Mimoriadne zasadnutie MZ 16.8.2021

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Materiály na rokovanie

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Záznam zo zasadnutia – 1. časť
Záznam zo zasadnutia – 2. časť

Rokovania sa zúčastnili siedmi poslanci. Ospravedlnení boli Mokráň, a Kalmár. Rokovanie trvalo do 19:45.

7. Rôzne
Škola
Na žiadosť p. Jenčíka sa bod Rôzne prejednával na začiatku. V sále bola prítomná aj časť zamestnancov ZŠ s MŠ. Debata sa točila okolo nevymenovaného riaditeľa Kunsta. Starostka vysvetľovala genézu jeho nevymenovania. V priebehu voľby riaditeľa jej bol doručený list od časti zamestnancov školy s obvineniami, ktoré boli natoľko závažné, že ich bola nútená postúpiť ďalším orgánom. Voľbu riaditeľa už nechala dobehnúť, ale novozvoleného riaditeľa Kunsta nevymenovala a po dohode s Ministerstvom školstva riadením školy dočasne poverila externého riaditeľa p. Bodiša z dôvodu potreby ukľudniť situáciu. Do konca augusta by podnet časti zamestnancov mal byť prešetrený ministerstvom, inšpektorátom práce a školskými odbormi. Potom bude vyhlásené nové kolo voľby riaditeľa.
Následne sa strhla búrlivá a emotívna diskusia, kde prítomní zamestnanci školy vyjadrovali dôrazný nesúhlas s takýmto riešením situácie. P. Kunst svoje nevymenovanie označil ako politický útok na jeho osobu.

Rusovce Sever
P. Jenčík sa zaujímal, aké zmeny sa chystajú v lokalite Rusovce Sever oproti schválenému územnému plánu zóny. Podľa slov starostky zatiaľ jediná plánovaná zmena sa týka križovatky pri ihrisku, ktorú kvôli stiesneným pomerom nebude možné vybudovať.

Rusovský park a cintorín
Sl. Vandrášeková sa zaujímala o stav kosenia parku a cintorína. Podľa slov starostky ide o zodpovednosť úradu vlády a Ruseko nemá kapacitu a zariadenia na úplné vykosenie parku. Z úradu vlády sľúbili, že to zabezpečia v dohľadnej dobe (pozn. red.: do niekoľkých dní bol naozaj park vykosený). Čo sa týka cintorína, komunikuje sa so spoločnosťou Marianum, ktorá má na starosti cintorín. Malo by to byť v dohľadnej dobe vyriešené.

1. Prenájom nebytových priestorov - ambulancií, nachádzajúcich sa v objekte Zdravotného strediska Rusovce, Balkánska ul. č. 53, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa (ProFyzio, s. r. o.)
Poslanci prenájom schválili jednohlasne bez diskusie (7).

2. Návrh na vymenovanie nových členov Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava Rusovce za zriaďovateľa
Po niekoľkých neúspešných kolách navrhla starostka kompromisné riešenie: p. Mgr. Katarínu Zjavkovú, p. Mgr. Jarmilu Gajdošechovú a sl. Mgr. Veroniku Vandrášekovú. Nakoľko sl. Vandrášeková sa z dôvodu zaneprázdnenosti ospravedlnila, navrhnutý bol p. Jenčík. Tento návrh poslanci schválili jednohlasne (7).

3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
Návrh bol vyvesený na úradnej tabuli 15 dní, nedošli k nemu žiadne pripomienky. Ceny za stravu by mali ostať v nezmenenej výške (okrem poplatku v ŠKD), výpadok spôsobený zrušením tzv. obedov zadarmo mal byť kompenzovaný tým, že oslovení externí dodávatelia stravy ponúkli nižšie ceny, ako sú súčasné náklady na prípravu jedla.
Aj k tomuto bodu sa strhla búrlivá a emotívna debata. Opoziční poslanci aj zamestnanci školy spochybňovali schopnosť externých firiem dodávať lacnejšie obedy a vyjadrovali obavy o kvalitu a naplnenie noriem u takejto stravy. Starostka vysvetľovala, že ide o dodávateľov, ktorí dodávajú stravu do mnohých škôl v Bratislave. P. Dubovská vyjadrila nesúhlas so zvýšením ceny v ŠKD.
V záverečnom hlasovaní boli proti Jenčík, Lošonský, Karácsony, Vandrášeková a Filaga, zdržali sa Dubovská a Zjavková. Návrh tak nebol schválený.
Na základe toho starostka stiahla ostatné body z rokovania, nakoľko tie rátali so schváleným VZN.

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 22 Aug, 2021 [15:50 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?