Program zasadnutia MZ 25. 2. 2020

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Zmena rokovacieho poriadku
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Rusovce k návrhu „Urbanistickej štúdie brownfieldy na území hlavného mesta SR Bratislavy“
4. Návrh mimosúdnej dohody v súdnom spore č. k. 5Cb/35/2013 vedenom pred Okresným súdom Námestovo vo veci žalobcu DB REAL FINANCE, s. r. o., Zákamenné 1349, 029 56 Zákamenné proti žalovanému Mestská časť Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratislava - Rusovce o zaplatenie 273 312,00 EUR s príslušenstvom
5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Rusovce č. 01/2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Rusovce
6. Rôzne
7. Interpelácie
Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 24 Feb, 2020 [13:07 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?