Zasadnutie MZ 25.2.2020

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia

Materiály na rokovanie

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Záznam zo zasadnutia – 1.časť
Záznam zo zasadnutia – 2.časť

Rokovania sa zúčastnili všetci poslanci.

1. Zmena rokovacieho poriadku
Vzhľadom na to, že obec získala hlasovacie zariadenie, poslanci schválili dodatok k rokovaciemu poriadku, ktorý umožnil elektronické hlasovanie.

2. Kontrola plnenia uznesení
Na úvod vystúpil p. Jenčík, ktorý nesúhlasil so znením nájomnej zmluvy s firmou Lotus Design. Podľa jeho názoru mala byť ročná a jednorazová splátka uvedená ako jedna splátka. Vyjadril obavu, že splátka nebude splatená a nebudeme môcť vypovedať zmluvu. Starostka aj právnik MČ považovali túto obavu za predčasnú. P. Karácsony navrhol, aby bolo uznesenie považované za splnené, až keď bude jednorazová splátka splatená. Poslanci s takýmto prístupom súhlasili a správu zobrali na vedomie jednohlasne.

3. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k návrhu „Urbanistickej štúdie brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy“
Medzi brownfieldy (priestory, ktoré sú dlhodobo nevyužívané) boli zaradené aj priestory v Rusovciach – kaštieľ s priľahlým parkom a objekt čeľadníka. Stavebná komisia odporučila pridať do zoznamu aj Dom záhradkárov a jeho bezprostredné okolie. To by v budúcnosti mohlo napomôcť jeho revitalizácii v spolupráci s mestom. Poslanci s materiálom súhlasili jednohlasne.

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Rusovce č. 01/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Rusovce
K predchádzajúcemu VZN prišiel protest prokurátora, ktorý namietal prehľadnosť tabuľky platieb. Úrad preto tabuľku upravil v zmysle protestu prokurátora.
P. Lošonský vyjadril nespokojnosť s tým, že úrad nevyužil možnosť zmeny VZN na zníženie výšky poplatkov. Taktiež upozornil na riziko ďalšieho zvýšenia poplatkov, ak nová vláda zruší tzv. „obedy zadarmo“.
Starostka v tejto súvislosti upozornila, že obec prispieva na prípravu obedov aj 64 detí, ktorých rodičia nemajú trvalý pobyt na území Rusoviec a teda za nich obec nedostáva podielové dane. Predstavuje to náklady približne 31 tisíc eur.
P. Jenčík vyjadril názor, že časť peňazí na dotovanie obedov sa dala nájsť zo zvýšených daní z nehnuteľností. Miestny ekonóm uviedol, že nárast na daniach tvorí cca 60 tisíc eur, veľká časť z toho sa investuje práve do nárastu počtu detí v škole a škôlke.
Kontrolór uviedol, že v lete bude vyhodnocovať financie použité na stravovanie.
P. Kalmár upozornil, že mestská časť dáva z podielových daní až 70% na školstvo a ďalšie navýšenie dotácie na obedy by spôsobilo výpadok v iných oblastiach, ktoré musí zabezpečovať.
V diskusii vystúpil aj jeden z rodičov, p. Ondrejka, ktorý uviedol, že zvýšením príspevkov sa vyzbiera mesačne o cca 6 tisíc eur viac a spochybnil, že by sa behom roka o toľko zvýšili režijné náklady. Následne vystúpili aj ďalší rodičia, ktorí tiež vyjadrovali nesúhlas so súčasnou výškou doplatku.
P. Kalmár predložil pozmeňujúci návrh, aby súčasťou uznesenia bolo, že miestny kontrolór skontroluje reálne výdavky školskej jedálne s číslami uvedenými vo VZN. Na základe týchto zistení by sa výška poplatku upravila.
Za tento návrh hlasovali 4 poslanci, jeden bol proti a štyria sa zdržali. Pozmeňujúci návrh nebol schválený.
Za pôvodný návrh hlasovali 4 poslanci, dvaja boli proti a traja sa zdržali. Úprava VZN nebola schválená, takže v platnosti ostáva pôvodné VZN.

5. Rôzne
P. Jenčík predložil vizualizácie budúceho skateparku a obnovy zelene, ktoré nechalo vypracovať OZ Rusovčan a požiadal starostku o zorganizovanie pracovného stretnutia.

6. Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal.
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 29 Feb, 2020 [12:09 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?