Program zasadnutia MZ 28. 1. 2020

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Návrh rozpočtu príjmov a výdavkov Základná škola s materskou školou Vývojová 228, Bratislava - Rusovce na rok 2020 a prognózy rozpočtu na roky 2021 - 2022
3. Návrh rozpočtu m. p. Ruseko
4. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre Detský folklórny súbor Gerulata Bratislava Rusovce
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre SLOPAK, Bratislava - Rusovce
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre Súkromná základná umelecká škola, Bratislava - Rusovce
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre MFK Bratislava - Rusovce
8. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre Materské centrum Kukulienka Bratislava Rusovce
9. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre DHZ Rusovce Bratislava - Rusovce
10. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre OZ VITUS Bratislava - Rusovce
11. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2020 pre Jednotu dôchodcov Slovenska, pobočka Bratislava - Rusovce
12. Návrh rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na roky 2020 – 2022
13. Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť z majetku obce v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14. Správa o kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra za rok 2019 vypracovaná s súlade so znením ustanovenia §18 f ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
15. Rôzne
16. Interpelácie

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 27 Jan, 2020 [05:54 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?