Program zasadnutia MZ 9.3.2021

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Počet tried pre I. ročník školského roka 2021/2022 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Rusovce
3. Návrh rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na rok 2021
4. Správa č. 02/03/2021/ o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností, petícií za II. polrok 2020 a žiadostí o sprístupnenie informácií určených pre mestskú časť Bratislava - Rusovce doručených v roku 2020
5. Správa č. 3/03/2021 z kontroly hospodárenia spoločnosti s majetkovou účasťou ROT, s. r. o. a ROT Oproti Kaštieľu, s. r. o. za rok 2020 a kontroly plnenia uznesenia vedúceho k rozdeleniu majetku firiem medzi spoločníkov a k likvidácii firmy ROT, s. r. o. v roku 2021
6. Rôzne
7. Interpelácie

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 06 Mar, 2021 [17:16 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?