Zasadnutie MZ 5.5.2020

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia a materiály na rokovanie

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Záznam zo zasadnutia

Rokovania sa zúčastnili všetci poslanci. Rokovanie trvalo 2 hodiny.

1. Kontrola plnenia uznesení
Poslanci zobrali dokument na vedomie jednohlasne bez diskusie (9).

2. Predĺženie nájomného vzťahu z nájomnej zmluvy č. NP/003/2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 25. 04. 2018 k pozemku pod stavbou garáže ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Bradáč)
Poslanci návrh schválili bez diskusie.

3. Predĺženie doby nájmu k časti pozemku registra C KN parc. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria z majetku obce s doterajším nájomcom za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada ako prípad hodný osobitného zreteľa (manž. Hudcovičoví)
Poslanci návrh schválili bez diskusie.

4. Predĺženie doby nájmu k časti pozemku registra C KN parc. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria z majetku obce s doterajším nájomcom za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Vaškor)
Poslanci návrh schválili bez diskusie.

5. Predĺženie doby nájmu k časti pozemku registra C KN parc. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria z majetku obce s doterajším nájomcom za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Kučová)
Poslanci návrh schválili bez diskusie.

6. Predĺženie doby nájmu k časti pozemku registra C KN parc. číslo 984 – zastavané plochy a nádvoria z majetku obce s doterajším nájomcom za účelom využitia tohto pozemku ako okrasná záhrada ako prípad hodný osobitného zreteľa (p. Ďuris)
Poslanci návrh schválili.

7. Prenájom pozemku registra C KN parc. č. 545/17 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 921 m2 a pozemku parc. č. 549/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 m2 , katastrálne územie Rusovce, pre nájomcu Mestská časť Bratislava - Rusovce
Poslanci návrh schválili.

8. Návrh na schválenie projektu „Dajme veci na poriadok“ z participatívneho rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Rusovce na rok 2020
Ide o vybudovanie vzorového zberného hniezda na triedený odpad na Gaštanovej aleji.
Poslanec Jenčík vyčítal projektu, že je na jedno zberné hniezdo príliš drahý. P. Lošonský spochybnil účelnosť vynakladania prostriedkov na zberné hniezdo v tejto dobe, keď sú výpadky rozpočtu. P. Karácsony navrhol jeho realizáciu na budúci rok. P. Mokráň poďakoval všetkým občanom, ktorí sa zapojili do participatívneho rozpočtu a už len z úcty k nim je za realizáciu tento rok. P. Karácsony upozornil tiež na to, že je možné, že tento typ zberu odpadu bude v budúcnosti zrušený.
Poslanci návrh schválili šiestimi hlasmi.

9. Správa č. 03/03/2020 z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov mestskej časti Bratislava - Rusovce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi pri efektívnom, hospodárnom, účelovom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami pri poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Rusovce za rok 2019
Poslanci správu zobrali na vedomie jednohlasne.

10. Výmena člena Rady školy ZŠ s MŠ Vývojová 228 Bratislava - Rusovce za zriaďovateľa
Z miestneho úradu odišla p. Brozsová. V rade školy ju má nahradiť p. Trnovcová.
Poslanci návrh schválili.

11. Doplnenie členov redakčnej rady Rusovských novín
Po odchode p. Viestovej a p. Vrzgulovej z redakčnej rady sa do redakčnej rady prihlásili p. Novomeská a p. Farkasová.
P. Jenčík vystúpil s pozmeňovacím návrhom. Navrhol odvolať z redakčnej rady p. Vlada Mokráňa z dôvodu, že poskytol sebe a takisto Palovi Mokráňovi (pozn. autora: autorovi tohto blogu) neprimeraný priestor v Rusovských novinách a navrhol nahradiť ho sl. Vandrášekovou. Vlado Mokráň reagoval, že nie je členom redakčnej rady (členom je Palo Mokráň) a články vždy písal z pozície poslanca a člena komisie. Články písal aj sám Radovan Jenčík a ak by napísal ktorýkoľvek iný poslanec, bol by určite článok uverejnený aj jemu. P. Jenčík opravil svoj návrh na odvolanie Pala Mokráňa.
P. Jenčík tiež uviedol, že sl. Vandrášeková za posledné štyri roky nezneužívala svoju funkciu v redakčnej rade a napísala jeden, maximálne dva články (pozn.autora: autor tohto blogu za posledné štyri roky napočítal v Rusovských novinách 18 článkov podpísaných sl. Vandrášekovou).
Poslanci tento návrh schválili piatimi hlasmi (Jenčík, Lošonský, Vandrášeková, Karácsony, Filaga).

12. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Materiál navrhuje postupný prechod separovaného zberu na vrecový zber v oblastiach, kde sú rodinné domy.
P. Jenčík vyjadril názor, že v rodinných domoch by sa mesto malo vrátiť k individuálnym nádobám na separovaný zber. P. Mokráň uviedol, že vo svete sa ukázalo, že vrecový zber je na separovanie najúčinnejší.
Poslanci s návrhom mestského VZN súhlasili ôsmimi hlasmi (proti: Lošonský).

13. Návrh mimosúdnej dohody v súdnom spore č. k. 5Cb/35/2013 vedenom pred Okresným súdom Námestovo vo veci žalobcu DB REAL FINANCE, s. r. o., Zákamenné 1349, 029 56 Zákamenné proti žalovanému Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce o zaplatenie 273 312,00 EUR s príslušenstvom
Poslanci tento návrh schválili už na marcovom zasadnutí MZ, keď súhlasili s mimosúdnou dohodou, ale s tým, že zo zadržanej bankovej záruky si Rusovce ponechajú 30 tisíc, namiesto navrhovaných 15 tisíc. Toto uznesenie bolo prezentované veriteľovi a ten s ním zásadne nesúhlasil a rozhodol sa ísť do súdneho sporu s Rusovcami. Ako uviedol miestny právnik, tento súd by s najväčšou pravdepodobnosťou Rusovce prehrali a zaplatili by nielen navrhovaných 71 tisíc Eur, ale aj penále a súdne trovy v celkovej výške cca pol milióna Eur. Preto obec rokovala s veriteľom a ten bol ochotný ešte raz súhlasiť s mimosúdnou dohodou, ale za pôvodných podmienok.
Poslanci v diskusii viac-menej opakovali argumenty z marcového zasadnutia. P. Karácsony uviedol, že dôvodom navýšenia sumy, ktorú veriteľovi nevrátime, bola snaha získať pre Rusovce viacej peňazí. Keďže toto sa nestretlo s kladnou odozvou, zahlasuje za pôvodný návrh.
Poslanci návrh schválili šiestimi hlasmi (proti: Lošonský, zdržali sa: Vandrášeková, Jenčík).

14. Rôzne
P. Jenčík sa zaujímal o realizáciu vybudovania skateparku. P. starostka navrhla k tejto téme pracovné stretnutie.
P. Lošonský sa pýtal na spätnú väzbu prokurátora a ombudsmanky na zamietnutie protestu prokurátora. P. starostka uviedla, že spätná väzba neprišla.

15. Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal.

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 09 Máj, 2020 [15:21 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?