Zasadnutie MZ 23.6.2020

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia
Materiály na rokovanie

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Záznam zo zasadnutia 1. časť
Záznam zo zasadnutia 2. časť
Záznam zo zasadnutia 3. časť

Rokovania sa zúčastnili ôsmi poslanci. Ospravedlnený bol p. Karácsony. Rokovanie trvalo 4 hodiny.

1. Kontrola plnenia uznesení
Poslanci zobrali dokument na vedomie jednohlasne bez diskusie (8).

2. Schválenie počtu tried pre I. ročník školského roka 2020/2021 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
Riaditeľ školy p. Kunst uviedol, že sa v budúcom školskom roku otvárajú dve triedy 1. ročníka. Poslanci návrh schválili jednohlasne (8).

3. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2020/2021 v Základnej škole s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
Správu uviedol p. riaditeľ Kunst. V diskusii sa poslanci Kalmár a Zjavková zaujímali o pandemické plány pre prípad druhej vlny ochorenia Covid-19 a takisto o zabezpečenie školy proti násilným útokom, ako bol nedávno vo Vrútkach. Riaditeľ uviedol, že pre prípad pandémie má škola licenciu na aplikáciu MS Teams, s ktorou už majú učitelia aj žiaci skúsenosti z prvej vlny. Zabezpečenie objektu školy bolo prejednané so starostkou. Problém je s triedami, ktoré majú vyučovanie mimo objektu školy.
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (8).

4. Záverečný účet Základnej školy s materskou školou Vývojová 228 Bratislava - Rusovce za rok 2019
Materiál uviedol riaditeľ školy p. Kunst. P. Kalmár sa zaujímal o mzdovú položku, ktorá prekročila limit 1.1%, Podľa slov kontrolóra mala byť táto zmena prejednaná zastupiteľstvom.
Poslanci záverečný účet schválili jednohlasne (8).

5. Správa o čerpaní rozpočtu Ruseko m. p. za rok 2019
Správu uviedol riaditeľ Ruseka p. Straka. P. Jenčík sa zaujímal, prečo má Ruseko nízky zisk z podnikania a požiadal riaditeľa o materiál, kde by bolo uvedené, čo by Ruseko potrebovalo, aby sa vedeli vrátiť k ziskom. Strhla sa debata o tom, koľko úkonov má vo svojich povinnostiach Ruseko a o nedostatku prostriedkov na platenie ďalších pracovníkov, ktorí by boli potrební na podnikateľskú ziskovosť. Poslanec Kalmár opravil p. Jenčíka, ktorý opakovane vyjadril presvedčenie, že Ruseko je s. r. o.. Ruseko je miestny podnik zriadený miestnym úradom a platia preň iné právne predpisy ako pre s. r. o.
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (8).

6. Záverečný účet Mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2019
Správu uviedol ekonóm MČ p. Holúbek. P. Lošonský správe vyčítal chýbajúci audit. Tak isto vyzdvihol prebytok rozpočtu v kapitálovej časti, čo považuje za výsledok správneho hospodárenia predchádzajúceho starostu. P. Jenčík tiež kritizoval absenciu auditu, bez ktorého nie je ochotný podporiť túto správu. P. Kalmár uviedol, že audit je samospráva povinná dodať do konca tohto roka, okrem toho v čase pandémie Covid-19 ani nebolo možné pracovať na audite.
Poslanci správu zobrali na vedomie 5 hlasmi, zdržali sa Lošonský, Vandrášeková a Jenčík.

7. Návrh na zníženie schválených finančných príspevkov na rok 2020 pre občianske združenia a spolky mestskej časti Bratislava - Rusovce
Ako uviedla starostka, so všetkými dotknutými združeniami a spolkami bolo predrokované, že dotácia bude znížená o 30 percent kvôli výpadkom v rozpočte v súvislosti s pandémiou Covid-19. Zároveň žiadne z občianskych združení počas troch mesiacov pandémie nevykonávalo žiadnu činnosť.
P. Lošonský vyjadril nesúhlas s týmto návrhom, je proti tomu, aby sa brali prostriedky deťom a dôchodcom. Strhla sa aj debata, koľko peňazí doteraz vynaložila mestská časť na chod MFK Rusovce.
ZA návrh hlasovali Mokráň, Zjavková, Kalmár a Dubovská, PROTI boli Filaga, Lošonský a Vandrášeková, ZDRŽAL SA Jenčík. Návrh nebol schválený.

8. Pravidlá odmeňovania poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce a ďalších občanov za ich prácu v odborných komisiách a organizačných zložkách mestskej časti Bratislava - Rusovce
Ide o vzdanie sa odmien poslancov na rok 2020. Na návrh p. Lošonského a Kalmára sa nakoniec hlasovalo o vzdaní sa poslaneckých platov až do konca volebného obdobia.
Poslanci návrh schválili jednohlasne (8).

9. Návrh na zmenu rozpočtu Bratislava - Rusovce na rok 2020
Ekonóm Holúbek uviedol, že väčšia zmena rozpočtu bude až na jeseň, keď budú známe dopady pandémie na rozpočet. Teraz sa riešia len čiastočné zmeny v súvislosti s rôznymi dotáciami. Najväčšou zmenou je prijatie dotácie z Úradu vlády na multifunkčné ihrisko v areáli školy. Ďalšími plánovanými výdavkami sú rekonštrukcia cesty na Irkutskej a rekonštrukcie chodníkov v areáli škôlky.
Poslanci tieto zmeny v diskusii nijako nenamietali, napriek tomu ich nakoniec neschválili. ZA hlasovali Mokráň, Zjavková, Kalmár a Dubovská, ZDRŽALI SA Lošonský, Jenčík, Vandrášeková a Filaga.

10. Prenájom pozemku registra E KN parc. č. 270 – orná pôda vo výmere 986 m2, katastrálne územie Rusovce, pre nájomcu mestská časť Bratislava - Rusovce (p. Weinhandl)
Poslanci návrh schválili jednohlasne (8).

11. Žiadosť o nájom pozemku registra C KN parc. č. 132/2 – záhrada vo výmere 68 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Priechodská)
P. Lošonský navrhol skrátiť dobu prenájmu iba na 5 rokov, túto zmenu ale poslanci neschválili. Prenájom poslanci schválili šiestimi hlasmi, zdržali sa Lošonský a Vandrášeková.

12. Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. NP/007/2017 k pozemku registra C KN parc. č. 783/10 – ostatná plocha vo výmere 172 m2 a časti pozemku registra C KN parc. č. 783/1 – ostatná plocha vo výmere 8 m2, katastrálne územie Rusovce, ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Dostál)
Poslanci schválili návrh jednohlasne (8).

13. Súhlas na zriadenie vecného bremena v prospech tretej osoby na pozemku registra C KN parc. č. 615/15 vo výmere 15 m2, katastrálne územie Rusovce (MNF INVEST spol. s r. o.)
Poslanci schválili návrh jednohlasne (8).

14. Vyúčtovanie spoločného stavebného úradu so sídlom v Mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2019
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (8).

15. Správa o inventarizácii majetku mestskej časti Bratislava - Rusovce k 31. 12. 2019
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (8).

16. Správa o stave bytového fondu za rok 2019
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (8).

17. Predĺženie prenájmu nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska Rusovce o výmere 65 m2 a časti pozemku parc. č. 965/1 o výmere 31,5 m2 slúžiacej ako plocha na státie vozidiel ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Reindl)
Poslanci schválili návrh jednohlasne (8).

18. Správa č. 1/03/2020 o výsledku finančnej kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom mestskej časti v užívaní Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava - Rusovce v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rusovce
Správu uviedol miestny kontrolór Mráz. Pri kontrole boli odhalené rôzne nedostatky, ktoré potrebujú odstránenie. Treba prijať aj smernicu na zúčtovanie pohonných hmôt. P. Kalmár navrhol vykonať mimoriadnu inventarizáciu. Za jeho návrh hlasovalo 5 poslancov, zdržali sa Jenčík, Lošonský a Vandrášeková.
Správu zobrali poslanci na vedomie jednohlasne (8).

19. Správa č. 02/03/2020 z vykonanej priebežnej kontroly plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2019
P. kontrolór Mráz uviedol, že je potrebné zamedziť číslovaniu neprijatých uznesení, vznikajú kvôli tomu medzery v číslovaní.
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (8).

20. Správa č. 01/06/2020 o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s majetkom a súladu vybratých organizačných noriem, vnútorných predpisov a spôsobov ich uplatňovania s platnou a účinnou legislatívou na úseku školstva, územnej samosprávy a školskej samosprávy v podmienkach ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce, vyplývajúcich z prerokovanej Správy z finančnej kontroly č. 01/12/2019
Poslanci zobrali správu na vedomie jednohlasne (8).

21. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Rusovce na 2. polrok 2020
P. Lošonský požiadal kontrolóra, aby do plánu pridal aj kontrolu obstarávania rekonštrukcie požiarnej zbrojnice. Požiadal tiež o zdokladovanie príjmov z prenájmov zbrojnice v roku 2020.
Poslanci plán schválili jednohlasne (8).

22. Návrh Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu zóny v rozsahu pamiatkovej zóny Bratislava - Rusovce
Hlavnou zmenu v Územnom pláne pamiatkovej zóny je navýšenie limitov na zastavanosť v areáli školy vzhľadom na plánovanú výstavbu a rozširovanie kapacít školy.
P. Lošonský kritizoval, že limit na zastavanosť školského pozemku je príliš veľký. Na nadstavbu školskej jedálne a súvisiace úpravy stačí navýšiť zastavanosť o niekoľko percent. Navrhované je v prednej časti umožniť zastavanosť 80%, v zadnej časti 40%, pričom výškový limit by sa zvýšil na 4,5 podlažia namiesto troch súčasných. Starostka v odpovedi uviedla, že na samotnú prestavbu a nadstavbu jedálne naozaj netreba také veľké navýšenie. Nakoľko ale proces zmien územného plánu trvá niekoľko rokov, a už teraz je známe, že kapacity školy nebudú po určitej dobe opäť dostatočné a školský pozemok je jediné miesto, kde vieme budovať nové školské objekty. Preto je zo strategického hľadiska vhodné mať pripravené regulatívy na ich budúcu výstavbu. Stavať sa budú iba v prípade, že na ne získame prostriedky.
P. Jenčík upozornil, že v zóne Sever je pozemok vyhradený na novú školu a škôlku. Starostka reagovala, že ide o súkromný pozemok a vlastníci sa vyjadrili, že na takúto stavbu prostriedky mať nebudú.
P. Kalmár a p. Mokráň vyjadrili údiv nad tým, že niektorí opoziční poslanci sa snažia takýmto spôsobom zablokovať nadstavbu a rozširovanie školy. Účel využitia školského areálu je jasný a zvýšenie regulatívu iba myslí do budúcna na možnosti zvyšovania kapacít.
P. Lošonský navrhol znížiť index zastavanosti školského areálu na 20% a podlažnosť obmedziť na 3 poschodia. Návrh poslanci schválili 5 hlasmi, PROTI boli Mokráň a Zjavková, ZDRŽALA SA Dubovská.
Celý návrh poslanci schválili jednohlasne (8).

23. Rôzne
Poslanci na žiadosť riaditeľa školy schválili poverenie na vyplatenie nevyužitých prostriedkov z poplatkov za škôlku a klub detí.
Prednostka informovala o definitívnom ukončení právneho sporu s firmou DB Real.
P. Jenčík sa zaujímal o vysporiadanie majetku s firmou ROT. Starostka uviedla, že by to mohlo byť do konca roka, pracovné stretnutia boli v čase pandémie prerušené.

24. Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal.

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 29 Jún, 2020 [18:35 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?