Zasadnutie MZ 11.5.2021

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Materiály na rokovanie

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Záznam zo zasadnutia – 1. časť
Záznam zo zasadnutia – 2. časť
Záznam zo zasadnutia – 3. časť

Rokovania sa zúčastnili všetci deviati poslanci. Rokovanie trvalo do 19:05.

1. Kontrola plnenia uznesení
P. Jenčík sa pýtal, či už bol vypracovaný zoznam sťažností, ktorý si pýtal na minulom zastupiteľstva. Podľa slov prednostky bude hotový v najbližších dňoch. P. Lošonský sa podobne pýtal kontrolóra na vyhodnotenie kontroly. To bude k budúcemu zasadnutiu MZ.
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (9).

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. ..., ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 o podmienkach prijatia dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
Ide o zrušenie VZN, ktoré je už v rozpore so súčasnou legislatívou a preto sa podľa neho ani nepostupuje. Zároveň sa prijme informatívny materiál, ktorý sumarizuje aktuálnu legislatívu, podľa ktorej sa postupuje, aby mali občania prehľad.
Poslanci Jenčík a Lošonský kritizovali, že takáto zmena sa zavádza počas prijímania do materskej školy a čo môže zneistiť rodičov. Navrhli ho presunúť na nasledujúce zasadnutie MZ, aby v tom rodičia mali jasno. S tým sa starostka nestotožnila, nakoľko sa podľa rušeného VZN už nepostupuje, postupuje sa podľa platnej legislatívy a preto nevidí dôvod o odklad.
Hlasovanie: ZA : Mokráň, Kalmár, Zjavková, Dubovská, Karácsony, Filaga, ZDRŽALI SA: Vandrášeková, Lošonský, Jenčík. Materiál bol schválený.

3. Informatívny materiál o podmienkach a spôsobe poskytovania povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole v Bratislave – Rusovciach
Ide o materiál, ktorý informačne nahrádza VZN zrušené v predchádzajúcom bode. P. Jenčíkovi k tomuto materiálu chýbalo stanovisko riaditeľa a Rady školy.
Hlasovanie: ZA : Mokráň, Kalmár, Zjavková, Dubovská, Karácsony, Filaga, ZDRŽALI SA: Vandrášeková, Lošonský, Jenčík. Materiál bol schválený.

4. Návrh na vymenovanie nových členov Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava za zriaďovateľa
Miestny úrad, ako zriaďovateľ, navrhol troch členov Rady školy: p. Čvapkovú, p. Gajdošechovú a p. Kukanovú.
P. Lošonský tieto nominácie považuje za nominácie za starostkinu stranu a chcel by mať v Rade školy aj zástupcov za opozičných poslancov. Navrhol preto okrem p. Gajdošechovej aj p. Jenčíka a sl. Vandrášekovú.
Prišlo k diskusii o právnych otázkach, kde proti sebe stáli dva rôzne právne názory na to, či členov Rady školy môžu navrhovať aj poslanci, alebo iba Miestny úrad ako zriaďovateľ.
Do vyriešenia tohto právneho problému starostka tento návrh stiahla z rokovania.

5. Prenájom pozemku registra C KN parc. č. 622/4 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 123 m2 a pozemku registra C KN parc. č. 622/12 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 v k. ú. Rusovce v celkovej výmere 141 m2 z majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako prípad hodný osobitného zreteľa, pre účel vybudovania príjazdovej komunikácie k pozemku registra C KN parc. č. 628/3 (MNF INVEST spol. s r. o.)
Poslanci návrh po krátkej diskusii schválili jednohlasne (9).

6. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 182/5 – ostatná plocha vo výmere 162 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (p. Jakeš)
P. Lošonský namietal sumu za prenájom. P. Kalmár tlmočil stanovisko finančnej komisie, ktorá s návrhom súhlasila.
Hlasovanie: ZA: Kalmár, Zjavková, Mokráň, PROTI: Lošonský, Vandrášeková, ZDRŽALI SA: Jenčík, Filaga, Dubovská, Karácsony. Návrh nebol schválený.

7. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 91/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5,0 m2, katastrálne územie Rusovce v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu hodného osobitného zreteľa (Alza.sk s. r. o.)
Ide o pozemok na umiestnenie Alzaboxu vedľa balíkomatu pri pošte.
Rozpútala sa diskusia, či sa v priestore pri pošte nebudú príliš hromadiť autá a či by nestálo za to vyhradiť tam na to aspoň nejaké miesto na dočasné parkovanie.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

8. Správa o inventarizácii majetku mestskej časti Bratislava - Rusovce k 31. 12. 2020
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne bez diskusie.

9. Informácia o schválení účtovnej závierky spoločnosti ROT, s. r. o. za rok 2020
Správu predniesol za spoločnosť ROT p. Polakovič.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

10. Schválenie účtovnej závierky spoločnosti ROT - Oproti kaštieľu, s. r. o. za rok 2020
Poslanci návrh schválili jednohlasne (9).

11. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel
P. Mokráň uviedol, že ide o spresnenie aktuálne platného VZN mesta o parkovacej politike, ktoré vychádza zo skúseností s pilotnými projektami.
P. Jenčík rozprúdil diskusiu, či sa v prvej vlne spustenia parkovacej politiky, v ktorej Rusovce nemajú byť zapojené, nestaneme záchytným parkoviskom, nakoľko v Petržalke už parkovanie bude spoplatnené.
Starostka popísala rozhovory na úrovni mesta a uviedla, že mimo spoločnej parkovacej politiky budú v prvej fáze zmenené ulice Irkutská a Longobardská na rezidenčné parkovanie.
P. Mokráň upozornil, že v tomto bode sa hlasuje iba o malých zmenách už platnej parkovacej politiky, k čomu k diskusii nezazneli žiadne argumenty.
Hlasovanie: ZA: Kalmár, Mokráň, Zjavková, Dubovská, ZDRŽALI SA: Jenčík, Lošonský, Karácsony, Filaga, Vandrášeková. Návrh nebol podporený.

12. Správa č. 1/04/2021 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom mestskej časti pri správe bytového fondu vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Rusovce v rokoch 2019-2020
Správu predniesol p. Mráz. Žiadne zásadné pochybenia nenašiel.
Poslanci správu zobrali na vedomie jednohlasne (9).

13. Správa č. 01/06/2021 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2020
P. Mráz uviedol, že čerpanie dotácií bolo poznačené pandémiou, niektoré združenia pridelené prostriedky neminuli. Pochybenia vo výročných správach nenašiel.
Poslanci správu zobrali na vedomie jednohlasne (9).

14. Návrh na podporu petície za záchranu rusovského kaštieľa
Petíciu poslancom predstavil p. Kalmár, ktorý je členom petičného výboru. Uviedol, že rekonštrukcia kaštieľa zastala na mŕtvom bode a hrozí ďalšia devastácia a následné predraženie rekonštrukcie. P. Jenčík uviedol, že petíciu podpísal, ale nevidí dôvod na jej podporu zastupiteľstvom. Podľa slov p. Kalmára podporenie mestskou časťou jej dodá pri rokovaniach s Úradom vlády na váhe. P. Karácsony navrhol, aby bol kaštieľ zaradený medzi národné kultúrne pamiatky. Ostatní poslanci ho upozornili, že kaštieľ v tomto zozname už je.
Hlasovanie: ZA: Mokráň, Kalmár, Zjavková, Dubovská, Karácsony, Jenčík, Filaga, ZDRŽALA SA: Vandrášeková, NEHLASOVAL: Lošonský

15. Rôzne
Starostka informovala o získaní dotácie 60 000€ na budovanie skateparku pri železničnej stanici. Do konca týždňa by mal byť vyhlásený víťaz výberového konania na vybudovanie otočiska autobusov, ktoré by sa mohlo začať budovať v júli. Zorganizované sú stretnutia ku škole aj výberovému konaniu na riaditeľa ZŠ s MŠ.
Prišla s návrhom na zavedenie ocenenia osobnosti Rusoviec a vyzvala všetkých na nominácie.
P. Jenčík informoval o prieskume ohľadom zastávky pri železnici smerom na Jarovce. Podľa jeho slov občania sa vyjadrili za zachovanie starej betónovej zastávky, ktorú treba len vymaľovať.

16. Interpelácie
P. Jenčík podal tri interpelácie.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 22 Máj, 2021 [09:55 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?