Zasadnutie MZ 28.1.2020

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program zasadnutia

Materiály na rokovanie

Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov

Záznam zo zasadnutia

Rokovania sa zúčastnili ôsmi poslanci, ospravedlnený bol p. Lošonský. P. Kalmár meškal asi 30 minút. Rokovanie trvalo 4 hodiny.

1. Kontrola plnenia uznesení
Poslanci zobrali dokument na vedomie jednohlasne bez diskusie (7).

2. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228, Bratislava - Rusovce na rok 2020 a prognózy rozpočtu na roky 2021 – 2022
Poslanci schválili návrh p. riaditeľa Kunsta jednohlasne (7).

3. Návrh rozpočtu m. p. Ruseko
P. Jenčík sa zaujímal, či je možné použiť peniaze za výrub stromov na položky ako vyhrabávanie, kosenie, zametanie. Prednostka úradu uviedla, že získali usmernenie z ministerstva ŽP, ktoré umožňuje použitie týchto prostriedkov na starostlivosť o zeleň. Ide tu o upratovanie po orezoch, vyhrabávanie lístia pod gaštanmi, ako ochrana pred ploskáčikom, čiže ide jednoznačne o starostlivosť o zeleň.
Hlasovanie: ZA: Mokráň, Zjavková, Dubovská, ZDRŽALI SA: Jenčík, Vandrášeková, Filaga, Karácsony. Návrh rozpočtu Ruseka nebol prijatý.

4. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre Detský folklórny súbor Gerulata Bratislava Rusovce
Poslanci schválili dotáciu vo výške 3000 € jednohlasne (7).

5. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre SLOPAK, Bratislava – Rusovce
Poslanci schválili dotáciu vo výške 300 € jednohlasne (7).

6. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre Súkromná základná umelecká škola, Bratislava – Rusovce
Poslanci schválili dotáciu vo výške 400 € jednohlasne (7).

7. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre MFK Bratislava – Rusovce
Poslanci schválili dotáciu vo výške 9700 € jednohlasne (7).

8. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre Materské centrum Kukulienka Bratislava Rusovce
Poslanci schválili dotáciu vo výške 380 € jednohlasne (7).

9. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre DHZ Rusovce Bratislava – Rusovce
Poslanci schválili dotáciu vo výške 800 € jednohlasne (7).

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre OZ VITUS Bratislava – Rusovce
Poslanci schválili dotáciu vo výške 950 € jednohlasne (7).

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre Jednotu dôchodcov Slovenska, pobočka Bratislava – Rusovce
Poslanci schválili dotáciu vo výške 500 € jednohlasne (7).

11A. Priority obce
Po predchádzajúcom pracovnom rokovaní poslancov predložil MÚ zoznam priorít na najbližšie obdobie. P. Jenčík kritizoval, že tento materiál bol vypracovaný až na dožiadanie a požadoval k nemu ďalšie rokovania. K bodu sa rozpútala pomerne živá diskusia, v ktorej padlo niekoľko ďalších námetov.
Poslanci návrh priorít nechválili. Hlasovanie: ZA: Mokráň, Zjavková, Dubovská, Kalmár, ZDRŽALI SA: Jenčík, Vandrášeková, Filaga, Karácsony.

12. Návrh rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na roky 2020 – 2022
Väčšina debaty k rozpočtu obce sa točila okolo statusu MČ na Facebooku, kde bolo uvedené, že nadstavba školskej jedálne bude financovaná z fondov EÚ a nie z úveru. P. Jenčík kritizoval fakt, že úver je stále uvedený v rozpočte. P. Holúbek vysvetľoval, že jednak úver je v rozpočte pre istotu, keby financovanie z EÚ z akéhokoľvek dôvodu padlo. Okrem toho je možné, že z dôvodu zabezpečenia financovania bude potrebné si zobrať prekleňovací úver na krátku dobu. To je ale iný typ úveru, ako dlhodobý úver na financovanie celej prestavby.
Po dlhej diskusii poslanci návrh rozpočtu odmietli. Hlasovanie: ZA: Mokráň, Zjavková, Dubovská, Kalmár, ZDRŽALI SA: Jenčík, Vandrášeková, Filaga, Karácsony.

13. Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Ide o riešenie problému tzv. jedlého parku. Na vyvolanom rokovaní s majiteľmi priľahlých pozemkov sa dohodla paušálna kompenzácia 80 000 € za vyrúbané dreviny. Ostatné podmienky prenájmu na vybudovanie prístupovej cesty ostali v pôvodnom znení.
Poslanci prenájom schválili jednohlasne (8).

14. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2019 vypracovaná s súlade so znením ustanovenia §18 f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Poslanci materiál schválili jednohlasne bez diskusie (8).

15. Rôzne
Právnik predložil poslancom správu o audite vo firme ROT, v ktorej má svoj podiel aj naša MČ. Uviedol, že náplňou firmy nie je štandardné podnikanie, ale dlhodobé projekty, prenájmy, predaje, nakladanie s nehnuteľným majetkom a kompenzačné opatrenia. Vzhľadom na to, že tento typ podnikania vyžaduje vysokú odbornosť, navrhol rozdelenie majetku medzi spoločníkmi - obcou a firmou Relax Pro v pomere ich podielu. Nakladanie s majetkom tak bude transparentnejšie. S takýmto riešením sa stotožnili aj poslanci a schválili tento postup jednohlasne (8).

Sl. Vandrášeková sa zaujímala o to, ako sa obec vysporiada s protestom prokurátora voči VZN o poplatkoch za stravovanie. Starostka uviedla, že protest obec akceptuje a opravu VZN urobí na najbližšom zasadnutí. Tak isto sa vysporiada aj s protestom ombudsmanky, ktorú požiadali o odklad prijatia rozhodnutia. Na otázku sl. Vandrášekovej, či sa bude meniť aj výška poplatku za stravu starostka uviedla, že nie, toto vôbec nebolo prokurátorom rozporované. P. Ondrejka za rodičov sa vyjadril, že sa s týmto výsledkom neuspokoja a požiadajú o kontrolu NKÚ.

16. Interpelácie
Interpelácie nikto nepodal.


Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 02 Feb, 2020 [12:04 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?