Program zasadnutia MZ 22.9.2020

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh na úpravu rozpočtu príjmov a výdavkov č. 1 ZŠ s MŠ Vývojová 228 BratislavaRusovce? na rok 2020
3. Výmena členov Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228, 851 10 Bratislava - Rusovce za zriaďovateľa
4. Predaj pozemku registra C KN parc. č. 752 – záhrada s výmerou 792 m2, katastrálne územie Rusovce (manž. Veleboví)
5. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy na pozemok registra C KN parc. č. 621 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 252 m2 v podiele 7025/51815 k celku, na pozemok parc. č. 622/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 420 m2 v podiele 7025/51815 k celku a pozemok parc. č. 622/2 - zastavané plochy a nádvoria, v celkovej
výmere 398 m2 v podiele 1/6 k celku, katastrálne územie Rusovce (p. Kačinová)
6. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 91/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 5,5 m2, katastrálne územie Rusovce (Slovenská pošta a. s.)
7. Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy k časti pozemku registra C KN parc. č. 965/1 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 18 m2 , katastrálne územie Rusovce (p. Hegedüs)
8. Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 (REALTIP s. r. o.)
9. Predĺženie prenájmu nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 (GOLD4EVER s. r. o.)
10. Prenájom nebytového priestoru v administratívnej budove na Balkánskej ul. 102 (COSY s. r. o.)
11. Návrh na predĺženie nájomného vzťahu na bytový priestor nachádzajúci sa v budove na Maďarskej ulici č. 62/12, 851 10 Bratislava (p. Dorinec)
12. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019
13. Návrh na zníženie schválených finančných príspevkov na rok 2020 pre občianske združenia a spolky mestskej časti Bratislava - Rusovce
14. Návrh na úpravu rozpočtu č. 1 mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2020
15. Návrh na finančné vysporiadanie mestskej časti Bratislava - Rusovce vo veci parc. č. 288 – pozemok nachádzajúci sa v areáli ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava (rod. Krennova)
16. Správa č. 01/09/2020 o výsledku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a interných predpisov Mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi v agende vybavovania sťažností a petícií, určených pre mestskú
časť Bratislava - Rusovce doručených v roku 2019 a v I. polroku 2020
17. Rôzne
18. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 17 Sep, 2020 [15:30 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?