Zasadnutie MZ 22.9.2020

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Materiály na rokovanie

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Záznam zo zasadnutia 1. časť
Záznam zo zasadnutia 2. časť

Rokovania sa zúčastnili ôsmi poslanci. Ospravedlnený bol p. Mokráň. Rokovanie trvalo do 20:45.

Na úvod sa starostka vyjadrila k osobe trestne stíhaného právnika Chrašča. Ten pracoval na dohodu ako právnik pre Rusovce v rozsahu 10 hodín týždenne. Ako uviedla starostka, jeho obvinenie nesúvisí s agendou, ktorú pre mestskú časť riešil.

1. Kontrola plnenia uznesení
Poslanci zobrali dokument na vedomie jednohlasne bez diskusie (8).

2. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 1 ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava Rusovce na rok 2020
Správu predniesol riaditeľ školy p. Kunst. Úpravy sa týkali zmien v rozpočte spôsobené pandémiou ochorenia Covid-19. Na otázky p. Kalmára k úsporám a šetreniu počas pandémie uviedol, že šetrilo sa čiastočným znížením platu na niektorých pozíciách a ušetrenej elektrickej energii.
Poslanci zobrali materiál na vedomie siedmimi hlasmi, zdržal sa Kalmár.

3. Výmena členov Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, 851 10 Bratislava - Rusovce za zriaďovateľa
Starostka uviedla, že súčasným členom Rady školy sa končí funkčné obdobie, preto navrhuje nových členov za mestskú časť, ktorý jednak majú deti v ZŠ s MŠ a zároveň majú odborné predpoklady pre túto funkciu.
P. Jenčík kritizoval spôsob výberu osôb, aj keď proti žiadnej z nich nič nemá. Starostka mala výber osôb s poslancami konzultovať. P. Lošonský volal po vyváženej Rade školy. Zároveň uviedol, že zvykom bolo, že za zriaďovateľa boli nominovaní poslanci.
Na návrh p. Kalmára poslanci hlasovali o jednotlivých členoch samostatne.
Za Mgr. Katarínu Zjavkovú, p. Mgr. Janu Štulrajterovú, PhD., p. Ing. Miriam Letovanec hlasovali zhodne iba traja poslanci (Kalmár, Zjavková, Dubovská), zvyšní piati (Jenčík, Lošonský, Karácsony, Vandrášeková, Filaga) sa zdržali. Za Mgr. Juditu Trnovcovú hlasovali Kalmár, Zjavková, Dubovská, Filaga a Karácsony. Tú jedinú teda zvolili do Rady školy.

4. Predaj pozemku registra C KN parc. č. 752 – záhrada s výmerou 792 m2, katastrálne územie Rusovce (manž. Veleboví)
Úvodné slovo mala p. Stuparinová.
V diskusii poslanci Jenčík a Lošonský kritizovali predaj za znaleckú cenu, podľa nich by sa malo pristúpiť k rovnakým cenám ako pri iných predajoch. P. Karácsony navrhol navýšiť cenu zo 113 000€ na 125 000€. Poslanci tento návrh schválili siedmimi hlasmi, zdržal sa Lošonský.
(Pozn.: P. Karácsony počas diskusie deklaroval, že ide o pozemok jeho netere s manželom)

5. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok registra C KN parc. č. 621 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 252 m2 v podiele 7025/51815 k celku, na pozemok parc. č. 622/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 420 m2 v podiele 7025/51815 k celku a pozemok parc. č. 622/2 - zastavané plochy a nádvoria, v celkovej výmere 398 m2 v podiele 1/6 k celku, katastrálne územie Rusovce (p. Kačinová)
Poslanci návrh schválili bez diskusie jednohlasne (8).

6. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 91/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5,5 m2, katastrálne územie Rusovce (Slovenská pošta a. s.)
Poslanci návrh schválili bez diskusie jednohlasne (8).

7. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 , katastrálne územie Rusovce (p. Hegedüs)
P. Lošonský navrhol preveriť, či zeleninový stánok spolu s rozloženým tovarom počas predaja zodpovedá požadovanej výmere. Starostka to sľúbila preveriť.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (8).

8. Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 (REALTIP s. r. o.)
Poslanci návrh schválili bez diskusie jednohlasne (8).

9. Predĺženie prenájmu nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 (GOLD4EVER s. r. o.)
Poslanci návrh schválili bez diskusie siedmimi hlasmi (Lošonský nehlasoval).

10. Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 (COSY s. r. o.)
Poslanci návrh schválili bez diskusie jednohlasne (8).

11. Návrh na predĺženie nájomného vzťahu na bytový priestor nachádzajúci sa v budove na Maďarskej ulici č. 62/12, 851 10 Bratislava (p. Dorinec)
Na návrh p. Kalmára bolo do uznesenia pripísané, že ide o nájomný vzťah na 5 rokov.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (8).

12. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019
Poslanci návrh vzali na vedomie šiestimi hlasmi (zdržali sa Lošonský a Vandrášeková).

13. Návrh na zníženie schválených finančných príspevkov na rok 2020 pre občianske združenia a spolky mestskej časti Bratislava - Rusovce
Ide o opakovane predložený materiál na zníženie dotácií pre združenia a spolky z dôvodu výpadkov rozpočtu kvôli Covidu-19. Týka sa to 8 subjektov, z ktorých 7 so znížením súhlasilo, z toho jeden (Jednota dôchodcov) sa úplne vzdal dotácie, s krátením nesúhlasilo iba MFK Rusovce.
P. Lošonský sa vyjadril, že nesúhlasí s krátením peňazí pre združenia a namiesto toho by mal šetriť Miestny úrad. P. Jenčík kritizoval, že je tento materiál predložený opakovane, keď už ho raz poslanci odmietli. Starostka uviedla, že je nutné šetriť na všetkých frontoch, lebo výpadky na príjmoch budú vysoké. Kontrolór Mráz upozornil, že dotácie sú viazané na predložené projekty a združenia môžu mať problém tieto kvôli obmedzeniam naplniť. P. Karácsony si myslí, že tých 5 100€ obec pre združenia nájde a nemali by sa krátiť.
Poslanci o dotáciách na návrh p. Kalmára hlasovali osobitne. Napriek tomu neschválili zníženie pre ani jedno združenie (ani pre to, ktoré sa dotácie úplne vzdalo). Za zníženie hlasovali iba poslanci Kalmár, Dubovská a Zjavková.
(Pozn.: Autor blogu sa po zasadnutí pýtal p. Karácsonyho, čo majú združenia s dotáciou robiť, keď kvôli Covidu nemôžu vykonávať svoju bežnú činnosť. Odpoveďou bolo, že si majú nakúpiť nejaký materiál, ktorý by sa im mohol prípadne hodiť.)

14. Návrh na úpravu rozpočtu č. 1 mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2020
Návrh uviedol ekonóm Holúbek. Ide o úpravy rozpočtu kvôli investičným aktivitám.
P. Lošonský upozornil, že z rozpočtu nijako nevyplýva, že by úrad chcel šetriť kvôli výpadkom kvôli Covidu-19. P. Holúbek reagoval, že šetrenie bude súčasťou zmien, ktoré budú predložené na rokovanie v októbri, keď budú známe všetky finančné súvislosti.
P. Jenčík kritizoval, že sa odkladá realizácia skateparku, ktorá bola medzi prioritami na tento rok. Zároveň navrhol pridať do uznesenia dôraznú žiadosť, aby starostka plnila rozpočet a rozpočtové pravidlá a požiadal kontrolóra o kontrolu. (Pozn.: na tému skateparku reagovala starostka v bode Rôzne).
Debata sa ešte venovala aj stavbe multifunkčného ihriska a tomu, či obec mohla alebo nemohla realizovať stavbu multifunkčného ihriska potom, ako na predchádzajúcom zastupiteľstve poslanci neschválili zmeny rozpočtu. Prednostka vysvetlila, že kvôli neschváleniu rozpočtu sa mohla obstarať iba tá časť, ktorá bola pokrytá dotáciou od štátu, zvyšok, ktorý mal byť čiastočne pokrytý z rozpočtu sa ešte obstarávať nezačal. P. Kalmár zároveň ocenil, že dotáciu získala starostka na rokovaní vlády spolu so starostami.
Poslanci nakoniec upravený návrh schválili jednohlasne (8).

15. Návrh na finančné vysporiadanie mestskej časti Bratislava - Rusovce vo veci parc. č. 288 – pozemok nachádzajúci sa v areáli ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava (rod. Krennova)
Materiál uviedla starostka. Ide o riešenie dlhoročného sporu s majiteľmi pozemkov pod areálom školy. Po dlhých rokovaniach sa podarilo nájsť riešenie, s ktorým budú spokojní majitelia a nebude stáť obec neúmerné prostriedky. Dôjde k zámene s mestskými pozemkami a k vyplateniu rozdielu vo výške 60 000€ v 6 splátkach počas šiestich rokov.
K téme sa vyjadrila aj majiteľka p. Krennová, ktorá uviedla, že sa tým uzatvorí krivda po dlhých 57 rokoch.
P. Lošonský uviedol, že ide o hriech z minulosti, ktorý teraz obec rieši, ale podľa neho by sa to malo riešiť koncepčne a nie takto jednotlivo. Splátkový kalendár presahuje volebné obdobie a nesúhlasí s tým. Starostka reagovala, že nevyrovnaných pozemkov máme za 2 milióny €, každý prípad má svoje špecifiká, každý majiteľ chce vyrovnanie inou cestou. Preto to nie je možné riešiť ako celok. Dohoda sa podarila s Krennovcami, postupne sa budeme snažiť riešiť aj ďalšie pozemky.
P. Jenčík aj p. Lošonský ešte niekoľkokrát zopakovali, že tento postup považujú za nekoncepčný a nespravodlivý voči ostatným vlastníkom. Na pripomienku, že v minulosti sa tento problém nikdy nesnažili vyriešiť reagoval p. Jenčík, že vždy sa tento problém podarilo uhrať na platenie nájmu za pozemky pod školou. Starostka ich obvinila, že len hľadajú argumenty na neschválenie. P. Zjavková ich vyzvala, aby podali pozmeňujúci návrh, ak sú s niečím nespokojní. P. Karácsony dosiahnutú dohodu ocenil a považuje ju za historický krok.
P. Jenčík navrhol, aby k vyplateniu dlžoby došlo v priebehu nasledujúcich dvoch rokov v dvoch splátkach.
Poslanci takto upravený návrh schválili jednohlasne (8).
Dojatá p. Krennová vyjadrila poďakovanie mestskej časti.

16. Správa č. 01/09/2020 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov Mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností a petícií, určených pre mestskú časť Bratislava - Rusovce doručených v roku 2019 a v I. polroku 2020
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (8).

17. Rôzne
Starostka sa vrátila ešte k téme skateparku. Popísala rokovania so zhotoviteľom projektu, súťaž na zhotoviteľa bude vyhlásená ešte tento rok. Nakoľko sa budúci rok bude budovať otočisko autobusov v tom istom priestore, malo by s tým byť budovanie skateparku skoordinované. Spolu s p. Jenčíkom riešili presun peňazí z magistrátu na tento projekt na budúci rok. Tento rok by sa namiesto toho vysadili stromy a kríky na Balkánskej.

P. Jenčík otvoril tému trestne stíhaného právnika p. Chrašča, ktorý v poslednej dobe zastupoval aj našu mestskú časť. Vyžiadal si od starostky správu o tom, koľko peňazí Rusovciam ušetril, do ktorých spisov mal prístup a takisto chcel vidieť jeho pracovnú zmluvu. Poukázal na správu advokátskej komory, že p. Chrašč nebol nikdy advokátom. Starostka reagovala, že p. Chrašč nikdy neposkytoval Rusovciam advokátske služby, ale bol zamestnaný na úrade a poskytoval právne poradenstvo, hlavne v stavebnej agende. Táto bola zdedená po predchádzajúcom vedení vo veľmi zlom stave. Uviedla tiež, že jedným z konaní je aj prípad p. Jenčíka, ktorý býva v doteraz neskolaudovanom byte, čo nie je v súlade so zákonom. P. Jenčík to priznal, ako dôvod uviedol, že sa bál toho, že sa kolaudácie zúčastňuje aj právnik Chrašč. Vyzval mestskú časť, aby mu udelila pokutu.
P. Lošonský si vyžiadal odpovede na otázky, akú pracovnú náplň mal p. Chrašč, aký mal mandát a kto mu podpísal plnú moc.

P. Lošonský sa pýtal na poplatky za hlasovacie zariadenie, ktoré bolo deklarované ako dar Devinskej Novej Vsi. Bolo mu vysvetlené, že hlasovacie zariadenie sme dostali naozaj zadarmo, poplatok ale platíme za licenciu za softvér, konkrétne 700€ za dva roky.

18. Interpelácie
P. Jenčík podal interpeláciu ohľadom nefunkčného osvetlenia na Irkutskej a Gerulatskej. Podľa slov starostky svetlá už fungujú. P. Jenčík oponoval, že niektoré svetlá stále nesvietia. Starostka to sľúbila preveriť.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 26 Sep, 2020 [21:41 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?