Zasadnutie MZ 19.1.2021

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Materiály na rokovanie

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Záznam zo zasadnutia 1. časť
Záznam zo zasadnutia 2. časť


Rokovania sa zúčastnili ôsmi poslanci, ospravedlnený bol p. Filaga. Rokovanie trvalo 3 hodiny do 20:00.

1. Kontrola plnenia uznesení
P. Lošonský sa zaujímal o stav schvaľovania zmien a doplnkov územného plánu pamiatkovej zóny, podľa neho trvá príliš dlho. Starostka reagovala, že online stretnutie so spracovateľom sa podarilo zorganizovať až v decembri, preto sa termíny posunuli.
P. Lošonský sa tiež zaujímal, prečo sa vyplatenie vianočného príspevku presunulo až na január, keď sa zvládol roznos Rusovských novín. Starostka mu vysvetlila, že peniaze sa musia vydávať proti podpisu, čo v čase lockdownu nebolo možné.
Poslanci zobrali dokument na vedomie jednohlasne (8).

2. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228, Bratislava - Rusovce na rok 2021 a prognózy rozpočtu na roky 2022 – 2023
Návrh predstavil riaditeľ školy p. Kunst.
Poslanci návrh po krátkej diskusii schválili jednohlasne (8).

3. Návrh rozpočtu m. p. Ruseko na rok 2021
Návrh predstavil ekonóm p. Holúbek.
P. Jenčík vyjadril nespokojnosť s použitím peňazí získaných za výruby stromov. Podľa neho by sa oveľa viac prostriedkov malo venovať na výsadby a menej na starostlivosť o zeleň. Starostka k tomu uviedla, že množstvo zelene sa sadí v rámci projektu Magistrátu „10 000 stromov“, v rámci ktorého sa museli Rusovce zaviazať o ich následnú údržbu.
Ďalej sa debata rozvinula o budúcnosti Ruseka, jeho prípadnej podnikateľskej činnosti a tvorbe zisku. K potrebe debaty o novom smerovaní Ruseka sa pridali viacerí poslanci (Jenčík, Kalmár, Karácsony, Lošonský, Dubovská).
Návrh schválili siedmi poslanci, zdržal sa Jenčík.

4. Žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2021 pre Detský folklórny súbor GERULATA; Dobrovoľný hasičský zbor Rusovce; Jednotu dôchodcov na Slovensku – miestnu organizáciu Rusovce; Materské centrum Kukulienka; Miestny futbalový klub Rusovce; Súkromnú základnú umeleckú školu; OZ VITUS
Poslanci jednohlasne schválili dotácie pre jednotlivé organizácie:
DFS Gerulata 3 000€
DHZ Rusovce 800€
Jednota dôchodcov 500€
MC Kukulienka 380€
MFK Rusovce 9 700€
Súkromná ZUŠ 400€
OZ Vitus 950€

5. Návrh rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na rok 2021
Návrh uviedla p. Tuleková. Rozpočet vychádza z priorít schválených poslancami – rozšírenie kapacity školy, rekonštrukcia obratiska autobusov a vybudovanie skateparku. Doplnený bol aj o projektovú dokumentáciu rekonštrukcie fitness centra a cezhraničný projekt Petronell Carnuntum.
P. Jenčík sa zaujímal, kedy bude možné začať s rozšírením kapacít školy. P. prednostka uviedla, že teraz sa vykonávajú kontroly verejného obstarávania, v druhej polovici roka by sa mohla začať výstavba.
P. Jenčík uviedol, že rozpočet by mal viac prostriedkov rezervovať na túto rekonštrukciu. Kritizoval tiež, že sa má minúť veľa peňazí z kapitálových prostriedkov a má sa rozpustiť rezervný fond. P. ekonóm Holúbek vysvetlil, že fond sa nebude rozpúšťať, peniaze ale musia byť v rozpočte rezervované do doby, kým prídu peniaze z eurofondov.
P. Lošonský uviedol, že takéto veľké projekty sú možno príliš náročné pre starostku, ktorá nie je manažér. Podľa neho je rozpočet prehnane sebavedomý, kritizoval plánovanú rekonštrukciu úradu aj rekonštrukciu komunikácií. Podľa neho nie je v Rusovciach dostatok ľudských kapacít na také množstvo projektov. Výdavky, ktoré sa plánujú minúť boli našetrené za predošlého vedenia a nemali by byť minuté za dva roky. P. Karácsony rozpočet nazval ambicióznym, až neuskutočniteľným.
Starostka k použitiu kapitálových prostriedkov uviedla, že filozofia ich použitia spočíva práve v spolufinancovaní veľkých európskych projektov, ktoré prinesú do obce veľké prostriedky namiesto ich minutia na jednu investičnú výstavbu. Vyjadrila tiež ľútosť, že napriek tomu, že poslanci mali rozpočet k dispozícii už od dlho a niektorí sa zúčastnili aj na pracovnom stretnutí, nevyjadrili k nemu žiadnu pripomienku a nedali ani žiaden pozmeňovací návrh.
P. Kalmár ambicióznosť rozpočtu pochválil, mestská časť bude vďaka nemu pripravená na budúcnosť a nezadlžuje obec úverom.
Kontrolór Mráz tiež pochválil stavbu rozpočtu, ktorý hľadá externé zdroje. Navrhol do budúcnosti zjednodušiť štruktúru rozpočtu, aby sa v ňom dalo ľahšie orientovať. Rozpočet odporučil schváliť.

Hlasovanie za schválenie rozpočtu: ZA: Kalmár, Mokráň, Zjavková, Dubovská, ZDRŽALI SA: Jenčík, Karácsony, Lošonský, Vandrášeková. Návrh nebol schválený.

P. Jenčík navrhol uznesenie, ktoré zaväzuje starostku zriadiť pracovnú skupinu zloženú z poslancov mestskej časti, ktorí sa budú zúčastňovať rokovaní k top projektom. Tento návrh nebol prijatý, hlasovanie: : ZA: Jenčík, Karácsony, Lošonský, Vandrášeková, ZDRŽALI SA: Kalmár, Mokráň, Zjavková, Dubovská.

Rokovanie po tomto bode opustili Jenčík a Vandrášeková, ostalo prítomných 6 poslancov.

6. Návrh na priznanie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2020
Ako po minulé roky, bola kontrolórovi navrhnutá odmena vo výške 30%. Hlasovanie: ZA: Kalmár, Mokráň, Zjavková, Dubovská, ZDRŽALI SA: Karácsony, Lošonský. Návrh bol schválený.

7. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 182/5 – ostatná plocha vo výmere 71 m2, katastrálne územie Rusovce (p. Jakeš)
8. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 182/5 – ostatná plocha vo výmere 469 m2, katastrálne územie Rusovce (spoločnosť H & A, spol. s r . o.)
Na návrh p. Lošonského starostka body 7. a 8. stiahla.

9. Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 (spoločnosť HMnet, s. r. o.)
Návrh schválili poslanci jednohlasne (6).

10. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2020 vypracovaná v súlade so znením ustanovenia §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Správu poslanci schválili jednohlasne (6).

11. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce na I. polrok 2021
P. Lošonský si osvojil požiadavku finančnej komisie a požiadal kontrolóra, aby sa zameral aj na spoločnosť ROT a kontrolu výpočtu stravného v škole.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (6).

12. Návrh na schválenie výšky príspevku snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu
Návrh schválili poslanci jednohlasne (6).

13. Plán zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2021
Návrh schválili poslanci jednohlasne (6). V tomto roku budú zasadnutia v týchto termínoch: 16. marca, 11. mája, 22. júna, 21. septembra, 9. novembra a 14. decembra.

14. Rôzne
P. Mokráň upozornil na online prezentáciu konzorcia D4R7? o plánovanom ukončení a kolaudácie obchvatu Bratislavy. Termín pošle všetkým poslancom.
P. Zuberská upozornila na tohoročné sčítanie obyvateľstva. Bude sa dať vykonať cez web, aplikáciu aj cez Miestny úrad. Budú vyhradení aj traja mobilní asistenti.

15. Interpelácie
Interpelácie nepodal nikto.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 24 Jan, 2021 [14:18 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?