Program zasadnutia MZ 22.6.2021

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2021/2022 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
3. Záverečný účet Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce za rok 2020
4. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce na rok 2021
5. Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2020
6. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2020
7. Návrh na zmenu rozpočtu č. 2 mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2021
8. Súhlas na uzatvorenie darovacej zmluvy na pozemok registra C KN parc. číslo 1224/146 – ostatná plocha vo výmere 1 197 m2 a na pozemku vybudovaného detského ihriska (DANAIR, s. r. o.)
9. Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. 63/2011-5 zo dňa 23. 06. 2011 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 27. 09. 2017 k časti pozemku registra C KN parc. č. 89/1 – ostatná plocha vo výmere 3 m2 a časti pozemku registra C KN parc. č. 89/2 – ostatná plocha vo výmere 3 m2, katastrálne územie Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa (SĽUK)
10. Predĺženie prenájmu časti nebytových priestorov, nachádzajúcich sa v objekte na Balkánskej ul. č. 49, súpis. číslo 279, na pozemku reg. C KN, parc. č. 985, k. ú. Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa (Revaro s. r. o.)
11. Prenájom časti nebytových priestorov - ambulancií, nachádzajúcich sa v objekte Zdravotného strediska Rusovce, Balkánska ul. č. 53, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa (LekInvest s. r. o.)
12. Prenájom nebytových priestorov - ambulancií, nachádzajúcich sa v objekte Zdravotného strediska Rusovce, Balkánska ul. č. 53, k. ú. Rusovce ako prípad hodný osobitného zreteľa (ProFyzio, s. r. o.)
13. Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v Mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2020
14. Správa o stave bytového fondu za rok 2020
15. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
16. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)
17. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k návrhu Zmluvy o spolupráci na zabezpečenie odťahovej služby
18. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce na II. polrok 2021
19. Správa č. 2/06/2021 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce v roku 2020
20. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi MČ Bratislava - Rusovce za 1. polrok roku 2021
21. Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce
22. Rôzne
23. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 17 Jún, 2021 [20:10 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?