Program mimoriadneho zasadnutia MZ 16.8.2021

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Prenájom nebytových priestorov - ambulancií, nachádzajúcich sa v objekte Zdravotného strediska Rusovce, Balkánska ul. č. 53, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa (ProFyzio, s. r. o.)
2. Návrh na vymenovanie nových členov Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228 BratislavaRusovce? za zriaďovateľa
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ... /2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
4. Zmluva o výpožičke gastrozariadení medzi Mestskou časťou Bratislava - Rusovce a Základnou školou s materskou školu Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
5. Prenájom nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte Miestneho úradu, Vývojová 8, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa pre nájomcu Základná škola s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce
6. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2021
7. Rôzne
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 13 Aug, 2021 [09:30 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?