Mimoriadne zasadnutie MZ 3.3.2020

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Materiály na rokovanie

Záznam zo zasadnutia – 1. časť
Záznam zo zasadnutia – 2. časť
Záznam zo zasadnutia – 3. časť

Rokovania sa zúčastnili ôsmi poslanci, p. Dubovská bola ospravedlnená.
Rokovanie trvalo cca 90 minút.

1. Návrh mimosúdnej dohody v súdnom spore č. k. 5Cb/35/2013 vedenom pred Okresným súdom Námestovo vo veci žalobcu DB REAL FINANCE, s. r. o., Zákamenné 1349, 029 56 Zákamenné proti žalovanému Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce o zaplatenie 273 312,00 EUR s príslušenstvom
Ide o spor so spoločnosťou DB REAL, ktorá je nástupnickou firmou MBM Stav. Firma budovala v minulosti v Rusovciach cyklochodník. Po nedodržaní termínu musela zložiť na účet pokutu v plnej výške dodávaného diela. Výšku tejto pokuty v roku 2013 na súde spochybnila ako neprimeranú. Nakoľko sa ale ocitla v konkurze, súd rozhodoval najprv o tom, či firma DB REAL, ktorej bola pohľadávka postúpená, môže vôbec našu obec žalovať. Súd o tom rozhodol až v roku 2019. Odvtedy túto vec rieši miestny úrad spolu so svojim právnikom, p. Chraščom.
Ten uviedol, že šance na úspech v tomto súdnom konaní sú približne 50 na 50. V prípade neúspechu by sme ale neplatili len dlžnú sumu, ale aj úroky za celé 7 ročné obdobie. Suma by sa mohla vyšplhať až na 800 tisíc €. A v prípade spochybnenia čerpania peňazí z eurofondov by sme ešte museli vrátiť aj tento príspevok v plnej sume. To by obec priviedlo až na okraj nútenej správy. Naopak, v prípade úspechu by sme si mohli ponechať dlžnú sumu vo výške cca 280 tisíc €.
Vo svojej právnej analýze uviedol, prečo sa obáva, že súd môže zmluvnú pokutu zrušiť. Reagoval aj na právnu analýzu predloženú p. Lošonským, ktorá sa prehratého súdu neobávala. Uviedol body, ktoré Lošonského správa nebrala do úvahy a ktoré sú pre spor kľúčové.
Preto sa vedenie obce dohodlo s protistranou na mimosúdnej dohode, v rámci ktorej by obec vrátila žalovanú zmluvnú pokutu zmenšenú o 15 tisíc €, ktoré budú použité na opravu cyklochodníka.
Bývalý starosta obce p. Antoš sa v rozhovore s právnikom vyjadril, že je správne pokutu vrátiť, nakoľko bola vždy chápaná ako zábezpeka a použila sa iba na opravy diela.
V diskusii vystupovali najmä p. Jenčík a p. Lošonský. Obaja spochybňovali obavy o prehratý súd a kritizovali fakt, že o prebiehajúcom spore neboli v priebehu roka 2019 informovaní. Tak isto neboli spokojní s materiálmi predloženým na pracovnom rokovaní. P. Jenčík navyše ešte kritizoval, že suma 15 tisíc € na opravy vznikla bez analýzy a vysúťaženia dodávateľa a obával sa, že nebude na opravy stačiť. Oponoval mu ekonóm p. Holúbek. Podľa odhadu riaditeľa Ruseka, p. Straku, oprava bude vo výške približne 6 tisíc €. Zvyšok bude rezerva.
V emotívnej debate, ktorá trvala vyše hodiny, sa do diskusie zapojili aj poslanci Kalmár a Mokráň.
Nakoniec vystúpil p. Karácsony, ktorý navrhol zvýšiť čiastku, ktorú si obec ponechá na opravy, na 30 tisíc €.
Za jeho návrh hlasovali Jenčík, Kalmár, Karácsony, Vandrášeková a Filaga, zdržali sa Mokráň, Zjavková a Lošonský. Pozmeňovací návrh bol prijatý.
Hlasovanie o celom návrhu:
ZA: Mokráň, Zjavková, Kalmár, Karácsony, Filaga, Vandrášeková
PROTI: Lošonský
ZDRŽAL SA: Jenčík
Návrh na mimosúdnu dohodu bol prijatý.

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 04 Mar, 2020 [18:38 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?