Mimoriadne zasadnutie MZ 26.11.2019

Sekcia: Miestne zastupiteľstvo
Stránka: 2
Prehľad zasadnutí a prítomnosti poslancov
Materiály na rokovanie
Záznam zo zasadnutia – 1. časť
Záznam zo zasadnutia – 2. časť

Rokovania sa zúčastnili ôsmi poslanci, ospravedlnený bol p. Karácsony.

1. Súhlas na zriadenie vecného bremena na pozemku reg. C KN parc. č. 583/16 o výmere 15 m2 pre Západoslovenskú distribučnú, a. s.
P. Kitanovič vysvetlil, prečo je potrebné vybudovať novú prípojku elektriny a prečo nestačí súčasná 80 ampérová prípojka. Odkedy funguje na miestnom úrade kuchyňa pre ZŠ s MŠ, nie je možné používať jeden z kotlov, nakoľko tento vyhadzuje poistky. Zvýšením výkonu bude môcť kuchyňa bežať na plný výkon. Okrem toho uviedol aj dôvody, prečo v blízkej dobe nie je možné použiť na zvýšenie výkonu fotovoltatiku. Ide hlavne o stav strechy, ktorá zateká a bez zlepšenia statiky by panely ani neuniesla.
Starostka tlmočila stanovisko vedúcej kuchyne, p. Anger, ktorá apelovala vybudovanie novej prípojky.
P. Kitanovič vysvetli p. Jenčíkovi na jeho dotaz, prečo treba vymeniť hlavný istič a nestačí vymeniť vnútorný istič pre kuchyňu.
Hlasovnanie: ZA: Mokráň, Zjavková, Kalmár, Dubovská, ZDRŽALI SA: Lošonský, Vandrášeková, Filaga, NEHLASOVAL: Jenčík.
Návrh bol schválený.

2. Zmena rozpočtu MČ Bratislava - Rusovce na rok 2019
Návrh uviedol miestny ekonóm p. Holúbek. Zmeny rozpočtu sa týkajú najmä nákupu vybavenia Hasičskej zbrojnice a údržby zelene.
P. Lošonský vyčítal starostke, že vyradenie tohto programu z minulého rokovania použila ako zámienku na pozastavenie platenia hospodára v Miestnom futbalovom klube. Starostka vysvetlila, že jednou z položiek zmeneného rozpočtu je aj vyhradenie čiastky na platenie hospodára. Preto p. Goleja informovala, že kým zmena rozpočtu nebude schválená, môže sa stať, že plat hospodára nebude môcť byť z rozpočtu krytý. Išlo by o obdobie jedného mesiaca.
Po krátkej diskusii poslanci materiál schválili jednohlasne (8).

Stránky: 1   2  

Pridal: Palm, 30 Nov, 2019 [20:55 UTC] print email this post
Aby ste mohli diskutovať, musíte byť prihlasení.
zaregistrovať |  heslo?