Odpovede kandidátov na poslancov MZ - 1. časť

Predstavenie kandidátov

1. Skúste stručne definovať poslanie poslanca
2. V čom vnímate najväčší možný prínos vás ako poslanca? Prečo by sme si mali zvoliť práve vás?
3. Čo považujete za svoj najväčší úspech z už zrealizovaných aktivít v Rusovciach?
4. V čom sú Rusovce pre ich obyvateľov výnimočné?

1. Skúste stručne definovať poslanie poslanca

Badalová K.: Poslaním poslanca je reprezentovanie občanov. Musí byť s nimi v kontakte, byť zástupcom občanov, robiť spojenca medzi občanmi a starostom.
Baranec R.: Poslanec by mal vypočuť ľudí a s nimi riešiť záujmy občanov.
Berkovič A.: Poslanec je súčasťou samosprávy. Musí napĺňať objektívne záujmy svojich spoluobčanov.
Bošková J.: Poslanec by mal byť prepojovateľ medzi občanom a miestnym zastupiteľstvom. Musí mať zodpovedný a rozumný prístup k riešeniu problémov.
Bugár I.: Poslanec by mal zabezpečiť chod obce na základe požiadaviek a potrieb obyvateľov.
Danihel P.: Hájenie záujmov čo najširšej skupiny občanov Rusoviec a hľadanie východísk na vyriešenie najzávažnejších problémov, ktoré Rusovčanov trápia (hustota, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, bezpečnosť občanov a ich majetku, čistota v obci, kultúrny život, živelná a neregulovaná výstavba, netransparentnosť nakladania s obecným majetkom a podobne).
Fajta Ľ.: Poslanec by mal dozerať na správnosť fungovania MČ, byť vysunutá ruka občanov, ktorí si ich volia, ktorí to tam strážia.
Golej P.: Poslaním poslanca je pomoc obci a občanom.
Horváth P.: Poslanec sa stará o rozvoj obce a komunikáciu s občanmi.
Hrubá H.: Poslanec by mal byt invenčný, tvorivý človek, ale zároveň musí rešpektovať mienku občanov, hájiť ich záujmy v existujúcej legislatíve a sledovať najlepšie východiská pri riešení. Ide teda o spojenie invencie, verejnej mienky a odborného pohľadu, čo je najlepšie pre MČ.
Jamborová J.: Poslanec by mal robiť pre mestskú časť a pre ľudí. Musí presadzovať potreby ľudí.
Jenčík R.: Poslanec by mal mať prehľad o tom, čo rieši miestny úrad, mal by byť v styku s občanmi, aby poznal ich ťažkosti a mal by čo najvýhodnejšie nakladať s rozpočtom.
Kalmár R.: Poslanec by mal zodpovedne zastupovať záujmy občanov MČ, byť s nimi v kontakte a podľa ich požiadaviek rozhodovať o záujmoch MČ.
Karácsony J.: Poslanec sa musí zúčastňovať na živote obce a komunikovať s občanmi. Musí počúvať občanov a podľa možností rozpočtu uspokojovať ich potreby.
Lovász A.: Poslanec by mal predovšetkým vytvárať svojou činnosťou aktivity, ktoré slúžia na rozvoj obce a jej občanov.
Mančík M.: Poslanec zastupuje záujmy obyvateľov, prijíma rozhodnutia, definuje problémy, stretáva sa s občanmi, hľadá riešenia.
Mede A.: Poslanec je intermediátorom medzi problémom a riešením. Má si vypočuť toho, koho sa problém týka a vrámci kompetencií vyriešiť. Mal by byť vzdelaný, aby vedel vrámci svojich kompetencií problém vyriešiť. Mal by vedieť, kedy nemá kompetencie na riešenie.
Papánková E.: Poslanec je zástupca svojich voličov. Má plniť ich vôľu v rámci zákonov.
Straka T.: Poslanec by mal byť človek, ktorý sa tomu bude venovať celou svojou silou. Robiť poslanca je služba obyvateľom. 80% by sa mal venovať práci a riešiť problémy, presadzovať záujmy ľudí.
Šiška M.: Poslaním poslanca je služba občanom.
Tulek M.: Poslanec by mal mať všeobecný prehľad o potrebách MČ a snažiť sa usmerňovať vývoj obce správnym smerom.
Vandrášeková V.: Poslanec je ten človek, ktorý priamo komunikuje s ľuďmi, zaujíma sa o ich potreby, zaoberá sa ich problémami a snaží sa zrealizovať ich potreby.
Vojtko P.: Poslanec musí poznať potreby MČ a občanov, mať predstavu ako ich splniť a musí aj vedieť, čo je reálne v možnostiach poslanca.
Winter K.: Poslanec by mal identifikovať problémy občanov a hľadať riešenie.


2. V čom vnímate najväčší možný prínos vás ako poslanca? Prečo by sme si mali zvoliť práve vás?

Badalová K.: Chcem zachovať charakter Rusoviec a vyvážený rozvoj rekreačného charakteru. Chcem urobiť rokovania MZ dostupnejšie obyvateľom.
Baranec R.: Rozhodol som sa ísť do toho spolu s priateľmi - cítim z toho väčšiu efektivitu - tímová sila, viac ľudí a väčšia sila. Rád riešim veci otvorene a zaujímam sa o to, aby deti mali priestor na rozvoj, napr. šport. Budem sa snažiť presadzovať krúžky a obnoviť veci ako hrnčiarstvo.
Berkovič A.: Bol som 3 funkčné obdobia poslancom na meste. Je to žriedlo poznatkov. Bol som členom dopravnej a legislatívno-právnej komisie. Zakladám si na svojej doterajšej praxi, hodlám v tom pokračovať ďalej. Poslednou mojou aktivitou je zbaviť občanov hrozby pokút za neodpratávanie snehu. Chcem využiť svoje poznatky z výskumnej a pedagogickej praxe. Mám mnoho ďalších aktivít, napr. vo futbalových zväzoch
Bošková J.: Rada pomáham ľuďom a nikdy som im pomoc neodmietla.
Bugár I.: Dlhoročné skúsenosti v komunálnej politike, člen SDKÚ-DS. Poznám problematiku komunálnej politiky a vrámci skúseností viem presadzovať hodnoty a objektívne potreby voličov.
Danihel P.: Kandidujem ako nezávislý kandidát. I keď ma možno niektorí nálepkujú ako novousadlíka, som hrdým občanom Rusoviec, s plnou úctou k zákonom, úctou ku každému spoluobčanovi bez ohľadu na to či je v Rusovciach nový alebo starý, úctou k prírode a histórii, ktorú tu máme, úctou k rodine a priateľom. Po odbornej stránke, nakoľko viac ako 10 rokov pracujem ako konzultant v oblasti územného plánovania a urbanizmu a nehnuteľnosti, dokážem kompetentne upozorniť na reálne hrozby neprimeraného, nekoncepčného a živelného zastavovania obce
Fajta Ľ.: Som mladý, neokukaný, nezávislý. Rusovčan.
Golej P.: Podpora športových aktivít mládeže.
Horváth P.: Som rodený Rusovčan, ktorý pozná potreby občanov.
Hrubá H.: Ako redaktorka neustále sledujem komunálnu politiku, bez finančného zaťaženia mestskej časti som vydala ocenenú fotografickú brožúru Rusovce, dlhodobo propagujem Rusovce. Mám dobré nápady, ktoré keď sa stanú mojou prioritou viem aj zrealizovať. Zároveň poznám reálne možnosti našej mestskej časti a Hlavného mesta Bratislavy, ktorého sme súčasťou.
Jamborová J.: Treba voliť odborníkov z každej sféry. Ja som odborník v sociálnej oblasti a viem si naštudovať zákony aj v inom odbore.
Jenčík R.: Za 4 roky som získal skúsenosti. Chcem byť aj poslancom mesta, lebo bez súčinnosti s mestom veľa nezmôžeme.
Kalmár R.: Skúsenosti, ktorými disponujem za 8 rokov práce poslanca, schopnosť navrhovať riešenia problémov aj v nadväznosti na možnosti MČ (finančné, právomoci MČ).
Karácsony J.: Kým ma občan bude chcieť, tak mám motiváciu niečím prispieť a pomôcť.
Lovász A.: Zapájam sa do aktivít vrámci Rusoviec - mladí futbalisti. Chcel by som svojim aktivitami prinášať každej skupine niečo, aby mali možnosti a aby každý mal to svoje, to čo potrebujú na realizáciu sa vo voľnom čase a pod.
Mančík M.: Ponúkam odbornosť, schopnosť komunikovať a spolupracovať. Mám vzťahy na úrovni mesta a VÚC.
Mede A.: Mám skúsenosti. Dve volebné obdobia ako poslanec za Nové mesto, teraz mám mandát na hlavnom meste. Patrím do určitého zoskupenia, prepojenie hlavného mesta a samosprávneho kraja môže byť prínosom.
Papánková E.: Od svojich 25 rokov som pracovala v rôznych organizáciách, komisiách, ako poslankyňa a starostka. Poznám problematiku Rusoviec a občanov. Zaujímam sa doteraz o komunálnu politiku.
Straka T.: Som najstarší kandidát, mám veľa skúseností. Som dlhoročný rozhodca v motocyklovom športe, cestoval som a sledoval, ako sú obce vybudované, najmä s dôrazom na invalidov. Tu som bol vždy odmietnutý, že nie sú peniaze. Som členom viacerých organizácií a viem , že veci sa dajú, ak sa chce.
Šiška M.: Zodpovedný prístup k veciam, budem rozvíjať Rusovce v spolupráci s občanmi.
Tulek M.: Za posledné dve volebné obdobia som zistil, čo sú reálne ciele a kde možno pomôcť. Nemám nereálne ambície. Dokážem komunikovať s ľuďmi a pomáhať im kde sa dá. Rusovce mi nie sú ľahostajné, chcem tu žiť a zveľaďovať ich.
Vandrášeková V.: Som najmladšou kandidátkou. Mladá vrstva tu zatiaľ nemá dostatočné zastúpenie. Som z Rusoviec, zaujímam sa o politiku, spolupracovala som s politikmi z minulej aj súčasnej vlády. Poznám dobre Rusovce, niekoľko generácii našej rodiny tu bývalo. Takže by som sa mohla spolupodieľať na rozhodovaní.
Vojtko P.: Mám vzdelanie a prax, ktoré by som na tomto poste vedel uplatniť. Týka sa to výstavby, územného plánovania a životného prostredia. Využil by som svoje skúsenosti v tejto oblasti.
Winter K.: Rada prijímam zodpovednosť a snažím sa veci doviesť dokonca.


3. Čo považujete za svoj najväčší úspech z už zrealizovaných aktivít v Rusovciach?

Badalová K.: Aktivity pre nevidiacich (nie v Rusovciach)
Baranec R.: Neuviedol.
Berkovič A.: Zákaz predbiehania pod umelým kopcom, dotiahnutie linky 191 do Rusoviec, grafikony a prístrešky MHD.
Bošková J.: Bola som predsedníčkou finančnej komisie, vypomáhala som v kultúrnej komisii. Bola som čiastočným sponzorom niektorých kultúrnych aktivít a odmeny poslanca som venovala škôlke.
Bugár I.: Finančné poradenstvo pri výstavbe domov pre obyvateľov.
Danihel P.: Zatiaľ sa nám spoločne s viacerými aktivistami podarilo odvrátiť hrozbu „sprivatizovania“ Rusovského jazera. Zabezpečil som vyčistenie čiernej skládky odpadu na konci Gaštanovej aleje, ako aj posunutie rampy tak, aby sa zabránilo vytváraniu ďalších čiernych skládok. Za najväčší úspech však považujem spájanie ľudí, ktorí majú radi Rusovce a neboja sa vyjadriť svoj názor.
Fajta Ľ.: Zatiaľ žiadny, som tu nový a prvý krát kandidujem.
Golej P.: Zveľaďovanie športovísk.
Horváth P.: Neuviedol.
Hrubá H.: Brožúrka Rusovce - dostala cenu slovenskej televízie, zaujala mnohých ľudí na Slovensku aj v zahraničí a dotiahla aj turistov.
Jamborová J.: Pomoc ľuďom.
Jenčík R.: Dosiahnutie revitalizácie námestia. Vybojovali sme vyznačené prechody.
Kalmár R.: Nepovažujem za dôležité si pripisovať zásluhy za to, čo už bolo spravené, dôležité je čo spravím.
Karácsony J.: Ihrisko MFK, inicioval som záchranu areálu. Pomoc pri výstavbe nájomného domu.
Lovász A.: Vytvorenie prípravky v MFK Rusovce a manažment okolo toho.
Mančík M.: Spolupráca pri zriadení stojiska na odpad.
Mede A.: Minulý rok sa nám podarilo navýšiť o 1.6 milióna rozpočet našej MČ - prerozdeľovanie daní, osadenie nových zastávok. Vybavenie červeno-bielych prechodov.
Papánková E.: Spolu s ďalšími spoluobčanmi zabránenie výstavbe komplexu na Sysľovských poliach a výstavbe bytovky pred poštou
Šiška M.: Nie za svoj najväčší úspech, ale úspech celého MFK považujem postavenie tribúny.
Straka T.: Veterán klub – dostal som diplom pre rozvoj Rusoviec v rámci propagácie. Súťaž zviditeľňuje Rusovce.
Tulek M.: Rímsky parčík, rozbehnutie cyklotrás.
Vandrášeková V.: Snažím sa robiť dobrú reklamu Rusovciam v médiách, kde pracujem.
Vojtko P.: Osadenie rampy pri vstupe na Čunovské jazerá. Zlepšenie ich ochrany, a zabránenie znečisťovania ich okolia.
Winter K.: Aktívne riešenie problémov lokality pri kaštieli.


4. V čom sú Rusovce pre ich obyvateľov výnimočné?

Badalová K.: Priestor na všestranné vyžitie.
Baranec R.: Lokalita - dostupnosť a príroda, kultúrne bohatstvo, pekný park, cyklotrasy, fauna a flóra.
Berkovič A.: Je tu vidiecky a prírodný charakter, blízkosť centra mesta – to je dôležité pre mládež aj zamestnancov, kultúrne pamiatky, kostoly a múzeum Gerulata. A môžem dodať, že naša MČ má zopár príťažlivých reštauračných zariadení aj pre návštevníkov.
Bošková J.: Majú vidiecky charakter. Majú park, možnosť kúpania a rybolovu, konajú sa tu rôzne podujatia, aj športové.
Bugár I.: Poloha, možnosti trávenia voľného času.
Danihel P.: Vo všetkom. Ja Rusovce skutočne milujem. Aj keď sme v Bratislave, je tu nádherná príroda, park, jazerá, dostupnosť na hrádzu, Gerulata, Kaštieľ, Sľuk a chránené Dunajské Luhy. Páči sa mi aj bezprostredná blízkosť Rakúska a Maďarska, ako aj jazyková rôznorodosť spoluobčanov. Rád by som inicioval aktívnejšiu spoluprácu s okolitými maďarskými a rakúskymi obcami a naštartoval cezhraničnú priateľskú spoluprácu.
Fajta Ľ.: Okolie, zeleň, lesy, ticho oproti mestu.
Golej P.: Žijú tu dobrí ľudia.
Horváth P.: Dobré spojenie s Bratislavou.
Hrubá H.: Blízkosť do centra, prechádzky lužnými lesmi, história ktorá nesie so sebou potenciál zaujímavosti pre obyvateľov, blízkosť Rakúska.
Jamborová J.: Je tu kľud, pohoda, príroda, voda, les. Nikdy by som to nevymenila.
Jenčík R.: Poloha blízko mesta a zároveň sme blízko lesa, máme kaštieľ, hrádzu, ideálna poloha.
Kalmár R.: Blízkosť Bratislavy, vidiecky charakter, kľudný život.
Karácsony J.: Kvalita života, dobrí ľudia. Príroda, prostredie.
Lovász A.: Pre polohu, ktorú majú, pre prírodu a okolie
Mančík M.: Vidiecky charakter obce, ktorá je súčasťou hlavného mesta, dobré dopravné napojenie, lesopark, jazerá, cyklomožnosti.
Mede A.: Pokojne miesto pre život.
Papánková E.: Pretože sú pekné, majú veľa kultúrnych pamiatok, zelene, chránených území, jazerá, nie je tu priemysel. Pokojný a zdravý život a znášanliví ľudia.
Šiška M.: Kľudné a pokojné miesto.
Straka T.: Neuviedol.
Tulek M.: Čarovné prostredie, kultúra, blízkosť mesta a dedinský kút.
Vandrášeková V.: Lebo sú stále dedinou, je tu kľud, sú tu prírodné plochy a zároveň sme blízko centra mesta. Majú výnimočnú históriu, je tu množstvo archeologických nálezov.
Vojtko P.: Kľud a pohoda. Jazerá, kaštieľ, príroda. Človek sa tu cíti príjemne.
Winter K.: Prírodou.

Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?