Mimoriadne zasadnutie MZ 13.4.2021

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Materiály na rokovanie

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Záznam zo zasadnutia

Rokovania sa zúčastnili všetci deviati poslanci. Rokovanie trvalo do 17:25.

1. Informácia o termíne a podmienkach podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce pre školský rok 2021/2022 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rusovce
Správu predniesol p. riaditeľ Kunst. Zápis detí do MŠ bude v termíne 3.-7. 5. Kapacita MŠ je 120 detí. Do ZŠ je evidovaných 103 prihlášok. Nakoľko aktuálna kapacita je 44 miest, je dôležité vybudovať novú kontajnerovú triedu.
Poslanci zobrali správu jednohlasne na vedomie.

2. Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2021 o ochrannom pásme pohrebísk na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Poslanci schválili návrh bez diskusie jednohlasne.

3. Návrh na úpravu rozpočtu č. 1 mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2021
Prednostka p. Zuberská uviedla, že prieskum trhu na kontajnerovú zostavu na vybudovanie novej triedy ZŠ priniesol dve ponuky, lepšia cena bola cca 19 000€. Preto bola navrhnutá zmena rozpočtu – vyčlenenie 20 000€ na tento nákup. Peniaze sa presunuli z rekonštrukcie bývalej trafostanice a asfaltovania zvyšných plôch v areáli MŠ.
Poslanci návrh schválili jednohlasne.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 18 Apr, 2021 [09:20 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?