádzajúce výsledky a merateľný prínos pre obyvateľov Rusoviec.
Fajta Ľ.: Účel vynaloženia prostriedkov. Podporujem skôr dlhodobé záležitosti, šport, kultúra, dôchodcovia.
Golej P.: Spolupráca s mládežou.
Horváth P.: Pôsobenie organizácie v Rusovciach.
Hrubá H.: Potreby MČ.
Jamborová J.: Práca pre obec
Jenčík R.: Koľko domácich obyvateľov to zasahuje. Podľa vážnosti akcie.
Kalmár R.: Účelnosť - na aký účel slúžia.
Karácsony J.: Všetko čo je v Rusovciach živé, dlhodobo fungujúce a reprezentujúce.
Lovász A.: Aktivity, činnosť, viditeľnosť aktivity a spätná väzba - aby to malo zmysel.
Mančík M.: Výročná správa občianskeho združenia, zrealizované aktivity.
Mede A.: Pomoc slabším, znevýhodneným.
Papánková E.: Aby OZ pri svojej činnosti zapájali čo najviac mladých ľudí a deti, alebo atraktivita kultúrnych a spoločenských podujatí.
Šiška M.: Podľa aktivity, akú vyvíjajú.
Straka T.: Kritérium, aby to slúžilo pre podchytenie mládeže – deti nemajú peniaze na záujmy.
Tulek M.: Aktivita a dosah na dianie v Rusovciach.
Vandrášeková V.: Na základe prospechu pre obec.
Vojtko P.: Aktívna účasť občanov v OZ, návštevnosť aktivít OZ.
Winter K.: Zdôvodnenie zámeru využitia prostriedkov.


9. Myslíte si, že je správne zverejňovať na internete všetky zmluvy, ktoré MČ uzavrie?

Badalová K.: Áno
Baranec R.: Áno, aby nevznikalo podozrenie zo zákulisných hier, aby boli ľudia dostatočne informovaní. Majú právo vedieť, čo sa bude diať.
Berkovič A.: Áno, samozrejme.
Bošková J.: Áno, určite.
Bugár I.: Tie, ktoré sú zákonom určené.
Danihel P.: Áno, to musí byť verejne dostupné.
Fajta Ľ.: Nie. Nechcem nič zakrývať, ale nie všetky zmluvy sú pre širokú verejnosť. V niektorých sú údaje podliehajúce obchodnému tajomstvu.
Golej P.: Áno
Horváth P.: Áno
Hrubá H.: Áno
Jamborová J.: Áno
Jenčík R.: Áno
Kalmár R.: Áno.
Karácsony J.: Áno.
Lovász A.: Áno, kvôli transparentnosti.
Mančík M.: Áno.
Mede A.: Áno, je to jediná možnosť ako obísť komunálnu korupciu.
Papánková E.: Áno.
Šiška M.: Áno, nie je čo skrývať. A zverejňoval by som aj prenosy zo zasadnutí MZ na internete.
Straka T.: Áno, je to kontrola.
Tulek M.: Áno.
Vandrášeková V.: Áno.
Vojtko P.: Áno.
Winter K.: Áno.


10. Obyvatelia Rusoviec delia sami seba na pôvodných a tzv. novousadlíkov. Vnímate to aj vy? Je to téma, ktorej sa chcete venovať?

Badalová K.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť nasledovne: Spoločné akcie, stretávanie sa.
Baranec R.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť nasledovne: Potrebuje to komplexné riešenie - stretávanie sa, debaty a pod.
Berkovič A.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť nasledovne: Vtiahnuť novousadlíkov do spoločných akcii a stierať rozdiely.
Bošková J.: Áno, vnímam to. Kandidovať som išla preto, aby sa zmenili rôzne veci - napríklad deľba na staré a nové Rusovce. Chcem poriadať akcie a aktivity 2 x do mesiaca, kde by sa stretávali starí a noví obyvatelia.
Bugár I.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť.
Danihel P.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť nasledovne: dá sa tu žiť spolu - pozval by som všetkých na predstavenie SĽUK-u Tancovali naši k vašim.
Fajta Ľ.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť nasledovne: diskusia s občanmi, noví tiež môžu niečo priniesť pre obec.
Golej P.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť nasledovne: spoločensko-športové akcie
Horváth P.: Áno, vnímam to, ale toto nie je niečo, čo treba riešiť - vyrieši to čas.
Hrubá H.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť nasledovne: Vytvorením kvalitných služieb a systémovým zapájaním Rusovčanov.
Jamborová J.: Áno, vnímam to, ale toto nie je niečo, čo treba riešiť.
Jenčík R.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť nasledovne: spoločenskými akciami.
Kalmár R.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť nasledovne: treba zamerať kultúrne a spoločenské aktivity na stmeľovanie skupín obyvateľov.
Karácsony J.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť nasledovne: cez kultúru, šport, cirkev - komunity treba spájať.
Lovász A.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť nasledovne: vytváraním tradícií v obci, ktorými by obec žila - vytvoriť hody, tekvicový večer (niečo ako Halloween) a pod.
Mančík M.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť nasledovne: organizovanie aktivít, osveta.
Mede A.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť nasledovne: stretávanie sa na kultúrnych akciách, či v kostole.
Papánková E.: Áno, vnímam to, ale toto nie je niečo, čo treba riešiť.
Šiška M.: Áno, mali by sme sa pokúsiť o spojenie horného a dolného konca Rusoviec.
Straka T.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť.
Tulek M.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť nasledovne: ak sa budú riešiť skutočné problémy, toto delenie sa vytratí.
Vandrášeková V.: Áno, vnímam to, ale toto nie je niečo, čo treba riešiť.
Vojtko P.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť nasledovne: prepojením jednotlivých častí Rusoviec - napríklad chodníkmi.
Winter K.: Áno, vnímam to a chcem to riešiť nasledovne: vlastným príkladom a hľadaním ďalších riešení, dať ľuďom priestor na stretávanie sa.


11. Ktoré športové aktivity v Rusovciach by ste prioritne podporili z rozpočtu MČ? (vyberte max. 3)

  • Atletika
  • Basketbal
  • Cyklistika
  • Futbal
  • Golf
  • Hokej/korčuľovanie
  • Plávanie
  • Tenis
  • Záujmové športové kluby pre deti a mládež
  • iné, .....
Badalová K.: Cyklistika. Futbal. Krytý minigolf.
Baranec R.: Cyklistika. Futbal. Plávanie.
Berkovič A.: Futbal. Plávanie. Tenis.
Bošková J.: Futbal. Záujmové športové kluby pre deti a mládež. Hasičský šport
Bugár I.: Futbal. Záujmové športové kluby pre deti a mládež. Dobudovanie multifunkčného ihriska v škole.
Danihel P.: Cyklistika. Futbal. Záujmové športové kluby pre deti a mládež.
Fajta Ľ.: Atletika. Futbal. Záujmové športové kluby pre deti a mládež.
Golej P.: Futbal. Záujmové športové kluby pre deti a mládež.
Horváth P.: Futbal. Záujmové športové kluby pre deti a mládež.
Hrubá H.: Futbal. Tanečné/fitness krúžky pre ženy.
Jamborová J.: Basketbal. Futbal. Volejbal.
Jenčík R.: Cyklistika. Futbal. Hokej/hokejbal.
Kalmár R.: Futbal. Záujmové športové kluby pre deti a mládež.
Karácsony J.: Futbal. Záujmové športové kluby pre deti a mládež.
Lovász A.: Futbal. Tenis. Záujmové športové kluby pre deti a mládež.
Mančík M.: Futbal. Športovisko pre mládež.
Mede A.: Záujmové športové kluby pre deti a mládež. Skauting.
Papánková E.: Cyklistika. Futbal. Záujmové športové kluby pre deti a mládež.
Šiška M.: Cyklistika. Futbal. Záujmové športové kluby pre deti a mládež.
Straka T.: Futbal. Plávanie. Vodné športy.
Tulek M.: Futbal. Tenis. Záujmové športové kluby pre deti a mládež.
Vandrášeková V.: Futbal. Hokej/korčuľovanie. Tenis.
Vojtko P.: Futbal. Tenis. Záujmové športové kluby pre deti a mládež.
Winter K.: Cyklistika. Futbal. Záujmové športové kluby pre deti a mládež.

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?